logo-groot1.png
logo-groot1.png

Dé AOV Specialist

Voor de zelfstandig professional

Waarom sluiten relatief minder ondernemers een AOV verzekering

In Nederland zijn meer dan een miljoen zelfstandigen zonder personeel. Het aantal verzekerde zzp'ers neemt echter relatief af. In 2011 betaalde ruim 23 procent van de zzp'ers een premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, in 2016 was dat nog maar 16 procent.

(Waarom relevant anno 2019: In de onderhandelingen over een nieuw pensioenakkoord kan een overeenstemming bereikt worden over een verplicht af te sluiten arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. )

Zo'n negentig procent van de zelfstandigen zonder personeel ziet een basisverzekering zitten. Maar dan moet de verzekering wel voor iedereen gelden en moeten de premies betaalbaar zijn.

Dat stelt  ZZP Nederland, dat de vraag voorlegde aan ruim 5500 zzp'ers op verzoek van het onderzoeksprogramma De Monitor. Dat wijdt morgen een uitzending aan zzp'ers en de discussie rondom het verplicht stellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor deze groep werkenden. Maarten Post, voorzitter van ZZP Nederland, zegt desgevraagd tegen RTL Z dat bij zo'n basisverzekering vanuit de overheid, volledige acceptatie een voorwaarde is.

Over wat een betaalbare premie is voor zo'n basisverzekering, durft Post van ZZP Nederland zich niet uit te laten. Wel dat maandelijkse premiebedragen eerder in de buurt van 50 tot 100 euro per maand zouden moeten komen, dan bedragen van 100 tot 200 euro per maand. Is dit bruto of netto  Maarten? Wat voor dekking hebben we het dan over? Tweejaar? gangbare arbeid? Ik hoor geen specialistische kennis door in zijn betoog. Misschien wel zo gemakkelijk voor de gemiddelde toehoorder?

Verzekeraars stoten oudere ZZP'ers of ZZp'ers met een fysiek zwaar beroep af  door ze aan te merken als brandende huizen. . Dat beeld schetste zondagavond laat het televisieprogramma De Monitor in een gesprek met een collega over Medische Acceptatie van een oudere belasting adviseur. Deze kon niet geaccepteerd worden door kapotte knieen. Opmerkelijk zou ik zeggen als dat het "enige zou zijn" dn moeten beide knieeen wel heel erg kapot zijn, wil een belastingadviseur niet langer achter zijn buro kunnen zitten. Of is er hier alleen sprake geweest van een afwijkendd acceptatievoorstel in plaats van een complete afwijzing?

Zowel ZZP Nederland als de Werkvereniging zeggen dat een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering in ieder geval geen goed idee is. Keuzevrijheid blijft van groot belang voor zzp'ers, aldus Post. Veel zzp'ers hebben buffers of een partner met loondienst inkomen, spaargeld  of een eigen huis. "Wie onder het minimum leeft met gebruik van de zelfstandigenaftrek , kan de premie niet opbrengen. Dus deze mensen zijn beter af in loondienst, en moeten stoppen als ondernemer.

Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars stelde dat iedereen verzekerbaar is, maar zijn geluid ging verloren in voorbeelden die het tegendeel leken te beweren. Financieel adviseur Wilfred Mooij (Geijsel Kroon) bevestigde de voorbeelden van onder meer een oudere verloskundige en een oudere belastingadviseur die dertig jaar geleden twee keer is geopereerd aan zijn knie en daardoor zijn AOV niet kon verlengen nadat hij 60 werd. "Verzekeraars willen geen brandende en ook geen schroeiende huizen. 

Volgens Mooij ligt de schuld echter niet alleen bij de verzekeraars. Vandaag de dag zijn mensen op hun zestigste heel anders dan vroeger nog uiterst vitaal. "Zeventig is het nieuwe vijftig", aldus Mooij. Weurding wees ook op het steeds verder verhogen van de AOW-leeftijd. Het programma werkte dit cruciale punt niet verder uit, maar ging verder vooral over de vraag of een verplichte AOV voor ZZP'ers gewenst is. PvdA'er Gijs van Dijk vindt van wel, het Verbond laat de keuze liever aan de ZZP'ers. Weurding: "Wij zijn minder enthousiast over een verplichte verzekering." Volgens hem is het beter de zaak om te draaien en nadrukkelijk te kijken naar wat de ondernemers zelf willen en volgens het Verbond is dat keuzevrijheid.

