fbpx
Image
Image

FNV AOV schilders

De Samen Sterk Spaar AOV bestaat al jaren en is een initiatief van AOV-zzp.nl. FNV is óók een samenwerking zoals met AOV-zzp.nl en Samsam Serviceburo.

Vakbond FNV AOV schilders introduceert nu ook een arbeidsongeschiktheids voorziening voor zzp'ers. Die werkt volgens het model van een 'schenkkring', zoals ook broodfondsen dat doen. Startende en oudere zzp'ers kunnen meedoen en dan bij ziekte maximaal 2 jaar uitgekeerd krijgen.

Maandelijkse minimale inleg 60 euro Maandelijkse minimale inleg is slechts 60 euro voor 1000 euro netto voor deze nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering is 60 euro. Die geeft recht op een uitkering bij ziekte van 1000 euro per maand.

Wie meer denkt nodig te hebben kan meer inleggen. Van de 60 euro minimale inleg is ongeveer 20 euro daarvan geldt als spaargeld en wordt bij het verlaten van de verzekering uitgekeerd. Er geldt een eigen risico van 2 maanden. In die tijd krijgt de deelnemer dus geen uitkering. De veronderstelling is dat iedereen wel 2 maanden kan overbruggen én dat veel arbeidsongeschiktheid binnen 2 maanden over is of dat de zzp’er dan wel ander werk gevonden kan hebben.

De uitkering gaat technisch-juridisch via een ‘schenkkring’: alle deelnemers aan de aov betalen vanuit hun opgebouwde kapitaal in kleine beetjes mee aan de uitkering voor de zieke zzp’er. Het is de manier waarop ook de meeste zogenaamde ‘broodfondsen’ functioneren.

FNV Zelfstandigen loopt met deze aov vooruit om wetgeving die er aan zit te komen en die álle zzp’ers een vorm van aov-verzekering oplegt. In die wetgeving wordt waarschijnlijk een wachttijd van 2 jaar ingebouwd. Die 24 maanden zouden met de uitkering uit de FNV-aov gecovered zijn.

 

Verplichte AOV nu in 2027-2029 of toch nooit???

Het kabinet komt het komende jaar met een invulling van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.Die verzekering wordt op haar vroegst in 2027 ingevoerd.

De voorgenomen verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers is door het kabinet op de lange baan geschoven. De invoering stuit op zoveel problemen bij het UWV en de Belastingdienst dat deze naar verwachting pas tussen 2027 en 2029 kan ingaan. Dit op basis van een brief van minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

Er dient nog verdere uitwerking plaats te vinden op twee onderdelen (opt-out en Onderling Waarborgfonds). Minister Van Gennip: “Ten opzichte van het startpunt is gebleken dat er meer mogelijk is dan een verzekering alleen voor de hiervoor genoemde IB-ondernemers. Ook resultaatgenieters, meewerkend partners en directeur-grootaandeelhouders kunnen worden opgenomen in de kring van verzekerden, conform het advies van de Stichting van de Arbeid. Hiermee wordt een grote stap gezet richting de kring van verzekerden zoals de Stichting deze voor zich zag.”

Vanwege gesignaleerde (uitvoerings)problematiek rondom de kring van verzekerden was er door het vorige kabinet voor gekozen om vanuit het startpunt van een verzekering voor alleen de zogeheten IB-ondernemers zonder personeel, zonder uitzonderingen of keuzemogelijkheden, toe te werken naar een variant die zoveel mogelijk recht doet aan het advies van de Stichting.

De minister verder: “Vanwege de diversiteit van de zelfstandigenpopulatie hecht de Stichting van de Arbeid aan keuzemogelijkheden zodat zelfstandigen zelf kunnen bepalen welke verzekering passend is. Het kabinet neemt hiervoor het advies van de Stichting van de Arbeid als leidraad, met als aandachtspunten: betaalbaarheid, uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid.”

Niet haalbaar volgens het kabinet is zelfstandigen de keuze te geven tussen verschillende wachttijden voordat de uitkering start (eigenrisicoperiode): zes maanden, twaalf maanden (default) of 24 maanden.

Opt-out Verplichte AOV

Er was twijfel of een opt-out er niet toe leidt dat voornamelijk zelfstandigen met een laag arbeidsongeschiktheidsrisico zich privaat zouden verzekeren, waardoor de betaalbaarheid van de publieke verzekering onder druk komt te staan. Van Gennip: “Om te achterhalen hoe groot dit risico is, is SEO economisch onderzoek gevraagd om te inventariseren op welke wijze gedragseffecten in het voorgestelde duale stelsel zich manifesteren. Daarnaast is samen met het Verbond van Verzekeraars (kwantitatief) gesimuleerd op wat voor wijze dergelijke gedragseffecten effect hebben op de publieke premie. De conclusie daarvan is dat de gedragseffecten in het duale stelsel houdbaar zijn indien extra solidariteitswaarborgen in het stelsel worden opgenomen.

