fbpx
Image
Image

Nadelen ouderwetse Broodfonds leidt tot overstappen naar Samen Sterk Spaar AOV

Hoewel het Broodfonds in 2006 als een innovatief en onderling ondersteunend concept werd beschouwd, heeft het in de praktijk ook bekende tekortkomingen. Deze tekortkomingen leiden ertoe dat velen overstappen naar een veel modernere, veiligere en minder tijdrovende vorm, zoals de schenkkring of Nieuwe Broodfonds Samen Sterk Spaar AOV.

Hier zijn enkele veelgenoemde kritieken die verband houden met een traditioneel Broodfonds:

-Beperkte dekking voor langdurige arbeidsongeschiktheid: Het traditionele Broodfonds is ontworpen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid, meestal met een dekkingsduur tot maximaal twee jaar. De wachttijd, de tijd tussen de eerste ziekmelding en de schenkingen van mededeelnemers, is meestal een of twee maanden. Voor langdurige arbeidsongeschiktheid (bij een Broodfonds stopt de uitkering na twee jaar, ongeacht of je nog ziek bent of niet), kan een aanvullende verzekering nodig zijn.

-Startende zelfstandigen kunnen het eerste jaar van ondernemerschap niet deelnemen, en als ze willen meedoen in jaar 2, hebben zij veelal nog niet voldoende inkomen om mee te doen voor een bedrag dat ervoor zorgt dat hun maandelijkse lasten daadwerkelijk betaald kunnen blijven.

Als ze wel willen en kunnen deelnemen, moeten ze worden gevraagd door een medelid; er is ballotage: andere ondernemers kunnen jouw toelating, onder bepaalde voorwaarden, weigeren.

-Maximale schenkingsbedragen niet altijd passend: Het maximale maandbedrag voor deelname is beperkt tot 2500 euro, wat niet altijd als passend wordt ervaren.

-Beperkt in omvang, groter risico: Broodfondsen hebben doorgaans een beperkt aantal deelnemers (20-50 personen). Dit kan betekenen dat de potentiële financiële steun beperkt is, en grote evenementen (zoals veel deelnemers die tegelijkertijd ziek worden) kunnen de middelen van het fonds aanzienlijk belasten.

-Groter risico qua ziekte: Doordat traditionele Broodfondsen verenigingen hebben vastgelegd in hun huishoudelijke reglementen dat er meerdere malen per jaar allerlei verplichte bijeenkomsten en activiteiten moeten plaatsvinden, ontstaat een groter risico, bijvoorbeeld tijdens periodes van besmettingsgevaar zoals de Corona-tijd. Dit vergroot ook het risico op verminderde sociale cohesie als een bijeenkomst wordt afgelast of online wordt georganiseerd.

-Grootste afhaakargumenten zijn de verplichte bijeenkomsten, vergaderingen en sociale activiteiten zoals spelletjes en wandelingen, geroddel en privacygedoe. Steeds meer zelfstandig ondernemers haken uiteindelijk af vanwege alle verplichtingen en gedoe.

Soms is er discussie en gekonkel over het al dan niet gemak waarmee collega Broodfondslid zich (wel) ziekmeldt, of het langdurig ziek zijn van iemand die, weet een lid, net aan een nieuwe studie is begonnen. Ook het feit dat een lid zijn partner of kind ziek is, en dat hij daardoor niet kan werken, terwijl hij zelf niet ziek is, kan tot discussie leiden. Evenals het feit dat wanneer je ziek bent, iedereen in je Broodfondsnetwerk weet wat je mankeert en wat er met je aan de hand is, wat niet altijd persoonlijk en professioneel bij jou past.

-Afwezigheid van professioneel beheer: Een Broodfonds wordt beheerd door de deelnemers zelf, zonder de tussenkomst van professionele arbodienst, casemanager of medische dienst zoals gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen dit al jarenlang professioneel hebben geregeld. Deze deelnemers zijn veelal dus, met alle respect, goedwillende vrijwilligers en amateurs. Dit leidt in de praktijk tot problemen op het gebied van administratie, geschillenbeslechting en transparantie.

