fbpx
Image
Image

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en overgangsrecht

Vragen en antwoorden over verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en overgangsrecht voor bestaande AOV lopende AOV verzekeringen 

Er zijn veel vragen binnengekomen over de verplichte AOV die momenteel ter internetconsultatie staat. Daarom hebben we de bijbehorende memorie van toelichting uitgeplozen, met de nadruk op het overgangsrecht. Hieronder vind je een samenvatting.

Overgangsrecht AOV verzekeringen mbt Verplichte AOV

  • Het overgangsrecht is bedoeld voor zelfstandigen die al een arbeidsongeschiktheidsverzekering hadden voordat de nieuwe wet ingaat. Het doel is om dubbele verzekeringskosten te voorkomen en bestaande verzekeringen te beschermen.
  • Dekking van langdurig arbeidsongeschiktheidsrisico: De verzekering moet het risico op langdurige arbeidsongeschiktheid dekken, met een technische eindleeftijd van minimaal 55 jaar.
  • Premie en stabiliteitsbijdrage: Zelfstandigen die hun huidige verzekering behouden via het overgangsrecht, blijven de lagere premie betalen aan hun private verzekeraar. Wel moeten ze daarnaast een stabiliteitsbijdrage betalen.
  • Dekking bij verlies verdiencapaciteit: De verzekering moet dekking bieden bij een verlies aan verdiencapaciteit van minimaal 25%, met een maximale wachttijd van 52 weken.
  • Zelfstandigen die al ziek zijn: Het overgangsrecht geldt ook voor zelfstandigen die al ziek of arbeidsongeschikt zijn op het moment dat de nieuwe wet ingaat.
  • Beperkende bepalingen: Verzekeringen met beperkende bepalingen (zoals uitsluiting ziekte of oorzaak arbeidsongeschiktheid) kunnen ook onder het overgangsrecht vallen, zolang ze aan de minimale eisen voldoen.
  • Niet in aanmerking komende verzekeringen: Woonlasten- of betalingsbeschermers, ongevallenverzekeringen en schenkkringen komen niet in aanmerking voor het overgangsrecht.

Conclusie

Wacht niet te lang met het regelen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering als je dit van plan was. De voorwaarden van private verzekeraars zijn meestal beter dan die van de verplichte AOV. Laat je goed informeren, zeker over de minimale vereisten, en raadpleeg een financieel adviseur. Dit zorgt ervoor dat je niet alleen goed advies krijgt, maar ook steun hebt als je een beroep moet doen op je verzekering of aanvullende voorziening.

Verzekeringen die al bestonden op een datum die wordt bepaald bij koninklijk besluit, vallen onder dit overgangsrecht. Bron RADI AOV

 

AOV ZZP Avero Achema Verbeteringen anno mei 2024

Vanaf 1 juli 2024 gaan er nieuwe regels gelden voor de Avero Achmea Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).  De belangrijkste wijzigingen zijn:

Ruimere verhogingsmogelijkheden:

Jaarlijks kan het verzekerde bedrag verhoogd worden tot 15%, zonder nieuwe medische waarborgen. Voorheen was dit 10%.

Verhoging is mogelijk tot de leeftijd van 64 jaar, in plaats van 62 jaar. - Wanneer een klant meer dan 365 dagen arbeidsongeschikt is geweest, wordt alleen naar de laatste 5 jaar gekeken, niet meer naar de hele looptijd van de polis.

 

Geen opzegtermijn meer

 De Avero Achmea AOV was al dagelijks opzegbaar, en nu vervalt ook de opzegtermijn van 1 maand in alle gevallen. De polis kan dus direct op elk moment opgezegd worden.

 

Voorwaarden Beoordeling van arbeidsongeschiktheid verduidelijkt

  • Als relatie van AOV ZZP en Avero Achmea ontvang je 2 maanden voor de verlenging van je AOV een bericht, inclusief een brief met de nieuwe voorwaarden en een overzicht van de verschillen.
  • Bij verlenging van de polis worden de nieuwe voorwaarden en het verzekeringsbewijs beschikbaar gesteld in de digitale klantomgeving Mijn Avéro Achmea. Als een relatie op de verlengingsdatum arbeidsongeschikt is, gelden de voorwaarden van het moment waarop hij of zij arbeidsongeschikt werd, en de nieuwe voorwaarden gaan 28 dagen na herstel in.

 

 

Laatste nieuws Verplichte AOV mei 2024: Wet Basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (BAZ)

Deze maand hebben een stel politici van verschillende partijen zich laten bijpraten over wat er gaande is met de plannen voor de arbeidsmarkt. Een belangrijk onderdeel is de verplichte verzekering voor zelfstandigen als ze niet kunnen werken. Deze verzekering gaat waarschijnlijk vallen onder de noemer van de

Wet Basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen, oftewel de Baz.

Het idee is dat zelfstandigen na een jaar ziekte een uitkering kunnen krijgen die niet hoger is dan het minimumloon.

Nu komt het interessante gedeelte: de wet Baz zal ook regelen dat zelfstandigen kunnen kiezen voor een privéverzekering als ze dat willen. Maar daarvoor moeten ze wel een verzekering hebben die net zo goed is als de publieke variant. Om het allemaal wat makkelijker te maken, wordt er een soort beoordelingsraamwerk opgesteld.

