fbpx
Image
Image

AOV premie wel of niet aftrekken, ofwel een bruto of netto uitkering

Als ondernemer betaal je inkomstenbelasting over je winst. Sommige verzekeringspremie zijn uitgaven kun je aftrekken van je inkomsten, zodat je winst lager uitvalt. Voordeel is dat je dan minder belasting betaalt. 

Betaal je premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan krijgt u aan het begin van het nieuwe jaar een overzicht van de arbeidsongeschiktheidsverzekering -verzekeraar. Hierin staat hoeveel premie u hebt betaald. Een deel daarvan krijgt u terug via de inkomstenbelasting, als u tenminste de premie mag en ook wilt aftrekken!

Is de premie van mijn AOV fiscaal aftrekbaar?

Als ondernemer mag u de premie van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) van uw inkomsten aftrekken bij de aangifte Inkomstenbelasting. Uw AOV-premie is aftrekbaar in Box 1: de box waarin inkomen uit werk en woning worden belast.

Afhankelijk van de belastingschijf van uw inkomen profiteert u van een fiscaal voordeel van 36,93% of 49,5% van de AOV-premie.

Als ondernemer heb je dus de mogelijkheid om de premie voor je arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te trekken van je belastbaar inkomen. Maar is dit altijd de beste keuze voor jou?

Dit artikel belicht de voor- en nadelen van een aftrekbare AOV-premie. Ongeacht je keuze, het is tegelijkertijd retebelangrijk te weten dat een AOV-premie nooit als zakelijke kostenpost geldt die je kunt aftrekken voor je onderneming!  

Wat gebeurt er bij een aftrekbare AOV premie?

Bij een aftrekbare premie verminder je je belastbaar inkomen door de betaalde AOV-premie af te trekken. Hierdoor betaal je minder belasting.

Als je de premie aftrekt en later arbeidsongeschikt raakt, beschouwt de Belastingdienst de ontvangen AOV-uitkering als inkomen. Hierover dien je belasting te betalen. Afhankelijk van de hoogte van je AOV-uitkering en eventuele andere inkomsten, kan het belastingtarief variëren van 15% tot 40%.

Dit bedrag wordt ingehouden op je uitkering, waardoor het uiteindelijke bedrag dat je ontvangt lager uitvalt. Tegelijkertijd moet je er ook nog rekening mee houden dat je, bij een AOV, het eerste jaar vaak nog premie doorbetaalt. Meestal vervalt de premie als je na een jaar nog steeds ziek bent. Dat wil zeggen, als je tenminste premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid hebt meeverzekerd!

Indien je niet goed geadviseerd bent en een relatief hoge AOV premie betaalt en je uit budgetaire redenen toch een lager verzekerd bedrag hebt gekozen dan eigenlijk nodig, bijvoorbeeld omdat de premie van je AOV nu eenmaal flink hoog is (voorbeeld je bent 55 jaar en je werkt als tegelzetter), kan het zijn dat je financieel al direct een aanzienlijk lager bedrag netto ontvnagt dan je dacht. Het kan gelijk al, zelfs als je maar een wachttijd van een maand hebt, een financieel gat in je begroting slaan.

Houd hier dus rekening mee bij het kiezen van een AOV verzekering.

Let op: Je AOV-uitkering wordt meegenomen in bepaalde inkomensafhankelijke regelingen van de overheid, zoals Toeslagen. Dit kan invloed hebben op je recht op deze regelingen.

 

Aftrekken AOV premies bij een AOV in combinatie met een Crowdsurance, Broodfonds of Schenkkring?

Als je een Combinatie van een AOV hebt met een schenkkring, is dat Schenkkring deel natuurlijk altijd netto, en kun je dit (deel) überhaupt niet eens aftrekken. 

 

Praktische werking van een aftrekbare AOV premie:

AOV-premie betalen en belastingvoordeel ontvangen

 

- Je betaalt de AOV-premie aan je verzekeraar, altijd het bruto bedrag zoals vermeld op je polisblad.

- Je kunt bij de Belastingdienst een Voorlopige aangifte doen om het verwachte belastingvoordeel gedurende het jaar te ontvangen.

- Bij de jaarlijkse belastingaangifte vul je de betaalde AOV-premie in onder "uitgave voor andere inkomensvoorzieningen". Na verwerking door de Belastingdienst wordt het belastingvoordeel uitgekeerd.

 

Belaste uitkering ontvangen:

- Bij een aftrekbare premie houdt je verzekeraar een deel van de uitkering in als belasting en draagt dit af aan de Belastingdienst. Maandelijks ontvang je een overzicht van ingehouden belasting. Het gaat loonheffing en premie Zorgverzekeringswet (Zvw). Over de uitkering aan de verzekeringsnemer/premiebetaler moet de verzekeraar dus wettelijke loonheffingen (loonbelasting, premies volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet) inhouden en afdragen.

