fbpx
Image
Image

44 procent van de ondernemers zonder AOV schat AOV-premie te hoog in

Een misperceptie over de kosten zorgt ervoor dat veel ondernemers uit het MKB geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben. Dat concludeert Reaal naar aanleiding van haar jaarlijkse MKB-onderzoek.

Van de ondervraagde ondernemers heeft bijna de helft (47 procent) geen AOV. Daarvan schat 44 procent in dat een AOV meer dan € 300,- netto per maand kost, terwijl dit bedrag in de praktijk vaak lager is.

Pim Hafkenscheid, eindverantwoordelijk voor AOV bij Reaal: "Als ondernemers langdurig arbeidsongeschikt worden, is de impact daarvan vaak groot en lopen ze het risico in de bijstand te belanden. Ons MKB-onderzoek toont echter aan dat ongeveer de helft van de ondernemers (47 procent) zich niet tegen arbeidsongeschiktheid verzekert.

Als voornaamste reden geven veel ondernemers (58 procent) aan geen verzekering te hebben vanwege de hoge kosten. 22 procent geeft aan zelf voldoende middelen te hebben om het inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid op te vangen en twintig procent heeft er geen vertrouwen in dat de verzekeringsmaatschappij bij arbeidsongeschiktheid daadwerkelijk uitkeert."

Van de ondervraagde ondernemers, zónder AOV, schat 44 procent in dat een AOV meer dan € 300,- netto per maand kost, en 24 procent denkt zelfs meer dan € 400,-. Terwijl ondernemers mét een AOV aangeven dat zij veel minder betalen: 12,7 procent geeft aan netto nog geen €100,- maandelijks kwijt te zijn, 20,4 procent geeft aan € 100,- tot € 200,-, en 26,1 procent betaalt maandelijks een netto premie tussen de € 200,- en € 300,-.

Bovendien denkt maar liefst 44 procent van de ondervraagde ondernemers, zónder AOV, dat de premie voor een dergelijke verzekering niet aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Slechts twintig procent van deze groep weet met zekerheid dat een AOV fiscaal aftrekbaar is. De maandelijkse kosten van een AOV worden dus een stuk hoger ingeschat dan dat deze in werkelijkheid zijn.

 "Ondernemers hebben blijkbaar een verkeerd beeld van de kosten van een AOV en verzekeren daarom hun belangrijkste asset niet. Bij Reaal bedraagt de gemiddelde premie van een in 2019 aangevraagde (of gesloten) AOV € 275,- per maand bruto.

Dit bedrag kan bij de aangifte inkomstenbelasting worden afgetrokken in box 1. Dus de netto maandpremie ligt fors lager. Het is zorgelijk om te zien dat ondernemers vanwege de verkeerde percepties dan maar helemaal niets regelen en daarmee bewust een risico lopen.

Dat is jammer, want een AOV blijkt in de praktijk vaak betaalbaarder dan men vooraf dacht. Een AOV is een verzekering die je kunt afstemmen op je persoonlijke behoeften. Door zelf keuzes te maken ten aanzien van de dekking van de verzekering, kun je als ondernemer invloed uitoefenen op de hoogte van de premie. Daarnaast is de betaalde premie ook nog eens aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De kosten van een adviesgesprek met een onafhankelijk financieel adviseur zijn het echt waard. Het waarborgt dat u daarna een weloverwogen keuze kunt maken over het opvangen van de financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid."

Om ondernemers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, doet Reaal jaarlijks een onderzoek naar de uitdagingen en risico’s waar ondernemers (met personeel) uit het MKB mee te maken hebben. Zo ontstaat er een goed beeld waar ondernemers ’s nachts wakker van liggen en waar Reaal eventueel bij kan assisteren.

Drie op de tien onverzekerde zzp’ers laat afsluiten AOV afhangen van wel of geen verplichting

Bijna negen op de tien Nederlandse zelfstandigen, 87 procent, heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten. Het gros van de ondervraagden die geen aov heeft afgesloten (55 procent) vindt het te duur en drie op de tien (30 procent) geeft aan het niet nodig te vinden. Dat blijkt uit onderzoek* van Allianz in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos. Men wacht ook af hoe de verplichte aov er uit komt te zien, en dat is nog lang niet duidelijk.

