fbpx
Image
Image

 

Blog

Een blog geschreven door AOV ZZP & Broodfonds/ Schenkkring Specialist, Arnoud Wennekus, oprichter van aov-zzp.nl en het AOV ZZP Inkomen ZekerheidsCollectief

Na 10 jaar voor verzekeraars en onafhankelijke tussenpersonen te hebben gewerkt met als specialisatie financiële planning, pensioenen en hypotheken, koos Arnoud Wennekus in 2008 voor het zelfstandig ondernemerschap en richtte hij aov-zzp.nl op in Nieuwegein. De afgelopen tien jaar bracht hij ruim duizend AOV-adviezen uit en evenzovele AOV en Broodfonds Vergelijk Rapporten. Met recht mag hij zich de specialist op het gebied van aov voor ondernemers in Nederland noemen. Missie van www.aov-zpp.nl is simpel en doeltreffend: het behartigen van de belangen van zzp’ers en niet die van aanbieders.

De Verplichte AOV ZZP gaat niet door

Verplichte AOV Enquête onder Insiders en professionele adviseurs:

Een overgrote meerderheid (69 procent) stemde in met de recentste peiling van VVP: 'Een verplichte AOV komt er niet meer'. Maar is dit werkelijk het geval? Veel hangt af van de samenstelling van het nieuwe kabinet. Ondertussen gaan de voorbereidingen gestaag door.

Wat is de werkelijkheid en welke invloed heeft het vallen van het kabinet en de Tweede Kamer hierop?

De Tweede Kamer heeft het gezag om te bepalen welke zaken als 'omstreden' worden beschouwd en dus niet behandeld zullen worden. Hoewel de Kamer doorgaans beslissingen neemt op basis van een meerderheid, wordt er vaak rekening gehouden met de wensen van een aanzienlijke minderheid.

Dit mechanisme is bedoeld om te voorkomen dat een vertrekkende regering haastig controversiële kwesties afhandelt. Hierdoor kunnen ministers en staatssecretarissen zich richten op lopende zaken, terwijl omstreden of gevoelige onderwerpen worden overgelaten aan de volgende regering.

Een van de kwesties die automatisch als 'omstreden' wordt beschouwd, is de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Dit onderwerp is altijd al bron van discussie geweest. De AOV heeft gedurende lange tijd voor debat gezorgd en blijft een punt van gesprek binnen de Kamer. Het is een onderwerp dat nauwlettend wordt gevolgd, omdat het aanzienlijke gevolgen kan hebben voor zelfstandige ondernemers en de bredere arbeidsmarkt. Dus er is bnog een reden bijgekomen die ervoor zorgt dat uitstellen afstellen kan worden.

Wat staat er nog te gebeuren?

Het is al besloten dat Kamerleden deze zomer vaker bijeen zullen komen, ondanks het reces. In de komende weken zullen diverse Kamercommissies beoordelen welke onderwerpen het demissionaire kabinet nog kan behandelen binnen hun specifieke aandachtsgebied. Op 12 september volgt een debat waarin de volledige lijst van zogenaamde omstreden onderwerpen wordt samengesteld.

 

Waarom wil de Overeid de verplichte AOV?

De overheid versnelt plotseling de implementatie van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandige ondernemers (zzp'ers). De aanleiding hiervoor is het feit dat de Europese Commissie de verplichte AOV heeft geëist als voorwaarde voor het verkrijgen van 4,7 miljard euro uit het Corona-herstelfonds.

De verplichte AOV was reeds opgenomen in het pensioenakkoord van 2019. Met deze maatregel hopen zowel de EU als de overheid schijnzelfstandigheid (waarbij zzp'ers weliswaar goedkoper zijn dan werknemers, maar minder sociale bescherming genieten) te bestrijden. Uiterlijk in 2025 dient de wetgeving goedgekeurd te worden. De daadwerkelijke implementatie van de verplichte AOV wordt echter niet verwacht vóór 2027, en mogelijk zelfs pas in 2029.

Ik heb nog niets moet ik afwachten of meteen actie ondernemen?

Het is in ieder geval verstandig om al vóór de invoering van de verplichte AOV je eigen AOV af te sluiten. Waarom?