- Je geeft de ontvangen uitkeringen op in je belastingaangifte als brutobedragen en als inkomsten uit vroegere dienstbetrekking, niet als inkomen als ondernemer.

- En bij je belastingaangifte geef je de uitkering op als inkomsten: de opgegeven AOV-uitkeringen tellen mee in je "belastbaar inkomen uit werk en woning".

Heb je een boekhouder die je belastingaangifte verzorgt, dan kun je er vanuit gaan dat deze weet hoe je de aangifte moet invullen.

Het is belangrijk te realiseren dat sommige overheidsregelingen naar je inkomen kijken om bijvoorbeeld het recht op Toeslagen te bepalen. Als je in hetzelfde jaar zowel Toeslagen als een AOV-uitkering ontvangt, kan het zijn dat de Toeslagen opnieuw worden berekend en lager uitvallen. Het verschil moet je dan terugbetalen aan de overheid.

 

Wat gebeurt er bij een niet-aftrekbare AOV premie?

Wanneer je niet kiest voor een aftrekbare premie, kun je de AOV-premie niet van je inkomen aftrekken. Als je arbeidsongeschikt raakt, beschouwt de Belastingdienst de AOV-uitkering niet als inkomen. Hierover hoef je geen belasting te betalen. Met andere woorden, je ontvangt het exacte bedrag dat je hebt gekozen bij het afsluiten van je AOV.

 In deze situatie telt je AOV-uitkering ook niet mee als inkomen voor bepaalde overheidsregelingen. Hierdoor wordt je recht op toeslagen niet beïnvloed.

 

Praktische werking van een niet-aftrekbare premie: Premie betalen en geen belastingaangifte

- Je betaalt de AOV-premie aan je verzekeraar, altijd het bruto bedrag zoals vermeld op je polisblad.

- Je hoeft geen voorlopige aangifte te doen voor je AOV-premie.

 

Netto uitkering ontvangen

- Bij een niet-aftrekbare premie wordt er geen belasting ingehouden op je AOV-uitkering. Je ontvangt geen loonstroken.

- Je hoeft de AOV-uitkeringen niet op te geven in je belastingaangifte.

- De opgegeven AOV-uitkeringen tellen niet mee als "belastbaar inkomen uit werk en woning". Ook heeft dit geen invloed op het recht op toeslagen.

 

Kanttekening bij de theorie

Euhm dat is de theorie. De praktijk is dat de Belastingdienst het vaak niet snapt en je er vragen en gedoe over krijgt. Of kan krijgen. dat kan ook na een paar jaar nog zijn, hebben wij in de praktijk mogen ondervinden helaas!

 

Meer zelfstandige ondernemers hebben nu een arbeidsongeschiktheidsvoorziening in 2023

Het aantal zelfstandige ondernemers zonder personeel dat zich financieel indekt tegen het risico van arbeidsongeschiktheid is gestegen. Uit recente cijfers van de tweejaarlijkse Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van TNO en het CBS blijkt dat in 2023 maar liefst 65 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel een arbeidsongeschiktheidsvoorziening had. In vergelijking met 2019 (59 procent) en 2021 (63 procent) is dit een positieve ontwikkeling.

De meeste zelfstandige ondernemers zonder personeel hebben ervoor gekozen om zich in te dekken door te sparen en/of te beleggen. In 2023 gaf 37 procent van hen aan dat ze indien nodig konden terugvallen op spaargeld of beleggingen. Dit is de meest genoemde voorziening en is sinds 2019 sterk toegenomen. Ook sluiten steeds meer ondernemers zich aan bij een schenkkring, zoals een broodfonds. Het percentage dat via een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is verzekerd, is sinds 2019 vrijwel gelijk gebleven.

De mate waarin zelfstandige ondernemers zich indekken tegen arbeidsongeschiktheid verschilt per beroepsgroep. Bij pedagogische beroepen heeft meer dan de helft van de zelfstandige ondernemers zonder personeel een voorziening getroffen. In de ICT-, agrarische, en zorg- en welzijnsberoepen heeft ongeveer driekwart van de ondernemers zich ingedekt tegen dit risico.

Opvallend is dat agrariërs het vaakst aangeven dat de waarde van hun bedrijf het risico op arbeidsongeschiktheid afdekt. In de ICT-sector geeft een aanzienlijk aantal zelfstandige ondernemers zonder personeel aan dat ze spaargeld of beleggingen hebben om dit risico op te vangen. Zelfstandige ondernemers zonder personeel in creatieve en taalkundige beroepen maken vaak deel uit van een schenkkring.

Het blijkt dat ondernemers die actief nadenken over de toekomst van hun bedrijf vaker een voorziening hebben voor arbeidsongeschiktheid. Zij sluiten vaker een arbeidsongeschiktheidsverzekering af en noemen vaker dat de waarde van hun bedrijf het financiële risico dekt.