Verplichte AOV ZZP Verzekering gaat door 

(Zeker niet doordat het Coronatijdperk ertussendoor kwam en de verplichte aov wellicht in strijd is met Europese wetgeving. Dat concludeert de Werkvereniging, een platform voor ZZP'ers, op basis van een juridische analyse door een externe partij).

Aangezien zelfstandig ondernemers niet bij de overheid kunnen aankloppen voor financiële steun in geval van arbeidsongeschiktheid en dus zelf verantwoordelijk zijn voor een financieel vangnet, is de grote hoeveelheid onverzekerden opmerkelijk. In het huidige principe-pensioenakkoord stelt het kabinet voor om de AOV te verplichten voor zzp’ers. Dit wordt echter niet enthousiast ontvangen; slechts een kwart (25 procent) van de zzp’ers staat hier positief tegenover, blijkt uit het onderzoek.

Het principeakkoord is nog niet uitgewerkt in regelgeving; naar verwachting zal erin 2020 een gedetailleerd voorstel zijn. Ook aan een nieuwe zzp-wet wordt gewerkt, die de Wet deregulering beoordelingskader arbeidsrelaties (Wet DBA) moet vervangen. Deze nieuwe wet zou er eerst per 1 januari 2020 komen, maar dat is nu verschoven naar 1 januari 2021. Momenteel ligt er nog geen wetsvoorstel.

Drie op de tien onverzekerde zzp’ers (30 procent) geeft aan dat zij de AOV waarschijnlijk pas zullen afsluiten als de zzp-wet duidelijk is.Van de zzp’ers die wél een AOV hebben afgesloten, geeft een grote meerderheid (82 procent) hiervoor het feit dat arbeidsongeschiktheid iedereen kan overkomen als reden.

Bijna een derde van de verzekerde respondenten (32 procent) heeft een AOV afgesloten omdat ze niemand hebben om op terug te vallen. Een klein kwart (23 procent) gaf als reden aan dat de premie fiscaal aftrekbaar is: iets wat niet alle zelfstandigen weten.

"Als zelfstandige kun je het je eigenlijk niet permitteren om geen vangnet paraat te hebben in geval van arbeidsongeschiktheid," aldus Bram Overbeek, manager Products & Markets Leven bij Allianz. "Als kennispartner en verzekeraar wil Allianz zzp’ers op de mogelijkheden attenderen en niet alleen op de risico’s. Ondernemers moeten zich onbekommerd kunnen bezighouden met het runnen van een eigen bedrijf. Door op alle gezondheidsscenario’s berekend te zijn, kunnen ze zich focussen op waar het echt om draait: ondernemen."

Lopende AOV verzekeringen in Corona crisestijd: Maatschappijen info vanuit verzekeraars

Wanneer is er dekking opjouw lopende AOV verzekering?

Alle arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bieden dekking als de verzekerde arbeidsongeschikt is als gevolg van een verzekerd voorval. Alleen wie daadwerkelijk arbeidsongeschikt wordt als gevolg van het coronavirus komt in aanmerking voor een uitkering, uiteraard met inachtneming van de voorwaarden van de verzekering. Preventieve sociale isolatie of quarantaine omdat een huisgenoot ziek is geworden, geven bij geen van de verzekeraars recht op een uitkering. Ook inkomensverlies als gevolg van de pandemie valt niet onder de dekkingen.

Het is belangrijk dat u uw ziekzijn meldt bij uw huisarts, zodra u er arbeidsongeschikt door bent geworden. Tijdens de coronacrisis mag niet iedereen meer naar de huisarts en ook niet iedereen wordt getest op het coronavirus. Daarom moet er door de huisarts een telefoonnotitie gemaakt worden van de klachten. Dit kan later nodig zijn om aan te tonen dat er contact met de huisarts is geweest.

Bij sommige polissen is er wel dekking voor medici die ondanks een ziekte of besmetting nog wel kunnen werken, maar als gevolg daarvan niet mogen werken. Bijvoorbeeld als een medicus besmet is met het coronavirus en als gevolg daarvan het ziekenhuis niet meer binnen mag.

Ook als u niet arbeidsongeschikt bent, maar wel kampt met problemen kunt u mogelijk ook bij uw verzekeraar terecht. De meeste verzekeraars bieden ook preventieve hulp in de vorm van counseling of soortgelijke dienstverlening. Kijkt u hiervoor op de website van uw verzekeraar.

Heeft u problemen met het betalen van de premie?