Tijdens de bijeenkomst met ambtenaren werd duidelijk dat het raamwerk voor beoordeling niet gaat kijken naar re-integratieverplichtingen. Dat scheelt weer een hoop gedoe.

Verder heeft de minister een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over hoe arbeidsongeschiktheid bepaald gaat worden in de Baz. Na overleg met verschillende groepen heeft de minister besloten dat er een variant komt waarbij wordt gekeken of zelfstandigen nog genoeg kunnen verdienen om rond te komen. Als dat niet lukt, krijgen ze een uitkering. Dit wordt bepaald aan de hand van specifieke banen die representatief zijn voor minimumloonwerk.

Volgens de minister is deze variant het beste qua uitvoering, kosten en begrijpelijkheid. Maar het kan wel verwarrend zijn voor mensen die ook zelfstandig zijn naast hun baan, omdat ze dan misschien geen recht hebben op de uitkering.

In ieder geval is de minister opgelucht dat er een beslissing is genomen, al betekent dit wel dat het indienen van het wetsvoorstel wat vertraging oploopt. Er moeten nog wat zaken worden geregeld voordat het wetsvoorstel ingediend kan worden. En dat wordt nog een race tegen de klok, want het doel is om dit jaar nog alles rond te hebben. Maar voordat het zo ver is, kunnen we nog onze mening geven tijdens een online consultatie. Die staat gepland voor binnenkort.

 

Waarom Wet Basisverzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen afwachten?

Informeer jezelf over de mogelijkheden op de private markt. Een private verzekeraar al dan niet in Combinatie met een Schenkkring of Broodfonds is niet altijd de schurk die nooit uitbetaalt of te duur is. Sterker nog, een private verzekeraar kan van onschatbare waarde zijn bij het voorkomen van arbeidsongeschiktheid.

Bij de Onafhankelijk AOV Specialist en Vergelijker AOV-zzp.nl krijg je een volledig overzicht van alle beschikbare vangnetten om je te wapenen tegen het risico van arbeidsongeschiktheid. Op die manier ben je op de hoogte van alle alternatieven.

 

Marketingcampagnes die slechts schreeuwen om aandacht wekken irritatie op. Er wordt gepleit voor strenger toezicht rondom de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

Een nieuwe wet verplicht ondernemers om een AOV af te sluiten, maar de implementatie ervan laat nog even op zich wachten. Arnoud Wennekus, oprichter en eigenaar van AOV-zzp.nl adviseert om vóór 1 januari 2025 actie te ondernemen voor hun cliënten. Dit advies geldt met name vanwege de overgangsregeling die dan nog van kracht is.

De regering bereidt momenteel een wet voor die voortkomt uit het principeakkoord van 2019 over pensioenhervormingen. Onderdeel hiervan is de verplichte AOV voor ondernemers. De wet wordt naar verwachting eind 2024 aan de Eerste Kamer voorgelegd, na een internetconsultatie aan het einde van het tweede kwartaal van dat jaar.

De verplichte AOV zal gelden voor alle ondernemers die inkomstenbelasting betalen, inclusief eventuele meewerkende echtgenoten. Het hebben van personeel is niet relevant voor deze verplichting. Directeur-grootaandeelhouders en andere resultaatgenieters vallen echter buiten de regeling.

Het voorstel voorziet in een jaarlijkse premie van acht procent van de belastbare winst uit onderneming, tot een maximum van 143 procent van het bruto minimumloon. Deze premie is fiscaal aftrekbaar. Bij arbeidsongeschiktheid ontvangen ondernemers maximaal zeventig procent van de premiegrondslag tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd.

Verschillende partijen, zoals Centraal Beheer, SharePeople, Insify, FNV Zelfstandigen en Zzuper, voeren marketingcampagnes om zich voor te bereiden op deze verplichting. Wennekus benadrukt echter dat sommige beweringen, zoals 'de goedkoopste AOV', vaak niet kloppen en eerder dienen als lokkertjes voor een groot marktaandeel. "Roeptoeter Droeftoeters zijn het !".

Het is mogelijk dat er voor de eerbiedigende werking een harde datum wordt gesteld, die gelijk is aan de publicatiedatum van het wetsvoorstel. Dit zou betekenen dat ondernemers die voor die datum geen regeling hebben getroffen, een opt-outregeling krijgen om een private AOV af te sluiten met vergelijkbare dekking en premie.

Wennekus pleit voor strenger toezicht, vooral gezien het belang van dit onderwerp. Hij wijst op het gebrek aan duidelijkheid en toezicht bij sommige initiatieven, zoals schenkkringen, en benadrukt dat het essentieel is dat ondernemers goed geïnformeerd zijn over alle mogelijkheden.

Hoewel er kritiek is op bepaalde marketingpraktijken, wordt erkend dat het positief is dat er initiatieven zijn die ondernemers stimuleren om iets te regelen voor inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid. Toch wordt aangeraden om niet overhaast te handelen en goed geïnformeerd te blijven over de ontwikkelingen rondom de verplichte AOV.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2024 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page