Het hebben van een voorziening tegen het risico op arbeidsongeschiktheid hangt sterk samen met hoe zelfstandig ondernemers zonder personeel de financiële situatie van hun bedrijf beoordelen. Degenen die de financiële situatie als zeer goed beoordelen, hebben het vaakst een voorziening getroffen. Zij hebben vaak spaargeld of beleggingen gereserveerd en noemen vaker dat de waarde van hun woning het risico afdekt. Daarentegen heeft minder dan de helft van degenen die matig of slecht oordelen over hun financiële situatie, een voorziening getroffen. Deze groep geeft vaker aan dat ze via hun werk in loondienst een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben.

Financiële redenen worden vaak genoemd als reden waarom sommige zelfstandige ondernemers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben gekozen. Uit een enquête in 2021 bleek dat 46 procent van hen aangaf dat de kosten van een verzekering niet opwogen tegen de baten, terwijl 32 procent aangaf de kosten niet te kunnen betalen. 25 procent van de onverzekerden gaf aan het financiële risico zelf te kunnen dragen. Een opvallend aantal, voornamelijk vrouwen, gaf aan in geval van arbeidsongeschiktheid terug te kunnen vallen op het inkomen van hun partner.

De invloed van verzekeraars' en durfkapitalisten's grote geld op zoekresultaten

Gesponsorde zoekresultaten: Een vertekend beeld

Wanneer ondernemers op zoek zijn naar verzekeringen en zich online oriënteren, vertrouwen ze vaak op zoekmachines om hen te voorzien van relevante informatie. Helaas zijn de zoekresultaten niet altijd objectief en kunnen ze een vertekend beeld geven van de beschikbare opties. Dit komt doordat kapitaalkrachtige verzekeraars en durfkapitalisten in staat zijn gesponsorde posities in de zoekresultaten te kopen. Deze gesponsorde aanbiedingen verschijnen bovenaan de zoekresultaten en trekken daardoor de meeste aandacht van de ondernemers.

Belangen van verzekeraars en durfkapitalisten

De gesponsorde zoekresultaten worden gedomineerd door verzekeraars die grote financiële middelen tot hun beschikking hebben. Deze bedrijven hebben vaak commerciële belangen die voorop staan. Ze willen hun eigen producten en diensten promoten en zoveel mogelijk klanten aantrekken. Dit betekent dat de informatie die ze verstrekken gekleurd kan zijn en per definitie niet onafhankelijk is. Hierdoor kan de ondernemer het gevoel krijgen dat de gesponsorde aanbiedingen de beste keuze zijn, terwijl dit niet altijd het geval is.

Beperkte transparantie en onafhankelijke specialistische aov-adviseurs

Door de dominantie van de gesponsorde zoekresultaten is er vaak een gebrek aan transparantie. Ondernemers hebben moeite om objectieve en onafhankelijke informatie te vinden die aansluit bij hun behoeften. Dit is waar onafhankelijke adviseurs en AOV-specialisten, een belangrijke rol kunnen spelen.

Ze beschikken over diepgaande kennis en ervaring op het gebied van verzekeringen voor ondernemers en begrijpen de specifieke uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd. Deze experts zetten het belang van de ondernemers voorop en streven ernaar om hen te voorzien van de meest relevante en nuttige informatie.

Onderbelichting van onafhankelijke adviseurs in de bovenste zoekresultaten

Helaas worden onafhankelijke adviseurs en AOV-specialisten vaak onderbelicht in de zoekresultaten. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Ten eerste hebben deze adviseurs mogelijk niet dezelfde financiële middelen als grote verzekeraars om te investeren in zoekmachineoptimalisatie en gesponsorde advertenties. Hierdoor worden ze over het hoofd gezien in de concurrentie om zichtbaarheid in de zoekresultaten.

Daarnaast kunnen kapitaalkrachtige verzekeraars en durfkapitalisten hogere advertentiebudgetten hebben, waardoor ze meer mogelijkheden hebben om gesponsorde posities te kopen en daardoor prominenter aanwezig zijn in de zoekresultaten. Dit betekent dat de beste onafhankelijke informatie en de expertise van onafhankelijke adviseurs en AOV-specialisten niet altijd de ondernemers bereiken die er het meest baat bij hebben.

Het belang van onafhankelijke informatie en weloverwogen beslissingen

Het is essentieel dat ondernemers zich bewust zijn van de invloed van gesponsorde zoekresultaten en de belangen van verzekeraars en durfkapitalisten. Door kritisch te blijven en verder te kijken dan de gesponsorde aanbiedingen kunnen ondernemers een vollediger beeld krijgen van de beschikbare opties. Het actief zoeken naar onafhankelijke adviseurs en AOV-ZZP specialisten, zoals Arnoud Wennekus en het bedrijf aov-zzp.nl, stelt ondernemers in staat om de beste informatie te verkrijgen die specifiek is afgestemd op hun behoeften en belangen. Door weloverwogen beslissingen te nemen op basis van deze onafhankelijke informatie, kunnen ondernemers hun onderneming effectief beschermen en succesvol navigeren binnen het complexe landschap van verzekeringen.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2023 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page