De coronacrisis kan grote gevolgen hebben voor het inkomen van ondernemers. Dat kan ertoe leiden dat de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering met moeite of zelfs niet betaald kan worden.

Overweegt u uw arbeidsongeschiktheidsverzekering hierom op te zeggen? Dan raakt u uw recht op een uitkering uit die polis kwijt. Als u arbeidsongeschikt wordt als gevolg van COVID-19 of door een andere oorzaak, krijgt u dus geen uitkering uit deze polis. Als u later opnieuw een arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten, wordt uw gezondheid opnieuw beoordeeld door de verzekeraar. Als uw gezondheid is afgenomen sinds het afsluiten van uw vorige arbeidsongeschiktheidsverzekering dan kan dat leiden tot hogere premies, dekkingsbeperkingen of in het slechtste scenario afwijzing.

Probeer daarom allereerst of u een betalingsregeling kunt afspreken met uw verzekeraar. Uw financieel adviseur kan u hierbij helpen.

Als dat voor u onvoldoende oplossing biedt, dan kunt u overwegen om de verzekering tijdelijk te laten ‘sluimeren’ of tijdelijk het verzekerd bedrag te verlagen. Het voordeel van deze opties is dat u medisch geaccepteerd blijft en na de periode van sluimeren of verlaagde dekking uw verzekering weer in kracht kunt herstellen. Dit maakt deze voor een periode veel goedkoper, maar heeft ook tot gevolg dat u minder of geen dekking meer zult hebben als u in die periode arbeidsongeschikt wordt. Zeker tijdens de huidige pandemie is dat een groot risico. Bovendien hebben sommige polissen beperkende voorwaarden, waardoor u het verzekerd bedrag niet zonder meer weer kunt verhogen.

De dekking laten sluimeren of deze tijdelijk verlagen is daarom uitsluitend een alternatief als de enige andere oplossing is om de verzekering te beëindigen!

Welke informatie vindt u in dit overzicht?

In onderstaand overzicht vindt u per verzekeraar:

 • de termijn waarbinnen u uw ziekte moet melden;

 • welke mogelijkheden er zijn bij betalingsproblemen;

 • een link naar de website van de verzekeraar waar meer informatie te vinden is.

MoneyView geeft geen financieel advies. De informatie op deze pagina is nadrukkelijk niet als zodanig bedoeld.


Aegon

Melden arbeidsongeschiktheid

Binnen 14 dagen na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid.

U moet zich vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid door een bevoegd arts of paramedicus laten behandelen. Daarnaast heeft u nog meer verplichtingen: Lees het totaaloverzicht van uw verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid in de polisvoorwaarden.

Problemen met betalen premie

Neem contact op met Aegon via telefoonnummer 088 344 00 53 optie 1 (AOV voor de ondernemer).

Tijdelijk verlagen van de dekking is mogelijk. Het minimale verzekerde bedrag is € 2.500 per jaar. Het verzekerde bedrag kan weer worden teruggebracht naar het niveau van voor de verlaging. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • verzekerde is op de datum van de verhoging volledig arbeidsgeschikt;

 • het verzekerde bedrag na verhoging is niet meer dan 80% van het gemiddelde inkomen van verzekerde over de afgelopen drie jaar.

 • dit kan op elk moment voor de einddatum van de verzekering.

Sluimeren van de verzekering is mogelijk voor maximaal 12 maanden. Na afloop van de sluimerperiode is er geen recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid die tijdens de sluimerperiode is ontstaan of verergerd. Er vindt een toetsing op het inkomen plaats als de verzekering na de sluimerperiode weer wordt geactiveerd.

Meer informatie

aegon.nl/zakelijk/klantenservice/coronavirus

laatst bijgewerkt: 6 april


Allianz

Melden arbeidsongeschiktheid

Absoluut AOV, Essentie AOV, Ongevallen Plus

Binnen de eigen risicotermijn, maar uiterlijk binnen 1 maand na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid.

Fundament AOV, Maatwerk AOV

Binnen 30 dagen.