“Ik ben in gesprek met het Verbond van Verzekeraars over hoe deze solidariteitswaarborgen in een duaal stelsel kunnen worden vormgeven, waarbij ook de sociale partners en de beoogde publieke uitvoerders worden betrokken. Ditzelfde geldt voor de wijze waarop getoetst wordt of de private verzekering voldoet aan de voorwaarden die door de Stichting van de Arbeid zijn gesteld aan een opt-out, namelijk ten minste een aan de publieke verzekering gelijke dekking (inclusief dekking tot de AOW-gerechtigde leeftijd) en gelijke premie.”

Voor het Onderling Waarborgfonds geldt dat dit onderdeel nog bespreking met sociale partners vergt, om te beoordelen of en zo ja in welke vorm dit ingericht kan worden. Aspecten die aandacht behoeven zijn wat voor verzekering(en) deze waarborg/vangnetverzekeraar moet aanbieden en hoe dit zich verhoudt tot de verplichte publieke verzekering, wie een beroep kan doen op deze verzekering(en), hoe de premie wordt begrensd en wie moet bijdragen aan het tekort dat ontstaat door de maximering van die premie.

Grote problemen met implementeren verplichte aov 

Het kabinet wil ook een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering implementeren als maatregel tegen het financiële voordeel dat onverzekerde zzp’ers hebben ten opzichte van werknemers, een afspraak uit het pensioenakkoord dat het vorige kabinet sloot met vakbonden en werkgevers.

De uitvoering hiervan ligt moeilijk omdat de invoering in welke vorm dan ook veel vraagt van uitvoerders als de Belastingdienst en het UWV. Van Gennip: ,,Het kabinet voorziet dat, los van voorgaande knelpunten, uitvoering van de verplichtstelling door de Belastingdienst op zijn vroegst kan aanvangen tussen 2027 en 2029, afhankelijk van de vormgeving."

Tulpen Fonds

Tulpen Fonds Aflos & Crew Management introduceren betaalbaar arbeidsongeschiktheid-vangnet voor zelfstandigen in de binnenvaart

 Feedback Auteur Arnoud Wennekus

Wat een onzinbericht, er is  he-le-maal niets speciaals aan deze regeling. Tulpen Fonds is gewoon een kopie van o.a. one schenkkring De Samen Sterk Spaar AOV  is er al jaren ook voor deze groep!

Het overgrote deel van zzp’ers heeft niets geregeld als het gaat over arbeidsongeschiktheid. Voor hen is een reguliere verzekering vaak onbetaalbaar. Aflos & Crew Management slaan de handen ineen om een betaalbare en begrijpelijke oplossing aan te bieden, zodat het regelen van een vangnet voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen in de binnenvaart toegankelijk is.

Dit vangnet is georganiseerd door middel van een ‘Crowdsurance’ oplossing, een collectief van zelfstandigen die elkaar voorzien van inkomen in geval van uitval. Zelfstandig professionals kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor deze verzekering.

Bij Tulpenfonds vinden we dat alle zelfstandigen in Nederland een passend vangnet verdienen. We zijn dan ook verheugd om met dit platform zelfstandigen in de binnenvaart te ondersteunen. Het is eigenlijk gewoon een kwestie van je verdiepen en er tijd voor vrijmaken. Het organiseren van je financiële zekerheid is niet het leukste werk, maar wel bittere noodzaak en heel verstandig.’

Aflos Crew Management is gespecialiseerd in detachering van ervaren, zelfstandige afloskapiteins voor de binnenvaart. Leendert van Halst, CEO van ACM: "Zoals bekend hebben weinig zzp'ers een inkomen als ze door ziekte een periode niet kunnen werken. Onder afloskapiteins is dit helaas niet anders. Bovendien is het voor hen vaak gewoon geen mogelijkheid om een normale arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten bij een reguliere verzekeraar. Ze worden al snel uitgesloten op basis van leeftijd of risico’s die het beroep met zich meebrengt. Voor ons als grootste bureau voor zzp'ers in de binnenvaart is dit zorgelijk om te zien. Een vangnet gebaseerd op ‘Crowdsurance’ biedt hen een betaalbare oplossing."

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page