 

 • Hoe eerder hoe beter, de overheid kan zomaar ineens zeggen, nu ben je te laat, en voldoe je niet aan het overgangsregime of opt-out
 • Hoe eerder je je AOV afsluit, des te lager zal je premie zijn - zeker als je kiest voor een stabiele premie.
 • Op die manier ben je al gedekt voor onverwachte omstandigheden voordat de verplichte AOV van kracht wordt.
 • Een persoonlijke AOV voor zzp'ers zal altijd een betere bescherming bieden dan de verplichte AOV.

Wat omvat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Naar verwachting wordt er een verplichte basis arbeidsongeschiktheidsverzekering ingevoerd via het UWV, met de volgende kenmerken:

- Een wachttijd van 1 jaar.- Een uitkering van 100% van het wettelijke minimumloon bij volledige arbeidsongeschiktheid (maar nooit meer dan 70% van het laatst verdiende inkomen / winst uit onderneming).- Uitkering tot aan de AOW-datum bij aanhoudende arbeidsongeschiktheid.-

De graad van arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld op basis van restverdiencapaciteit in alle beroepen, inclusief andere vakgebieden, en niet enkel op basis van het eigen beroep.- Een premie van ongeveer 8% van de (tot 143% van het minimumloon gemaximeerde) winst, met een maximumpremie van ongeveer €2.800 per jaar.

Voor wie geldt de verplichte AOV?

De verplichte AOV is van toepassing op alle ondernemers die onder de inkomstenbelasting vallen, inclusief meewerkende echtgenoten. Naar het schijnt wordt er een uitzondering gemaakt voor directeur-grootaandeelhouders (DGA's) en parttime ondernemers (die ook in loondienst zijn) wat betreft de verplichte AOV.

Het hebben van personeel, andere inkomsten of aanzienlijk vermogen hebben, zal volgens de nieuwe plannen geen reden zijn om niet aan de verplichte AOV deel te nemen.

 

Hoogte dekking van de verplichte AOV

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt, vergelijkbaar met het wettelijk minimumloon, 70% van je laatstverdiende inkomen, met een maandelijks maximum van € 1934 bruto. Dit betekent dat je maximaal een inkomen van net onder de € 35.000 kunt verzekeren. Zelfstandigen met een lager inkomen betalen ook een premie en ontvangen een uitkering bij arbeidsongeschiktheid, op basis van het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar.

Eigen risico

Er geldt een standaard wachttijd van 52 weken voordat je recht hebt op een uitkering. Met andere woorden, als er iets misgaat, moet je een jaar wachten voordat je een uitkering ontvangt.

Wat als ik al een AOV heb of er liever zelf een afsluit bij een verzekeringsmaatschappij?

Er wordt waarschijnlijk een opt-out regeling geïntroduceerd die ondernemers de keuze geeft om hun bestaande reguliere AOV via een verzekeringsmaatschappij te behouden of er een af te sluiten. Dit kan aantrekkelijk zijn vanwege de bredere dekking, hogere verzekerde bedragen en uitgebreidere dienstverlening die verzekeringsmaatschappijen bieden.

De voorwaarde hiervoor is dat de premie van de reguliere AOV minstens gelijk is aan de premie van de verplichte verzekering (bijvoorbeeld, als de verplichte AOV €2.800 kost, moet de reguliere AOV ook minimaal €2.800 kosten). Ondernemers die van deze regeling gebruik maken, zijn niet verplicht deel te nemen aan de verplichte AOV.

Indien je momenteel een lopende AOV hebt die minstens gelijkwaardig is aan de verplichte AOV, valt deze ook onder de vrijstellingsregeling.

De dekking van de reguliere AOV moet echter wel ten minste gelijkwaardig zijn aan die van de verplichte AOV. Voor bepaalde AOV's kan het nodig zijn om deze aan te passen. Andere voorzieningen voor ondernemers, zoals schenkkringen of een Broodfonds, vallen niet onder deze opt-out regeling. Dit betekent dat ondernemers die momenteel gebruikmaken van dergelijke voorzieningen, hun bestaande regeling kunnen behouden.

De opt-out regeling blijft van cruciaal belang, omdat deze zelfstandigen in staat stelt om op hun eigen passende manier met het arbeidsongeschiktheidsrisico om te gaan. Dit eert hun ondernemerschap en respecteert de aanzienlijke diversiteit binnen deze groep werkenden. Het onderzoek van de minister dient daarom niet gericht te zijn op de vraag of een opt-out mogelijk is, maar veeleer op de praktische invulling van deze opt-out.