Problemen met betalen premie

Tijdelijk verlagen van de dekking is mogelijk. Het minimale verzekerde bedrag is € 2.500 per jaar. De verzekering kent normaal gesproken geen terugkeerregeling na benutting van het verlagingsrecht. Vanwege de coronacrisis biedt Allianz dit tot 1 juni wel, evenals de mogelijkheid tot tijdelijk verlengen van de eigen risicotermijn en het verkorten van de uitkeringsduur. De terugkeerregeling houdt in dat u binnen een jaar kunt besluiten om uw verzekering weer op het oude niveau te brengen. Allianz stelt dan geen gezondheidsvragen en vraagt geen inkomensgegevens. Op het moment dat u gebruik maakt van het recht om uw verzekering terug te brengen naar de oorspronkelijke dekking, mag u niet arbeidsongeschikt zijn. Bent u wel arbeidsongeschikt? Dan beoordeelt Allianz uw recht op uitkering op basis van de aangepaste dekking.

Sluimeren van de verzekering is mogelijk voor maximaal 12 maanden. Bij Allianz mag de verzekering tijdelijk gratis sluimeren. Normaal rekent Allianz daar 10% van de premie voor. Ook de terugkeerregeling is gratis. De sluimerdekking kan worden aangevraagd en wordt na beoordeling toegepast als de werkzaamheden tijdelijk worden gestaakt (niet als gevolg van arbeidsongeschiktheid) of de premie om bedrijfseconomische redenen niet (volledig) kan worden betaald. Na afloop van de sluimerperiode is er geen recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid die tijdens de sluimerperiode is ontstaan of verergerd. Er vindt geen toetsing op het inkomen plaats als de verzekering na een sluimerperiode weer wordt geactiveerd.

Meer informatie

allianz.nl/coronavirus/zakelijk/aov.html


Avéro Achmea

Melden arbeidsongeschiktheid

Binnen de eigen risicotermijn, maar uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid.

Problemen met betalen premie

Tijdelijk verlagen van de dekking is mogelijk. Het minimale verzekerde bedrag is € 4.000 per jaar. Het verzekerde bedrag kan, nadat het verlagingsrecht is benut, zonder maximum verhogingspercentage weer teruggebracht worden naar het niveau voordat het verlagingsrecht werd benut. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • terugkeren naar het oude verzekerde bedrag kan binnen één jaar nadat het verzekerde bedrag is verlaagd;

 • verzekerde mag na de terugkeer naar het oude verzekerde bedrag, het verzekerde bedrag extra verhogen conform het verhogingsrecht;

 • verzekerde is op het moment van terugkeren naar het oude verzekerde bedrag maximaal 61 jaar;

 • verzekerde is tijdens de verzekering niet meer dan 365 dagen arbeidsongeschikt geweest; 

 • er is geen achterstand in premiebetaling;

 • er is geen sprake van sabbaticalregeling of sluimerdekking.

Tijdens de coronacrisis gelden tijdelijk de volgende voorwaarden die anders zijn dan zoals die normaal gelden:

 • Avéro Achmea zal op het moment van terugkeren naar de oude situatie geen controle doen op het beroep, de werkzaamheden en het inkomen;

 • terugkeren naar het oude verzekerde bedrag kan ook als de verzekerde tijdens de coronacrisis arbeidsongeschikt is of is geweest. Het oude verzekerde bedrag gaat dan weer in vanaf het moment dat de verzekerde weer arbeidsgeschikt is.

Sluimeren van de verzekering is mogelijk voor maximaal 12 maanden. Voor herstel van de dekking gelden tijdens de coronacrisis tijdelijk de volgende voorwaarden:

 • Als de verzekerde tijdens de sluimerperiode arbeidsongeschikt wordt, is het mogelijk om binnen een jaar toch weer terug te keren naar de oude situatie.

 • Er vindt geen toetsing op het inkomen of het beroep plaats als de verzekering na een sluimerperiode weer wordt geactiveerd.

 • Na afloop van de sluimerperiode is er geen recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid die tijdens de sluimerperiode is ontstaan of verergerd. Als de polis weer is aangepast naar de oude situatie, wordt de uitkering ook verhoogd als de verzekerde méér arbeidsongeschikt raakt.

Het is ook mogelijk om de eigen risicotermijn te verlengen. Een eventuele uitkering gaat daardoor op een later moment in. Hiervoor geldt tijdelijk dat er binnen 1 jaar terug naar de oude situatie kan worden gegaan zonder medische waarborgen, zonder inkomenstoets en zonder controle van het beroep. Wordt een klant in deze tijdelijke periode arbeidsongeschikt, dan kan de polis binnen 1 jaar toch hersteld worden. De dekking wordt pas van kracht nadat hij weer arbeidsgeschikt is.