-Geen wettelijke basis: In tegenstelling tot traditionele verzekeringen heeft een Broodfonds geen wettelijke basis. Dit betekent dat er minder wettelijke waarborgen zijn voor de deelnemers, en geschillen moeten vaak op basis van onderling overleg worden opgelost. Ook is er geen controle door DNB of AFM op deze verenigingen, zoals wel bij verzekeraars.

-Premiebetalingen: De premiebetalingen zijn afhankelijk van de bereidheid van de deelnemers om regelmatig bij te dragen. Als sommige deelnemers nalatig worden in het betalen van hun premies, kan dit de beschikbare middelen voor uitkeringen verminderen.

-Geen beleggingsmogelijkheden voor ongebruikte fondsen: Ongebruikte fondsen in een Broodfonds worden doorgaans niet belegd om rendement te genereren. Hierdoor kan de waarde van de fondsen in de loop van de tijd afnemen door inflatie, en bestaat het risico op inlegverhogingen of verlaging van de schenkingen als dit nodig is. Verzekeraars zijn hier wel actief mee.

-Gebrek aan aanvullende dekking: Een Broodfonds biedt meestal geen aanvullende dekking voor andere risico's, zoals overlijden of blijvende invaliditeit. Aanvullende verzekeringen kunnen nodig zijn voor een uitgebreider risicobeheer.

AOV premie BV toch bij DGA in privé aftrekbaar: uitzondering

X en BV Y - Juridische Zaak

X was betrokken bij een vennootschap onder firma (vof) met zijn broer, waarin zij een interieurbouwbedrijf runden. Hij had een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) op zijn naam in privé. Hij was zowel de verzekeringnemer als de begunstigde en verzekerde. De premies werden betaald vanaf de bankrekening van de vof en geboekt als privé-opname.

In 2013 bracht X zijn onderneming onder in BV Y, waarvan hij de directeur en enige aandeelhouder werd. Op dat moment werd ook de AOV-polis gewijzigd. BV Y werd de verzekeringnemer, maar X bleef de verzekerde. De premies werden na de inbreng in de BV betaald door BV Y en geboekt als een vordering van de BV op X als aandeelhouder.

X voerde de AOV-premie op in zijn aangiften Inkomstenbelasting voor 2016 en 2017, maar de inspecteur was het hier niet mee eens omdat die premie niet op X had gedrukt. X ging in beroep.

De Rechtbank Noord-Nederland oordeelde dat het vaststond dat BV Y in 2016 en 2017 de verzekeringnemer was. Als verzekeringnemer was BV Y de premies verschuldigd aan de verzekeraar. Hierdoor was het ook duidelijk dat X niet degene was die op basis van de verzekeringsovereenkomst in 2016 en 2017 civielrechtelijk verplicht was om de premies te betalen.

De eis van de inspecteur dat de belastingplichtige de verzekeringnemer moest zijn, volgde volgens de Rechtbank echter niet uit de wettekst en jurisprudentie over het begrip "drukkend". De Rechtbank stelde dat het voor het recht op aftrek van de AOV-premies door X in privé in dit geval niet cruciaal was dat BV Y in 2016 en 2017 als verzekeringnemer op de polis stond.

De Rechtbank nam daarbij in overweging dat X gedurende de gehele vof-periode, vanaf het afsluiten van de AOV-polis, verzekeringnemer was. Het was nooit de bedoeling geweest dat BV Y als verzekeringnemer werd beschouwd. X ondernam meteen actie in de loop van 2017 om zelf weer als verzekeringnemer te worden aangemerkt. Hij begon de premies toen rechtstreeks in privé te betalen en betaalde de premies die BV Y eerder had betaald terug aan de BV. Ook in de periode dat zijn BV de verzekeringnemer was, was X zelf de verzekerde.