Wat zijn de andere reden waardoor het waarschijnlijker wordt dat de verplichte aov er niet komt?

Op basis van alle beschikbare informatie lijkt het dat er diverse uitdagingen en aspecten zijn die de implementatie van verplichte AOV voor zzp'ers en ondernemers kunnen compliceren. Enkele van deze uitdagingen en aspecten omvatten:

Capaciteitsproblemen: Het invoeren van verplichte AOV kan leiden tot aanzienlijke administratieve belasting voor instanties zoals het UWV en de Belastingdienst. Wanneer er ontoereikende capaciteit is om deze lasten te verwerken, kunnen vertragingen en andere kwesties ontstaan.

Beschikbaarheid van keuringsartsen: Een tekort aan keuringsartsen om arbeidsongeschiktheid te beoordelen, kan resulteren in vertragingen bij het vaststellen van dekking en uitkeringen.

Risicogebaseerde afwijzing: Het huidige systeem waarbij aanvragen op basis van risico worden afgewezen, bijvoorbeeld vanwege medische geschiedenis, kan veranderen met de verplichte AOV. Dit kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor diverse groepen.

Individuele regelingen: Particuliere verzekeraars bieden mogelijk superieure dekking en keuzemogelijkheden vergeleken met de verplichte AOV. Dit kan de bereidheid van zzp'ers om over te stappen naar de verplichte AOV beïnvloeden.

Deze aanzienlijke uitdagingen en cruciale zorgen moeten echter in perspectief worden geplaatst. De definitieve beslissing over de implementatie van verplichte AOV hangt af van diverse factoren, waaronder politieke besluitvorming, wetgevingsprocessen en eventuele aanpassingen aan het initiële plan. Hierdoor kunnen aanpassingen worden doorgevoerd om deze kwesties aan te pakken voordat de verplichte AOV daadwerkelijk wordt geïntroduceerd.

 

De Realiteit van een zieke Zelfstandig Ondernemer en Bijstand

In dit blogartikel gaan we wat dieper in op veelgestelde vragen met betrekking tot ziekte en de sociale voorzieningen die beschikbaar zijn voor zelfstandigen. We bekijken waar je wel en geen recht op hebt als zelfstandige.

Kan ik als zelfstandig ondernemer aanspraak maken op een uitkering bij ziekte?

Helaas niet. Sinds de afschaffing van de WAZ in 2004 is er vanuit de overheid geen specifieke regeling meer voor zelfstandigen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ondernemers kunnen zelf beslissen of ze de risico's van inkomensverlies willen afdekken. Dit kan bijvoorbeeld door geld opzij te zetten of door te overwegen een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten bij een particuliere verzekeraar of het UWV.

Kom ik in aanmerking voor Bijstand?

De bijstand fungeert als vangnet binnen het sociale zekerheidsstelsel. Als je niet voldoende inkomen of vermogen hebt om in je eigen levensonderhoud te voorzien, en je komt niet in aanmerking voor andere uitkeringen of voorzieningen, dan kom je mogelijk in aanmerking voor algemene of bijzondere bijstand. (Bron: /www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/regels-voor-bijstand).

Laten we eerst een veelvoorkomende misvatting uit de weg ruimen: bijstandsvoorzieningen zijn niet automatisch beschikbaar voor mensen die hun ondernemersactiviteiten beëindigen.

Het recht op bijstand komt pas om de hoek kijken als er geen andere financiële bronnen zijn om op terug te vallen. Dit geldt zowel voor de aanvrager als voor diens partner. Het verlenen van bijstand is gebaseerd op het vermogensniveau van de aanvrager.

Voor dit lopende jaar, 2023, zijn er specifieke vermogenslimieten om in aanmerking te komen voor bijstand:

- Voor huishoudens met gedeelde verantwoordelijkheid of alleenstaande ouders geldt een maximum van €15.210,- aan vermogen.

- Voor alleenstaanden ligt dit plafond op €7.605,-.

Met andere woorden, wanneer het vermogen van een aanvrager boven deze grenzen ligt bij arbeidsongeschiktheid, moet dit vermogen eerst worden gebruikt voordat er recht op bijstand ontstaat.

