fbpx
Image
Image

15 Alternatieven arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen

De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) moet worden afgesloten door zelfstandigen om de risico's tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid af te dekken. Zelfstandig ondernemers zijn namelijk niet verplicht verzekerd via de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) zoals werknemers dat wel zijn.

Doordat de premie van de AOV voor zelfstandigen vaak (onterecht) als hoog wordt ervaren, is de zzp-er vaak op zoek naar een alternatief .

Ook als de premie van de AOV niet onoverkomelijk is, kan het zijn dat de ondernemer op zoek gaat naar alternatieven voor een AOV. Bijvoorbeeld omdat de verzekeraar de verzekering afwijst op medische gronden. Ondernemer is chronisch ziek of is nog herstellende van ziekte en nog onder behandeling.

Ook komt het voor dat de verzekeraar een  clausule /een beperkende bepaling aanbiedt, bijvoorbeeld dat arbeidsongeschiktheid en/of ziekte ten gevolgen van overspanning, rugklachten of whiplash is uitgesloten. Ook kan er een afwijkend acceptatievoorstel tegen een premieopslag aangeboden worden (meestal bij overgewicht).

Een ongevallenverzekering afsluiten als alternatief voor een AOV

Een goedkoop "alternatief" voor de AOV is de ongevallenverzekering. Maar eigenlijk kun je een ongevallenverzekering geen serieus alternatief voor een AOV noemen. De AOV keert periodiek een uitkering bij arbeidsongeschiktheid terwijl de ongevallenverzekering slechts eenmaal uitkeert bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval. 

Een ongevallen AOV afsluiten?

In vergelijking met de ongevallenverzekering biedt de AOV verzekering dus een veel betere en completere dekking bij het optreden van arbeidsongeschiktheid. Onder een ongeval wordt verstaan: een ongewenste gebeurtenis die plotseling en onvoorzien optreedt. Heeft dus niets met ziekte te maken. Verstandig dus om af te sluiten? Als er geen andere opties zijn wellicht.

Een woonlasten AOV afsluiten

Dit is een arbeidsongeschiktheidsverzekering die erop gericht is het inkomen gedurende een bepaalde periode te verzekeren .De woonlastenverzekering is een verzekering die naast een hypothecaire lening wordt afgesloten om betaling van (een deel van) de maandlast (bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid) zeker te stellen

Deze verzekering dekt de belangrijkste woonlasten geheel of gedeeltelijk. Doordat het hier om veelal lagere verzekerde bedragen gaat in vergelijking met de reguliere AOV, valt de premie een stuk lager uit.

Deze verzekering is overigens niet door elke zelfstandige te sluiten. Ten eerste moet het vaak gaan om hypotheeklasten en niet om (huur)woonlasten. In sommige gevallen kan dit weer wel. Ten tweede kennen zware beroepen vaak een beperkte eindleeftijd en zijn zelden op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid (veelal passend of gangbaar). Ook is een verplichte verlengde wachttijd van 90 dagen of 180 vaak een voorwaarde. De maximale verzekerde bedragen zijn vaak ongewenst laag.

Geen verzekering tegen arbeidsongeschiktheid afsluiten, maar zelf sparen

Je kunt de premies die je normaal gesproken voor je AOV moet betalen natuurlijk ook op een spaarrekening zetten. Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid kan het spaartegoed aangesproken worden. Sparen biedt echter absoluut géén oplossing voor langlopende arbeidsongeschiktheid. Een spaarbuffer opbouwen als ondernemer is altijd verstandig,maar geen sparen is dus geen goed alternatief voor de AOV verzekering. Daarvoor zijn de bedragen van langdurige arbeidsongeschiktheid simpelweg veel te hoog: Reken even snel mee? Man 30, eindleeftijd 67, verzeked bedrag: € 30000,-. Dan moet je dus meer dan 1 miljoen op de bank hebben gespaard...

Samen Sterk Flexibele Spaar AOV

De Samen Sterk  Flexibele Spaar AOV is de ultieme digitale 3.0 variant van het ouderwetse Broodfonds dat hard uit de gratie raakt in 2020/2021. Volledig Digitaal. Ook voor starters. En heel goed in Combinatie  met een AOV voor de langere termijn. Hogere bedragen mogelijk dan ouderwets Broodfonds. Geen verplichte bijeenkomsten of vergaderingen. Geen geneuzel. Wel met een 100% zekere buffer, om te allen tijde verzekerd te zijn van dekking, ook in lastige tijden.Ook dekking bij Burn-out. En vanaf 25% ziek is er dekking. Een arts bepaalt of je ziek bent, en niet de andere Zzp-ers. Dus met Privacy. 