Volgens de Rechtbank had X aannemelijk gemaakt dat de premies voor de AOV altijd op hem in privé hadden gedrukt zoals bedoeld in artikel 3.124, lid 1, onderdeel c, Wet Inkomstenbelasting 2001. Hierdoor kon X de premies in aftrek brengen en werd zijn beroep gegrond verklaard.

 

Bron: https://www.futd.nl/brondocument/20234968/rechtbank-noord-nederland-26-september-2023-awb-22-4133

AOV premie wel of niet aftrekken, ofwel een bruto of netto uitkering

Als ondernemer betaal je inkomstenbelasting over je winst. Sommige verzekeringspremie zijn uitgaven kun je aftrekken van je inkomsten, zodat je winst lager uitvalt. Voordeel is dat je dan minder belasting betaalt. 

Betaal je premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan krijgt u aan het begin van het nieuwe jaar een overzicht van de arbeidsongeschiktheidsverzekering -verzekeraar. Hierin staat hoeveel premie u hebt betaald. Een deel daarvan krijgt u terug via de inkomstenbelasting, als u tenminste de premie mag en ook wilt aftrekken!

Is de premie van mijn AOV fiscaal aftrekbaar?

Als ondernemer mag u de premie van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van uw inkomsten aftrekken bij de aangifte Inkomstenbelasting. Uw AOV-premie is aftrekbaar in Box 1: de box waarin inkomen uit werk en woning worden belast.

Afhankelijk van de belastingschijf van uw inkomen profiteert u van een fiscaal voordeel van 36,93% of 49,5% van de AOV-premie.

Als ondernemer heb je dus de mogelijkheid om de premie voor je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te trekken van je belastbaar inkomen. Maar is dit altijd de beste keuze voor jou?

Dit artikel belicht de voor- en nadelen van een aftrekbare AOV-premie. Ongeacht je keuze, het is tegelijkertijd retebelangrijk te weten dat een AOV-premie nooit als zakelijke kostenpost geldt die je kunt aftrekken voor je onderneming!  

Wat gebeurt er bij een aftrekbare AOV premie?

Bij een aftrekbare premie verminder je je belastbaar inkomen door de betaalde AOV-premie af te trekken. Hierdoor betaal je minder belasting.

Als je de premie aftrekt en later arbeidsongeschikt raakt, beschouwt de Belastingdienst de ontvangen AOV-uitkering als inkomen. Hierover dien je belasting te betalen. Afhankelijk van de hoogte van je AOV-uitkering en eventuele andere inkomsten, kan het belastingtarief variëren van 15% tot 40%.

Dit bedrag wordt ingehouden op je uitkering, waardoor het uiteindelijke bedrag dat je ontvangt lager uitvalt. Tegelijkertijd moet je er ook nog rekening mee houden dat je, bij een AOV, het eerste jaar vaak nog premie doorbetaalt. Meestal vervalt de premie als je na een jaar nog steeds ziek bent. Dat wil zeggen, als je tenminste premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid hebt meeverzekerd!

Indien je niet goed geadviseerd bent en een relatief hoge AOV premie betaalt en je uit budgetaire redenen toch een lager verzekerd bedrag hebt gekozen dan eigenlijk nodig, bijvoorbeeld omdat de premie van je AOV nu eenmaal flink hoog is (voorbeeld je bent 55 jaar en je werkt als tegelzetter), kan het zijn dat je financieel al direct een aanzienlijk lager bedrag netto ontvnagt dan je dacht. Het kan gelijk al, zelfs als je maar een wachttijd van een maand hebt, een financieel gat in je begroting slaan.

Houd hier dus rekening mee bij het kiezen van een AOV verzekering.

Let op: Je AOV-uitkering wordt meegenomen in bepaalde inkomensafhankelijke regelingen van de overheid, zoals Toeslagen. Dit kan invloed hebben op je recht op deze regelingen.

 

Aftrekken AOV premies bij een AOV in combinatie met een Crowdsurance, Broodfonds of Schenkkring?