Daarom is de vraag die een ondernemer die overweegt zich níet te verzekeren zichzelf kan stellen:

Besef ook dat zelfs als je in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering, deze mogelijk niet voldoende is om al je financiële verplichtingen te dekken. De maandelijkse bijstandsuitkeringen voor 2023 zijn als volgt vastgesteld:

- Gehuwden of samenwonenden kunnen rekenen op een bruto bijstandsuitkering van €1.708,08,-.

- Alleenstaanden kunnen rekenen op een bruto bijstandsuitkering van €1.195,66.

Voor veel zelfstandige ondernemers is bijstand in eerste instantie niet vanzelfsprekend beschikbaar.

Een prangende vraag is of bijstand uberhaupt voldoende is om in het levensonderhoud te voorzien. In situaties waarin geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, substantiële financiële reserves, of een goedverdienende partner aanwezig zijn als vangnet, kan langdurige arbeidsongeschiktheid hoogstwaarschijnlijk tot financiële problemen leiden.

Het grote risico van een nieuwe aov verzekeraar op de markt in 2023

Wat zijn de risico's als (weeer) een nieuwe aov verzekeraar Insify zich op de Nederlandse markt begeeft, om met veel bombarie een marktaandeel te verwerven in deze zeer uitdagende en lastige markt voor zelfstandig ondernemers. En dat met een mogelijk verplichte AOV verzekering in 2024 (2027?) in zicht?

Is dit een risico voor de zelfstandig Ondernemer in Nederland anno 2023?

Absoluut, het risico van een startende verzekeraar zonder ervaring in de markt van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is aanzienlijk en brengt verschillende uitdagingen met zich mee:

1. Complexiteit van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn doorgaans complexe producten met veel variabelen, zoals dekking, wachttijden, uitkeringen en voorwaarden. Het ontwerpen van een goed gestructureerde en evenwichtige polis vereist diepgaande kennis van de arbeidsongeschiktheidsmarkt, evenals inzicht in de behoeften van potentiële klanten.

Een startende verzekeraar zonder ervaring kan moeite hebben om een polis te ontwikkelen die voldoet aan de verwachtingen van klanten en die concurrerend is ten opzichte van gevestigde spelers.

2. Risicobeoordeling en prijsstelling: Een essentieel aspect van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is de juiste risicobeoordeling en prijsstelling. Het bepalen van de premies op een manier die zowel voldoende dekking biedt als financieel haalbaar is voor de verzekeraar, vereist een diepgaand inzicht in de demografische gegevens, gezondheidsrisico's en claimfrequentie van potentiële verzekerden.

Zonder ervaring kan een startende verzekeraar moeite hebben om deze gegevens te verzamelen en te analyseren, wat kan leiden tot onjuiste prijsstelling en financiële verliezen.

3. Onvoldoende reserves: Het opbouwen van reserves is essentieel voor een verzekeringsmaatschappij om claims te kunnen betalen en financiële stabiliteit te behouden. Een startende verzekeraar kan echter moeite hebben om voldoende reserves op te bouwen, vooral als ze met een lage premie de concurrentie willen aangaan. Dit kan ertoe leiden dat de verzekeraar in financiële problemen komt bij een toename van het aantal claims.

4. Veranderende marktomstandigheden: De markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kan complex en volatiel zijn. Veranderingen in economische omstandigheden, gezondheidstrends en regelgeving kunnen van invloed zijn op de winstgevendheid van de verzekeraar. Een startende verzekeraar kan het moeilijk vinden om zich aan te passen aan deze veranderende omstandigheden zonder de nodige ervaring en middelen.

5. Vertrouwen van klanten en tussenpersonen: Het opbouwen van vertrouwen bij potentiële klanten en tussenpersonen (makelaars en agenten) is cruciaal in de verzekeringssector. Het ontbreken van ervaring en een trackrecord kan twijfels doen rijzen over de betrouwbaarheid en stabiliteit van de startende verzekeraar, wat de acceptatie van hun polissen kan belemmeren.

Kortom, het betreden van de markt van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zonder de nodige ervaring brengt aanzienlijke risico's met zich mee. Voor klanten is het belangrijk om grondig onderzoek te doen naar de achtergrond en reputatie van een startende verzekeraar voordat ze besluiten om een polis af te sluiten.

