fbpx
Image
Image

Hoe vaak en hoe lang raakt men arbeidsongeschikt?

Volgens een recente studie veronderstellen de meeste mensen dat ze slecht een kans van 16% hebben arbeidsongeschikt te raken tijdens hun werkzame leven. Ben je jonger dan 35 jaar, er is een kans van 1 op 3, dat je minimaal een keer voor tenminste 6 maanden bent uitgeschakeld gedurende je carrière. Manlijke ZZP-ers hebben een kans van 43% om arbeidsongeschikt te raken gedurende hun werkzame leven. Vrouwelijke zelfstandigen zelfs een kans van 54%.

Bij een leeftijd van 42 jaar, is de kans viermaal groter dat je arbeidsongeschikt raakt, dan je kans op overlijden gedurende je werkzame leeftijd. Iemand van 35 jaar jong heeft een kans van 50% om 90 dagen of langer arbeidsongeschikt te worden voordat hij 65 wordt.

De meeste mensen zijn financieel beter beschermd tegen inkomensverlies in geval zij overlijden dan in geval zij arbeidsongeschikt raken, hoewel de kans 3 tot 5 keer groter is dat zij arbeidsongeschikt raken dan dat zij overlijden.

Een op zeven mensen tussen 35 en 65 jaar wordt 5 jaar of langer arbeidsongeschikt. Bijna de helft van de gedwongen woningverkopen heeft als oorzaak inkomensterugval en financiële problemen arbeidsongeschiktheid slechte 2% door overlijden van de eigenaar.

De meest voorkomende oorzaken die leiden tot langdurige arbeidsongeschiktheid zijn rugproblemen, hart- en vaatziekten, en artritis. 

Als je 10% van je inkomen ieder jaar zou wegzetten, en je zou ooit een jaar arbeidsongeschikt raken, zou je in een jaar al je spaargeld kwijt zijn. Ongeveer 25% van de ZZP-ers en kleine ondernemers heeft nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. De premies voor arbeidsongeschiktheids-verzekering zijn de laatste jaren met 30% gedaald. Het aantal aanbieders van arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen is enorm toegenomen.

Top vijf oorzaken ziekte en arbeidsongeschiktheid 

 1. Houding- en bewegingsapparaat. Dit zijn klachten in de nek, schouder, rug of ledematen
 2. Kanker
 3. Psychische aandoeningen, (vooral overspannenheid bore-out en burnout)
 4. Hart- en vaataandoeningen
 5. Neurologische aandoeningen 
 6. Ongevallen en verwondingen: vooral botbreuken

Waaraan raakt de zelfstandig ondernemer arbeidsongeschikt voor langere tijd 

Om inzage te krijgen in wat zoal voorkomt in de praktijk, hierbij een lijstje van een verzekeraar, die wat arbeidsongeschiktheidsclaims in behandeling heeft.

Beroep , Claim op leeftijd, Claimdatum, Verzekerd sinds en de Diagnose

 • Accountant 52 , 2003, 1996, Pancreaskanker
 • Anesthesist 60, 1999, 1996, Ziekte aan het immuunsysteem
 • Advocaat 40, 2004, 1997, Zwanger
 • Advocaat 50, 2001, 1998, Hartaanval
 • Tandarts 38, 2001, 1998 ,Hernia
 • Tandarts 50, 2003 ,1997 ,Sleutelbeenbreuk
 • Monteur 45, 2003, 1999, Tussenwervelschijf verschoven
 • Directeur 52, 1997, 1997, Spastische dikke darm
 • Directeur 42, 1997, 1997, Psychotisch
 • Zuster 51, 2001 1998 Schouderprobleem
 • Verkoop 39, 2003 1999 Bindweefselziekte
 • Psycholoog 56, 2002 1999 Leukemie
 • Verkoop 33, 2003 2000 Traumatisch hersenletsel

Nadenker: Sommige specifieke klachten bij mensen met een bepaald beroep geven een kleine kans op grote inkomensschade. Sommige specifieke klachten bij mensen een bepaald beroep geven een grote kans op een kleine schade.