Het programma liet zien dat veel ZZP'ers min of meer bewust geen AOV afsluiten, meestal vanwege de vermeend hoge kosten of omdat ze er geen behoefte aan menen te hebben. De Monitor gaf een voorbeeld van een jonge vrouw die er achter kwam dat het noodlot ook ZZP'ers kan achtervolgen. Zij liep hersenletsel op nadat ze uitweek op het fietspad en tegen een lantaarnpaal viel. Nu zit ze thuis te mozaieken te maken, en ziet ze haar spaarrekening snel leeglopen.

Aanvullende reactie Verbond

In een aanvullende reactie stelt het Verbond: "Volgens Weurding is het mogelijk om de verzekeringsgraad sterk te verbeteren, door een combinatie van financiële prikkels met goede voorlichting en ondersteuning. Zo werkt het Verbond samen met het ministerie van sociale zaken aan een programma dat zelfstandigen helpt bij het maken van een passende en bewuste keuze.

"Ook als ZZP’ers en de overheid tot de conclusie komen dat een verplichte basisverzekering wenselijk is, dan is het essentieel dat het belang van zelfstandigen goed voor ogen wordt gehouden. Zo zouden zelfstandigen die al passend zijn verzekerd niet gedwongen moeten worden over te stappen naar een minder aantrekkelijke publieke variant.  "Ook vindt het Verbond het heel belangrijk dat er nog iets te kiezen blijft voor ZZP’ers die bewust ‘eigen baas’ zijn geworden. Een publieke verzekering sluit natuurlijk nooit aan op alle wensen van elk individu. Een zelfstandige moet daarom altijd uit de publieke basisverzekering kunnen stappen en de optie houden om alsnog een verzekering af te sluiten die past bij zijn persoonlijke situatie.

"Weurding beaamt dat de verzekeringsgraad van zelfstandig ondernemers (ZZP’ers) voor het arbeidsongeschiktheidsrisico (nu zo’n twintig procent) fors omhoog moet. De optimale verzekeringsgraad ligt volgens het Verbond rond de vijftig procent van de zelfstandigen, omdat niet alle zelfstandigen zo’n verzekering nodig hebben bijvoorbeeld omdat hun inkomen te laag is of zij ZZP’er zijn naast een dienstverband."

Mag een medisch adviseur bij de acceptatie van een aov verzekering een heel medisch dossier opvragen

Pijl 50 gif 53 Het opvragen, verwerken en opslaan van medische gegevens bij een private verzekeraar geschiedt door, of in ieder geval onder verantwoordelijkheid van, de medisch adviseur van die verzekeraar. Dit volgt uit de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Verbond van Verzekeraars en Nederlandse Vereniging van Banken, 2009).

Medische gegevens behoren dan ook te worden toegezonden aan de medisch adviseur. Anders dan bij de hiervoor behandelde verzoeken om medische informatie van belangenbehartigers, lopen de belangen van de patiënt en de verzekeraar niet in alle gevallen parallel.

Dit laat onverlet dat de medisch adviseur van een verzekeraar zich objectief en onafhankelijk dient op te stellen, juist ook waar het gaat om het opvragen van patiëntgegevens. De medisch adviseur zal doorgaans een medisch advies opstellen dat aan de claimbehandelaar van de verzekeraar wordt verstrekt. Het is van belang dat de patiënt kan verifiëren of, en welke medisch adviseur het advies heeft opgesteld. De claimbehandelaar zendt het advies vervolgens door aan (de belangenbehartiger van) de patiënt.

De onder paragraaf 1.1 vermelde voorwaarden voor gegevensverstrekking aan derden gelden in dit verband onverkort. Dit geldt ook voor de voorwaarde van gerichte en feitelijke vraagstelling. Een verzoek van een medisch adviseur van een private verzekeraar om verstrekking van een afschrift van een volledig medisch dossier zal een behandelend arts slechts zelden kunnen honoreren.

Wat wil de zzp-er zelf met zijn ziekte en arbeidsongeschiktehid is de vraag

freedomstrandRichard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars: "ZZP’ers moeten zoveel mogelijk keuzevrijheid houden, ook als de overheid zou besluiten tot een verplichte basisverzekering voor zelfstandigen". Hij gaf aan dat in bepaalde gevallen de verzekeraars voor een oplossing provberen te zorgen. Dit klonk wat ongeloofwaardig en zal waarschijnlijk wijzen op de aandrang van de overheid om met oplossigen te komen voor duurzaken inzetbaarheid zoals onlangs De Amersfoortse Verzekeringen dit deed in een nieuw verzekerings aanbod in 2019.

De televisie-uitzending ging in de vraag waarom zo weinig zelfstandigen zonder personeel een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. 

Verzekeringsgraad verbeteren
Volgens de Verbondsdirecteur is het zaak dat zelfstandigen de verzekering kunnen afsluiten die bij ze past. Hij stelt dat het mogelijk is om de verzekeringsgraad sterk te verbeteren, door een combinatie van financiële prikkels met goede voorlichting en ondersteuning. Het Verbond werkt samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan een programma dat zelfstandigen helpt bij het maken van een passende en bewuste keuze. 