Daarnaast kunnen klanten er goed aan doen om te overwegen om met een gevestigde verzekeraar samen te werken die een bewezen staat van dienst heeft in het verstrekken van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

 

Welke consequenties heeft dit voor de (zieke) ondernemer persoonlijk en zakelijk als de verzekeraar niet in staat blijkt aan haar verplichtingen te voldoen

 

Voor een zieke ondernemer kunnen de consequenties van een verzekeraar die niet aan haar verplichtingen kan voldoen, zowel persoonlijk als zakelijk zeer ernstig zijn:

Persoonlijke consequenties:

 1. Financiële stress: Als de verzekeraar niet kan uitbetalen bij arbeidsongeschiktheid, kan dit leiden tot aanzienlijke financiële stress voor de zieke ondernemer en hun gezin. Ze moeten mogelijk hun spaargeld aanspreken of leningen aangaan om hun medische kosten en levensonderhoud te dekken.

 2. Medische behandeling en herstel: Zonder een arbeidsongeschiktheidsuitkering kan de ondernemer het zich wellicht niet veroorloven om de benodigde medische behandeling te krijgen of voldoende tijd te nemen om te herstellen. Dit kan het herstelproces vertragen en de gezondheid van de ondernemer negatief beïnvloeden.

 3. Verlies van levensstandaard: Als de zieke ondernemer afhankelijk was van de arbeidsongeschiktheidsuitkering om hun levensstandaard te handhaven, kan het uitblijven van de uitkering leiden tot een aanzienlijke daling van de levenskwaliteit en het welzijn.

 4. Emotionele tol: Het besef dat de verzekeraar niet kan voldoen aan haar verplichtingen kan een zware emotionele tol eisen van de zieke ondernemer. Dit kan gevoelens van angst, frustratie, woede en onzekerheid veroorzaken.

Zakelijke consequenties:

 1. Bedrijfscontinuïteit in gevaar: Als de ondernemer door ziekte niet in staat is om te werken en geen arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, kan dit de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengen. De onderneming kan mogelijk niet goed functioneren zonder de inzet en expertise van de ondernemer, en dit kan leiden tot verlies van klanten, omzet en marktaandeel.

 2. Schulden en betalingsproblemen: Als het bedrijf niet in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen door het uitblijven van inkomsten vanwege de arbeidsongeschiktheid, kunnen schulden zich opstapelen en kunnen betalingsproblemen ontstaan.

 3. Mogelijk faillissement: Het uitblijven van de arbeidsongeschiktheidsuitkering en de financiële problemen van het bedrijf kunnen uiteindelijk leiden tot faillissement van het bedrijf, waardoor de ondernemer niet alleen zijn levensonderhoud verliest, maar ook zijn bedrijf en eventuele bedrijfsmiddelen.

Het is van het grootste belang voor ondernemers om niet alleen een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten bij een betrouwbare en ervaren verzekeraar, maar ook om alle polisvoorwaarden goed te begrijpen.

Indien mogelijk is het verstandig om advies in te winnen bij een verzekeringsadviseur om ervoor te zorgen dat de polis passend is voor de specifieke omstandigheden van de ondernemer. Het voorkomen van situaties waarin de verzekeraar niet kan voldoen aan haar verplichtingen, is van cruciaal belang om zowel persoonlijke als zakelijke financiële rampen te voorkomen.

Ontbreken van dekking: Als de startende verzekeraar failliet gaat, betekent dit dat de financiële middelen van de verzekeraar waarschijnlijk niet voldoende zijn om de claims van verzekerden te dekken. Als gevolg hiervan kan de ondernemer mogelijk geen uitkering ontvangen voor schade of verlies die onder de arbeidsongeschiktheidsverzekering valt.

Dit kan ernstige financiële gevolgen hebben voor de ondernemer, vooral als ze afhankelijk waren van de uitkering om hun bedrijf voort te zetten of hun levensonderhoud te financieren.