Onderzoek van Baken Adviesgroep en Delta Lloyd (2015) toont aan dat zzp'ers (bewust of onbewust) meer risico lopen dan ondernemers met personeel. Enkele cijfers op een rij:

 • 5% van de ondernemers is nu deels arbeidsongeschikt.
 • 4% van de ondernemers is nu volledig arbeidsongeschikt.
 • 8% van de ondernemers is (deels) arbeidsongeschikt geweest.
 • 16% van de ondernemers zonder AOV doet niets aan het voorkomen van arbeidsongeschiktheid.
 • 79% van de zzp'ers vindt een AOV te duur.
 • 44% van de zzp'ers weet niet dat de AOV fiscaal aftrekbaar is.

Psychische problematiek meest voorkomende reden van arbeidsongeschiktheid 

Let op cijfers UWV betreft werknemers, geen ondernemers. In hoeverre die afwijken is lastig te zeggen. Verzekeraars delen zelden cijfers in het  openbaar.

Eind 2013 waren psychische aandoeningen de meest gestelde diagnosen bij mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bij 49% van alle arbeidsongeschikten (WIA/WAO, WAZ en Wajong) was de hoofddiagnose een psychische aandoening. Bij de WIA en WAO zijn psychische aandoeningen voor een groot deel het gevolg van een reactie op ernstige stress, zoals burn-out. Bij de Wajong gaat het voornamelijk om verstandelijke beperkingen en ontwikkelingsstoornissen (UWV 2015).

Arbeidsongeschiktheid naar oorzaak en wet eind 2013 (UWV)

Arbeidsongeschiktheid Ziekteverzuim : Oorzaken verzuim verschillen voor mannen en vrouwen

De oorzaken van middellang/langdurig verzuim (langer dan 3 à 4 weken) verschillen voor mannen en vrouwen. De grootste veroorzaker bij mannen is het hebben van 'overige lichamelijke aandoeningen' (40%). Voor vrouwen zijn psychische aandoeningen met 41% de grootste veroorzaker. Voor mannen en vrouwen samen geldt dat 'overige lichamelijke aandoeningen' het grootste aandeel (38,1%) beslaat van het ziekteverzuim. Onder 'overige aandoeningen' worden vooral hart- en vaatziekten (4,9%), maag- en darmklachten (4,8%), neurologische aandoeningen (4,7%), urogenitale klachten (3,8%) en longklachten (3,8%) verstaan.

Ziekteoorzaken per geslacht

Vrouwen verzuimen door ziekte gemiddeld iets meer dagen dan mannen: bijna 4,4 dagen per 100 werkdagen ten opzichte van mannen 3,9 dagen. Het aantal keren dat een vrouw en een man zich ziekmeldt in een jaar is nagenoeg gelijk.

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

Er is sprake van ziekteverzuim als een persoon een aantoonbare ziekte of gebrek heeft én daardoor ongeschikt is voor de uitvoering van het werk. Het ziekteverzuim in Nederland omvat zowel werkgebonden ziekteverzuim (bijvoorbeeld rugklachten door het tillen van zware lasten op het werk) als niet-werkgebonden ziekteverzuim (bijvoorbeeld door sportletsels).

Het verzuim start op de dag dat de werknemer zich ziek meldt en duurt voort tot de dag van volledig herstel of tot 104 weken daarna. Zwangerschaps- en bevallingsverlof tellen niet mee als ziekteverzuim.

Als iemand langer dan 104 weken ziek is en hierdoor niet of alleen gedeeltelijk kan werken, wordt hij of zij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard. Iemand die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, kan namelijk als gevolg van ziekte of gebreken met gangbare arbeid niet meer hetzelfde verdienen als gezonde personen met soortgelijke opleiding en ervaring.

Er zijn verschillende wetten/voorzieningen van kracht waarop een arbeidsongeschikte werknemer een beroep kan doen.Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidzijn indicatoren van tijdelijke en meer langdurige functionele beperkingen in de arbeidssituatie.