Broodfonds of AOV?

Wat kies je? Broodfonds of verzekering? Arnoud Wennekus, voor AOV-ZZP.nl adviseur op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, raadt zzp’ers vooral aan om te kijken wat bij ze past. ,,Een Broodfonds is natuurlijk een vereniging van mensen die samen iets doen. Maar net als met voetbalverenigingen, zijn ook Broodfondsen verschillend van elkaar.

Je moet dus vooraf proeven of je erbij past en je thuis voelt. Ook moet je het leuk vinden om een paar keer per jaar naar de verplichte vergaderingen te gaan”, stelt hij. ,,Bij een reguliere verzekeraar betaal je misschien iets meer, maar dan heb je er verder ook geen werk en gedoe van.”

Lastig vergelijken

Omdat er veel factoren in het spel zijn, kun je volgens Wennekus beide opties lastig een op een met elkaar vergelijken. ,,Bij een Broodfonds betaal je misschien een fractie van het bedrag dat je bij een verzekeraar betaalt, maar dan heb je met twee jaar ook een kortere dekking. En je krijgt bij een Broodfonds geen hulp op het gebied van preventie en re-integratie, zoals bij verzekeraars”, vertelt hij. Daar staat volgens Wennekus dan weer tegenover dat een Broodfonds een uitkomst kan zijn voor de wat oudere zzp’ers, mensen die minder te besteden hebben of die afgewezen zijn bij een verzekeraar.

En uit het netwerk van je Broodfonds kun je als ondernemer ook werk halen.”Wennekus stelt dan ook niet per se voorstander te zijn van of het Broodfonds of de reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. ,,Het is van zoveel factoren afhankelijk dat iedereen echt voor zichzelf moet bepalen wat het beste past.” Wij regelen samen met jou het beste alternatief wat voor jou past. Dat kan je alleen niet af, daar heb j eeen zeer ervaren partij voor nodig!

Broodfonds of droog Brood-fonds?

Een broodfonds is een groep van zelfstandige ondernemers die ieder individueel geld bijeen brengen.Wie langdurig ziek is, krijgt van de anderen in zijn broodfonds maandelijks schenkingen om van rond te komen.. Er is ook een eigen risico: de eerste maand na ziekmelding is voor eigen rekening.

Gedurende een periode van twee jaar krijgt de zieke deelnemer dan een schenking uit de pot. Daarom noemen het sommige droog broodfonds. De uitkering loopt maximaal twee jaar. Dan stopt het brood. Ook kan het brood, als er zich onverhoopt vroeg en teveel mensen tegelijk ziek melden, op blijken.

Je kunt meedoen aan een broodfonds:

 1. Als je langer dan een jaar zelfstandig ondernemer bent; 
 2. Als je minimaal €750,- gemiddeld per maand haalt uit de netto winst van je onderneming.

Als het  Broodfonds overweegt, chek dan dit artikel: Het Broodfonds is bij lange na geen AOV verzekering, waarin ale verschillen en overeenkomsten staan.

Vrijwillige verzekering bij het UWV afsluiten

Een alternatief voor een AOV is de vrijwillige verzekering bij het UWV. Vanuit loondienstverband of een uitkering, heb je de mogelijkheid om je binnen 13 weken na beëindiging arbeidsovereenkomst of uitkering, aan te melden voor deze vrijwillige verzekering.

Een vrijwillige verzekering en een WIA dekking kun je aanvragen, je wordt altijd geaccepteerd. Echter de UWV voorwaarden zijn aanmerkelijk slechter dan de beroepsaov's waaruit je kan kiezen bij private verzekeraars. Ook vaak veel duurder!

Je kan, als je twijfelt of je wel door de medische acceptatie bij de verzekeraar komt, je gerust eerst aanmelden bij het UWV om daarna onder de "WGBO" een aanvraag doen bij de verzekeraar. Accepteert deze je gewoon, dan kun je dezelfde dag het UWV weer opzeggen!

Deelnemen Share People

Bij SharePeople doen we niet aan kleine lettertjes. Nou dat is niet helemaal waar! Psyche is zomaar n i e t  verzekerd het eerste jaar. Zij zijn een vangnet bij arbeidsongeschiktheid voor en door (zelfstandig) ondernemers die van hard werken houden, maar net zo graag goed voor zichzelf zorgen.