Weer op zoek naar een nieuwe wél een betrouwbare verzekeraar, tegen een aantrekkelijke premie

Na het faillissement van de verzekeraar zal de ondernemer op zoek moeten gaan naar een nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering. Tijdens deze overgangsperiode kan de ondernemer kwetsbaar zijn, aangezien ze mogelijk niet gedekt zijn voor arbeidsongeschiktheid totdat ze een nieuwe polis hebben afgesloten. Het kan moeilijk zijn om een nieuwe verzekering te vinden, vooral als de ondernemer nu als een risicovollere klant wordt beschouwd vanwege het feit dat ze eerder waren verzekerd bij een failliete verzekeraar.

Verlies van reeds ingelegde premies zonder dekking

Financiële verliezen: De ondernemer heeft mogelijk premies betaald aan de startende verzekeraar zonder ervan te profiteren, aangezien de verzekeraar zijn verplichtingen niet kan nakomen vanwege het faillissement. Hierdoor kunnen ze niet alleen dekking missen in geval van arbeidsongeschiktheid, maar ook hun betaalde premies verliezen zonder enig voordeel.

Je bent (was) al ziek, en hoe zit het met je dekking? Juridische complicaties en gedoe?

 Het faillissement van een verzekeraar kan leiden tot juridische complicaties, vooral als er geschillen ontstaan tussen verzekerden en de failliete verzekeraar. Het kan moeilijk zijn voor verzekerden om hun rechtmatige claim te krijgen, en dit kan leiden tot lange juridische gevechten en extra kosten voor de ondernemer.Impact op persoonlijke omstandigheden: Het ontbreken van dekking door het faillissement van de verzekeraar kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de ondernemer en hun gezin. Als de ondernemer arbeidsongeschikt wordt en geen uitkering ontvangt, kan dit leiden tot financiële stress, verlies van inkomen en zelfs problemen met de financiële stabiliteit van het gezin.

Het is essentieel voor ondernemers om kritisch te zijn bij het kiezen van een verzekeraar en niet alleen te focussen op de laagste premie.

Het is verstandig om samen te werken met een gerenommeerde verzekeraar met een bewezen staat van dienst in het afhandelen van claims en financiële stabiliteit.

Het betalen van iets hogere premies kan de moeite waard zijn om dekking te krijgen die betrouwbaar is en die kan helpen om de financiële toekomst van de ondernemer en hun gezin veilig te stellen in geval van arbeidsongeschiktheid.

Zelfstandigen ontdekken de voordelen van AOV in Combinatie met de Samen Sterk Spaar AOV

Hé ondernemers, ik heb supergoed nieuws voor jullie! Uit recent onderzoek van TNO en het CBS blijkt dat steeds meer zelfstandig ondernemers zonder personeel zichzelf verzekeren tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. En dat is nog niet alles... De ontwikkeling van digitale broodfondsen maakt het nu supereenvoudig om je snel aan te melden. Maar wacht even, er is nog een coole ontwikkeling: steeds meer ondernemers ontdekken de kracht van de combinatie van Samen Sterk en AOV, waardoor ze beter en voordeliger verzekerd door het leven gaan.

Inmiddels heeft maar liefst 65% van de zelfstandige ondernemers zonder personeel in 2023 een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten. En dat is echt top, want zo bescherm je jezelf en je bedrijf tegen onverwachte situaties. Maar nu wordt het helemaal interessant! Ik heb het over de Sman Sterk digitale schenkkring, een nieuwe trend die sterk in opkomst is. En raad eens? Dankzij het digitale platform is het nu makkelijker dan ooit om je snel aan te sluiten en te profiteren van de voordelen.

Maar dat is nog niet alles! Er is een groeiende groep ondernemers die de kracht van Samen Sterk Spaar AOV en de AOV verzekering combineert. Samen Sterk Spaar AOV is een vorm van solidariteit waarbij ondernemers elkaar financieel ondersteunen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het mooie is dat steeds meer ondernemers ontdekken dat ze door de combinatie van Samen Sterk en AOV beter en voordeliger verzekerd kunnen zijn. Door deze twee krachten te bundelen, creëren ze een sterke basis voor financiële bescherming.