In die zin worden ze beschouwd als indicatoren voor de gezondheidstoestand van een populatie. De mate waarin ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vóórkomen in een populatie wordt ook beïnvloed door andere factoren, zoals maatregelen van de overheid en de macro-economische situatie (Bron: UWV)

  De werkuitvoering

De kans op ziek worden kan beïnvloed worden door het beroep dat je hebt. Het risico om ziek te worden wordt ook beïnvloed door hoe, waar en met wie je je werk uitvoert:

 • De arbeidsomstandigheden waaronder je werkt, zoals mentale of fysieke belasting die te zwaar of te eenzijdig is.
 • Te weinig of gebrek aan communicatie binnen de organisatie, bijvoorbeeld onduidelijke rolverwachtingen, tegenstrijdige functie-eisen of onzekerheid over je werk in de toekomst.
 • Een functie/taakinhoud die niet aansluit bij jouw vaardigheden en capaci- teiten, zoals te moeilijk of te makkelijk werkArbeidsvoorwaarden zoals werktijden, slechte beloning, het ontbreken van goede secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Slechte verhouding met je leidinggevende(n)
 • De sfeer op het werk, omgang met je collega’s en klanten

Vaak zijn problemen tussen mensen onderling de oorzaak van een langdurige ziekte. In meer dan 1 op de 3 gevallen veroorzaken onderlinge problemen een periode van ziekteverzuim van drie maanden of langer.

De omvang van het bedrijf waarvoor je werkt

Het langdurig ziekteverzuim bij grote bedrijven is gemiddeld lager dan bij kleine bedrijven. Bij kleine bedrijven is het langdurig ziekteverzuim grofweg 15% hoger dan bij grote bedrijven.

Waarom het langdurig ziekteverzuim bij grote bedrijven lager is heeft vermoe- delijk te maken met dat je bij een groot bedrijf sneller ander werk kan doen. Of omdat de werkomstandigheden, communicatie, functie-inhoud, verzuimbege- leiding en arbeidsverhoudingen gunstiger zijn dan bij kleine bedrijven.

CANS en RSI

Klachten aan arm, nek of schouder komen erg vaak voor. Deze klachten wor- den ook wel aangeduid als CANS:

Complaints of (klachten van) Arm, (arm) Neck or (nek of) Shoulder (schouder)

CANS is een model dat 23 aandoeningen beschrijft. In Nederland is deze af- korting niet zo bekend, maar CANS lijkt erg op de vaker gebruikte afkorting RSI: Repetitive Strain Injury. RSI is een verzamelnaam voor klachten die te maken hebben met het gedurende lange tijd herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde, soms kleine bewegingen. RSI staat voor:

Repetitive (Herhalingsbeweging) Strain (spannings) Injury (klachten)

Het risico op RSI wordt nogal eens onderschat door werkenden, werk- gevers of opdrachtgevers: RSI-klachten zijn bij 68% van de bedrijven (ongeveer 2 op de 3) aanwezig. Deze ziekte is de laatste jaren door snellere diagnoses, inzet van hulpmiddelen en behandeling behoorlijk teruggedrongen, maar nog lang niet weg.

Overspannen bore-out en burn-out

Een bore-out kan leiden tot vermoeidheid en depressiviteit. Deze gezondheidsklachten lijken erg op die van overspanning of burn-out: overbelasting waardoor je overzicht en grip op de situatie verliest en je dagelijkse bezigheden niet meer goed kan doen. Dit heet overspannen als de duur van de overbelas- ting een half jaar of korter duurt. Bestaan je klachten langer dan een half jaar? Dan heet het een burn-out.

Gevolgen arbeidsongeschiktheid op inkomen, hoe gaan huisghoudens ermee om?

Een kwart van de Nederlanders heeft de afgelopen drie jaar een forse inkomensterugval meegemaakt. De belangrijkste redenen voor deze achteruitgang zijn werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of een andere baan met minder salaris. Bij de meesten daalde het inkomen tussen de 15 en 30%. Bijna de helft komt na de inkomensterugval moeilijk rond en is de grip op zijn financiën kwijt. Ho ehuishoudens omgaan met inkomstendalingen lees je in dit ondezoek uit 2015 van het  Nibud.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page