Als je een Combinatie van een AOV hebt met een schenkkring, is dat Schenkkring deel natuurlijk altijd netto, en kun je dit (deel) überhaupt niet eens aftrekken. 

 

Praktische werking van een aftrekbare AOV premie:

AOV-premie betalen en belastingvoordeel ontvangen

 

- Je betaalt de AOV-premie aan je verzekeraar, altijd het bruto bedrag zoals vermeld op je polisblad.

- Je kunt bij de Belastingdienst een Voorlopige aangifte doen om het verwachte belastingvoordeel gedurende het jaar te ontvangen.

- Bij de jaarlijkse belastingaangifte vul je de betaalde AOV-premie in onder "uitgave voor andere inkomensvoorzieningen". Na verwerking door de Belastingdienst wordt het belastingvoordeel uitgekeerd.

 

Belaste uitkering ontvangen:

- Bij een aftrekbare premie houdt je verzekeraar een deel van de uitkering in als belasting en draagt dit af aan de Belastingdienst. Maandelijks ontvang je een overzicht van ingehouden belasting. Het gaat loonheffing en premie Zorgverzekeringswet (Zvw). Over de uitkering aan de verzekeringsnemer/premiebetaler moet de verzekeraar dus wettelijke loonheffingen (loonbelasting, premies volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet) inhouden en afdragen.

- Je geeft de ontvangen uitkeringen op in je belastingaangifte als brutobedragen en als inkomsten uit vroegere dienstbetrekking, niet als inkomen als ondernemer.

- En bij je belastingaangifte geef je de uitkering op als inkomsten: de opgegeven AOV-uitkeringen tellen mee in je "belastbaar inkomen uit werk en woning".

Heb je een boekhouder die je belastingaangifte verzorgt, dan kun je er vanuit gaan dat deze weet hoe je de aangifte moet invullen.

Het is belangrijk te realiseren dat sommige overheidsregelingen naar je inkomen kijken om bijvoorbeeld het recht op Toeslagen te bepalen. Als je in hetzelfde jaar zowel Toeslagen als een AOV-uitkering ontvangt, kan het zijn dat de Toeslagen opnieuw worden berekend en lager uitvallen. Het verschil moet je dan terugbetalen aan de overheid.

 

Wat gebeurt er bij een niet-aftrekbare AOV premie?

Wanneer je niet kiest voor een aftrekbare premie, kun je de AOV-premie niet van je inkomen aftrekken. Als je arbeidsongeschikt raakt, beschouwt de Belastingdienst de AOV-uitkering niet als inkomen. Hierover hoef je geen belasting te betalen. Met andere woorden, je ontvangt het exacte bedrag dat je hebt gekozen bij het afsluiten van je AOV.

 In deze situatie telt je AOV-uitkering ook niet mee als inkomen voor bepaalde overheidsregelingen. Hierdoor wordt je recht op toeslagen niet beïnvloed.

 

Praktische werking van een niet-aftrekbare premie: Premie betalen en geen belastingaangifte

- Je betaalt de AOV-premie aan je verzekeraar, altijd het bruto bedrag zoals vermeld op je polisblad.

- Je hoeft geen voorlopige aangifte te doen voor je AOV-premie.

 

Netto uitkering ontvangen

- Bij een niet-aftrekbare premie wordt er geen belasting ingehouden op je AOV-uitkering. Je ontvangt geen loonstroken.

- Je hoeft de AOV-uitkeringen niet op te geven in je belastingaangifte.

- De opgegeven AOV-uitkeringen tellen niet mee als "belastbaar inkomen uit werk en woning". Ook heeft dit geen invloed op het recht op toeslagen.

 

Kanttekening bij de theorie

Euhm dat is de theorie. De praktijk is dat de Belastingdienst het vaak niet snapt en je er vragen en gedoe over krijgt. Of kan krijgen. dat kan ook na een paar jaar nog zijn, hebben wij in de praktijk mogen ondervinden helaas!

 

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page