Stel je eens voor: je hebt niet alleen een solide AOV achter de hand, maar ook de steun en solidariteit van andere ondernemers. Dat voelt gewoon goed, toch? En nu, met de digitale mogelijkheden, is het nog gemakkelijker om je aan te sluiten bij een Samen Sterk-groep en de voordelen te ervaren. Met slechts een paar klikken kun je jezelf snel aanmelden en deel uitmaken van een community die voor je klaarstaat in tijden van ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Het is geweldig om te zien hoe steeds meer ondernemers de voordelen ontdekken van deze nieuwe ontwikkelingen. De de combinatie van Samen Sterk en een ouderwetse  kwalitiets AOV bieden een slimme en voordelige manier om jezelf en je bedrijf te beschermen. Het is niet alleen een kwestie van financiële zekerheid, maar ook van gemoedsrust. Je kunt vol vertrouwen blijven ondernemen, wetende dat je bent omringd door een community van gelijkgestemde ondernemers.

Dus, ondernemers, dit is hét moment om actie te ondernemen en te ontdekken hoe je jezelf beter en voordeliger kunt verzekeren. Of je nu kiest voor alleen de Samen Sterk Spaar AOV of de combinatie van Samen Sterk en AOV, of een andere vorm van bescherming, zorg ervoor dat je de juiste stappen neemt om jezelf en je bedrijf te beveiligen.

Maak gebruik van de digitale mogelijkheden, sluit je aan bij een Samen Sterk-groep en ontdek hoe je kunt profiteren van de voordelen van deze nieuwe ontwikkelingen. Het is tijd om slimmer en sterker te worden, zodat je zonder zorgen kunt blijven ondernemen.

Dus waar wacht je nog op? Ga ervoor en ontdek de kracht van digitale broodfondsen en de combinatie van Samen Sterk en een AOV. Je zult er geen spijt van krijgen!

Ontdek de voordelen van de combinatie van een AOV-verzekering en een schenkkring Samen Sterk Spaar-AOV

Ben je op zoek naar een slimme en voordelige manier om jezelf te beschermen tegen arbeidsongeschiktheid? Dan hebben we goed nieuws voor je! De combinatie van een AOV-verzekering en een Samen Sterk Spaar-AOV biedt een geweldige oplossing met tal van voordelen.

Een AOV-verzekering is een essentieel instrument voor zelfstandig ondernemers om hun inkomen veilig te stellen in geval van arbeidsongeschiktheid. Maar wist je dat de premie van een AOV-verzekering nog lager kan worden als je kiest voor een wachttijd van 24 maanden? Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie. Dit betekent dat je kunt profiteren van een lagere premie en tegelijkertijd toch verzekerd bent van financiële ondersteuning als je arbeidsongeschikt raakt. De eerste twee jaar ben je immers al verzekerd via de schenkkring.

En dat is nog niet alles! Een ander voordeel van de combinatie van een AOV-verzekering en een Samen Sterk Spaar-AOV is dat de AOV-premie fiscaal aftrekbaar is. Dit betekent dat je de premie kunt opvoeren als aftrekpost enzo kunt profiteren van belastingvoordelen. Het is een win-winsituatie waarbij je niet alleen jezelf beschermt, maar ook profiteert van financieel voordeel.

Maar hier wordt het pas echt interessant: de eerste twee jaar van dekking worden verzorgd door de Samen Sterk schenkkring. Dit betekent dat je in geval van arbeidsongeschiktheid gedurende die periode een schenking ontvangt uit het fonds. En raad eens? Tot wel 30% van je premie wordt gebruikt om in het fonds te sparen. Dit betekent dat je niet alleen financiële ondersteuning ontvangt, maar ook een deel van je premie spaart voor de toekomst.

De combinatie van een AOV-verzekering en een Samen Sterk Spaar-AOV biedt dus meerdere voordelen. Je profiteert van een lagere AOV-premie bij een langere wachttijd, je kunt de premie aftrekken van de belastingen en je hebt gedurende de eerste twee jaar dekking via de Samen Sterk schenkkring, waarin een deel van je premie wordt gespaard.

Dit is jouw kans om jezelf en je bedrijf optimaal te beschermen tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Neem de controle over je toekomst en ontdek hoe de combinatie van een AOV-verzekering en een Samen Sterk Spaar-AOV jou kan helpen om met gemoedsrust te ondernemen.

Wacht niet langer en ontdek de voordelen van deze unieke combinatie. Bespaar op premies, geniet van fiscale voordelen en bouw aan een financiële buffer voor de toekomst. Jouw financiële welzijn en gemoedsrust zijn het waard!

 

Deze website is  SSL beveiligd 

©2023 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page