Dit kun je verwachten:

 • Vaste maandelijkse bijdrage € 10
 • Variable donaties € 20 gemiddeld per maand (min € 0 – max € 180, afhankelijk van het gekozen inkomen bij arbeidsongeschiktheid)
 • Uitbetaling vanaf 2 maanden na arbeidsongeschiktheid
 • Maximaal 24 maanden lang donaties
 • Geen medische keuring vooraf
 • Bij ziekte begeleiding van Capability
 • Geen dekking voor burn-out in het 1e jaar na aanmelding, daarna wel
 • Meedoen tot je AOW-leeftijd
 • Je verklaart bij aanmelding dat je:100% in staat bent je beroep uit te oefenen
 • De komende 6 maanden niet verwacht ziek te worden
 • Niet ouder bent dan 59 jaar
 • Gekozen dekking niet hoger is dan je daadwerkelijk verdiende inkomen

 

SamSamkring

 Ziek en toch inkomen

Samsamkring: Hét unieke alternatief voor een AOV, voor ALLE ondernemers! Geen uitsluitingen op leeftijd of ondernemerservaring (ook starters zijn welkom) en een ‘verzekerd’ inkomen tussen € 1.000 en € 4.000 netto per maand (ieder bedrag)! En schenkingen ontvang je vanaf 1% arbeidsongeschiktheid (ieder percentage tussen 1% en 100%).Met SamSam regel je op een slimme manier een inkomen tijdens ziekte.Zeker, eerlijk en betaalbaar

AOV Bouw: inkomen bij ziekte of een ongeval

Je kunt als zzp’er het risico van ziekte of een ongeval op verschillende manieren opvangen. Een verzekering voor arbeidsongeschiktheid is vaak erg duur. Zelfstandigen Bouw biedt jou daarom een betaalbaar alternatief: AOV Bouw, een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor en door zzp’ers in de bouw.

Voorzieningen Fonds 

Voorzieningenfonds Hoe werkt het?

Het VoorzieningenFonds is altijd een groep van minimaal 20 en maximaal 50 ondernemers die gezamenlijk een vereniging oprichten of hebben opgericht. Deze vereniging heeft een bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en is of wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Maandelijks spaart elke deelnemer een bedrag op een eigen VoorzieningenFondsrekening en indien een deelnemer van de vereniging ziek of arbeidsongeschikt wordt, ontvangt deze een schenking van de overige leden. De hoogte van de schenking is afhankelijk van het bedrag waarvoor gekozen is.

Wie langer dan 1 maand (wachttijd) ziek is, ontvangt van de overige deelnemers binnen zijn eigen VoorzieningenFonds maandelijks schenkingen om de vaste lasten te kunnen doorbetalen. Dit is voor een periode van maximaal 2 jaar. Ervaring is namelijk dat ondernemers meestal binnen 2 jaar weer aan het werk zijn.

Binnen de meeste VoorzieningenFondsen is sprake van verschillende schenkings-/inlegvarianten. Wie een hoge schenkings-/inlegvariant kiest, schenkt hogere bedragen dan iemand die voor een lagere variant kiest.

Deelnemers besturen hun eigen VoorzieningenFonds, nemen samen besluiten en hebben zo direct invloed op het beleid.

Inleg- & Schenkingsvarianten

Elke deelnemer stort maandelijks de inleg op zijn eigen VoorzieningenFondsrekening. Hoe hoger het bedrag dat je wilt ontvangen bij ziekte, hoe meer je maandelijks moet inleggen. De gekozen schenking moet wel passend zijn bij je maandelijkse inkomsten uit je onderneming.

Wanneer niemand binnen je eigen vereniging ziek wordt, loopt het saldo op je eigen VoorzieningenFondsrekening op. Het maximale saldo (de buffer) is 36 keer de gekozen inleg per maand. De maandelijkse inleg loopt door maar het saldo boven de buffer wordt in de eerste maand na afsluiting van het kalenderjaar teruggestort op je privérekening. 

ZiekteFonds

Word lid van Ziektefonds en creëer je eigen vangnet voor als je ziek wordt. Samen sterk als het met een lid even minder gaat. Op basis van vertrouwen. Aantrekkelijk qua prijs. Inzichtelijk en goed geregeld. Inleg blijft van jou. Weinig ziekteverzuim geld terug. Landelijke dekking

Common Easy 

Samen zijn we goud waard! Ziek zijn is een risico dat alle ondernemers lopen, ook jij. 2 van de 100 ondernemers is bij ziekte langer dan een maand ziek. Samen met ons eigen netwerk kunnen we dit gemakkelijk opvangen. CommonEasy biedt jou een betrouwbare backup tot twee jaar.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page