Verplichte AOV basisverzekering of een met OptOUT?

Als de overheid wil dat er een verplichte basisverzekering wenselijk is, dan moet het belang van zelfstandigen voorop staan . Zelfstandigen die al passend zijn verzekerd, midles Broodfonds of AOv verzekering, moeten niet gedwongen perse gedwongen worden over te stappen naar de nieuwe variant, waarvan experst verwachten dat deze duurder en slechter zal uitvallen voor een deel van de zzp-ers. 

Weurding is het een sdat dat de verzekeringsgraad van zelfstandig ondernemers (ZZP’ers) voor het ziekte en arbeidsongeschiktheidsrisico (nu zo’n twintig procent) fors omhoog mag. De optimale verzekeringsgraad ligt volgens het Verbond rond de vijftig procent van de zelfstandigen, omdat niet alle zelfstandigen zo’n verzekering nodig hebben bijvoorbeeld omdat hun inkomen te laag is of zij ZZP’er zijn naast een dienstverband. Waar Weurding deze conclusie op stoelt is wellicht een CBS onbderzoek van enige tijd geleden maar blijft feitelijk gissen..

Ook werd een ZZP onderzoek van ZZP Nederland genoemd waaruit zou blijken dat veel ZZP-ers wel voor een baisvoorziening zouden zijn. Vele andere enutes wezen steeds op het tegendeel overigens. Maar alleen als het betaalbaar zou zijn en als iedereen geaceppteerd zou worden.

Arnoud Wennekus AOV-zzp.nl : Bedragen werden angstvallig vermeden, en als er bedragen  werden genoemnd werd nooit duidelijk welke kwaliteit  dekking er bedoeld werd en of het een netto of bruto bedrag werd bedoeld.

Verplichte AOV voor zelfstandigen komt er nooit Koolmees?

finger 3

Minister Koolmees wil bereiken dat zelfstandigen bewust gaan nadenken over wel of geen arbeidsongeschiktheidsdekking. Dit via een dit najaar uit te rollen interventie of instrument. De minister: "Het kan zijn dat zelfstandigen niet verzekerd zijn of onderverzekerd zijn. Omdat zij het risico onderschatten, zij alleen aan de korte termijn denken of hun kennis over deze mogelijkheden tekortschiet.

.Omdat zij het risico onderschatten, zij alleen aan de korte termijn denken of hun kennis over deze mogelijkheden tekortschiet. Met het Programma Bevorderen Keuzegedrag wil ik samen met het Verbond van Verzekeraars bevorderen dat zelfstandigen een bewuste keuze maken om zich wel of niet te verzekeren tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. I

k wil bereiken dat zelfstandigen tijdig gaan nadenken over een AOV, de afweging maken of ze deze verzekering nodig hebben en zo ja, ook daadwerkelijk gaan doorpakken. Daarbij wil ik gebruikmaken van gedragsinzichten uit de gedragseconomie."


Met betrekking tot dit laatste kondigt Koolmees een gedragsanalyse. In het kader hiervan zullen ook financieel adviseurs worden geraadpleegd. Daarnaast zal ook onderzocht worden welk concreet handelingsperspectief de zelfstandige geboden kan worden en welk instrument of interventie er ontwikkeld kan worden.

Koolmees: "De ervaringen en suggesties van de doelgroep en stakeholders zijn onontbeerlijk. Partijen die betrokken zullen worden zijn onder andere: zelfstandigenorganisaties (PZO, ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, FNVZelfstandigen), de Broodfondsmakers, Kamer van Koophandel, Adfiz, Wijzer in Geldzaken, Nibud en individuele verzekeraars. Nog voor de zomer zullen deze gesprekken met hen worden gevoerd."

arnoud pasfoto rond vierkant 125 161

Arnoud Wennekus: Zo maak je er ook van af. Kabinet wil het niet en de zzp-er wil het ook niet. Dus een onderzoekje en de hele boel weer in de ijskast. Over twee jaar gaat de ijskast weer open??

Pagina 1 van 231

Bedrijfsgegevens

aov-zzp.nl is onderdeel van: 
Tune Financial Planning

Bezoekadres: (alleen op afspraak)

Rode gebouw waarop "Zuidstede" staat
Zadelstede 10  | De Pionier (4e verdieping nr. 5)

3431 JZ NIEUWEGEIN

030 - 6 30 88 30
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AFM vergunning: 12002591
KIFID Klachteninstituut: 300.000439

Deze website is  SSL beveiligd 

©2019 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services