Meer informatie

averoachmea.nl/adviseur/nieuws/het-coronavirus-en-onze-verzekeringen


Centraal Beheer

Melden arbeidsongeschiktheid

Binnen de eigen risicotermijn, maar uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid.

Problemen met betalen premie

Tijdelijk verlagen van de dekking is mogelijk. Het minimale verzekerde bedrag is € 4.000 per jaar. Het verzekerde bedrag kan, nadat het verlagingsrecht is benut, zonder maximum verhogingspercentage weer teruggebracht worden naar het niveau voordat het verlagingsrecht werd benut. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • terugkeren naar het oude verzekerde bedrag kan binnen één jaar nadat het verzekerde bedrag is verlaagd;

 • verzekerde mag na de terugkeer naar het oude verzekerde bedrag, het verzekerde bedrag extra verhogen conform het verhogingsrecht;

 • verzekerde is op het moment van terugkeren naar het oude verzekerde bedrag maximaal 61 jaar;

 • verzekerde is tijdens de verzekering niet meer dan 365 dagen arbeidsongeschikt geweest; 

 • er is geen achterstand in premiebetaling;

 • er is geen sprake van sabbaticalregeling of sluimerdekking.

Tijdens de coronacrisis gelden tijdelijk de volgende voorwaarden die anders zijn dan zoals die normaal gelden:

 • Centraal Beheer zal op het moment van terugkeren naar de oude situatie geen controle doen op het beroep, de werkzaamheden en het inkomen;

 • terugkeren naar het oude verzekerde bedrag kan ook als de verzekerde tijdens de coronacrisis arbeidsongeschikt is of is geweest. Het oude verzekerde bedrag gaat dan weer in vanaf het moment dat de verzekerde weer arbeidsgeschikt is.

Sluimeren van de verzekering is mogelijk voor maximaal 12 maanden. Voor herstel van de dekking gelden tijdens de coronacrisis tijdelijk de volgende voorwaarden:

 • Als de verzekerde tijdens de sluimerperiode arbeidsongeschikt wordt, is het mogelijk om binnen een jaar toch weer terug te keren naar de oude situatie.

 • Er vindt geen toetsing op het inkomen of het beroep plaats als de verzekering na een sluimerperiode weer wordt geactiveerd.

 • Na afloop van de sluimerperiode is er geen recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid die tijdens de sluimerperiode is ontstaan of verergerd. Als de polis weer is aangepast naar de oude situatie, wordt de uitkering ook verhoogd als de verzekerde méér arbeidsongeschikt raakt.

Meer informatie

centraalbeheer.nl/zakelijk/service/coronavirus

laatst bijgewerkt: 10 april


De Amersfoortse

Melden arbeidsongeschiktheid

Binnen de eigen risicotermijn, maar uiterlijk binnen 3 maanden na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid.

Problemen met betalen premie

Tijdelijk verlagen van de dekking is mogelijk. Het minimale verzekerde bedrag is € 2.500 per jaar. Het verzekerde bedrag kan, nadat het verlagingsrecht is benut, binnen drie jaar (en Flexibele AOV binnen een jaar) weer teruggebracht worden naar het niveau voordat het verlagingsrecht werd benut. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

AOV 2.5 en Arbeidsongeschiktheidsverzekering

 • terugkeren naar het oude verzekerde bedrag kan binnen drie jaren nadat het verzekerde bedrag is verlaagd;

 • verzekerde is op het moment van terugkeren naar het oude verzekerde bedrag niet arbeidsongeschikt;

 • verzekerde is in de drie maanden voor het moment van terugkeren naar het oude verzekerde bedrag niet arbeidsongeschikt geweest;

Flexibele AOV

 • terugkeren naar het oude verzekerde bedrag kan binnen één jaar nadat het verzekerde bedrag is verlaagd;

 • verzekerde is op het moment van terugkeren naar het oude verzekerde bedrag niet arbeidsongeschikt;

 • verzekerde is in de drie maanden voor het moment van terugkeren naar het oude verzekerde bedrag niet arbeidsongeschikt geweest;

Sluimeren van de verzekering is mogelijk voor maximaal 12 maanden. Na afloop van de sluimerperiode is er geen recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid die tijdens de sluimerperiode is ontstaan of verergerd. Er vindt geen toetsing op het inkomen plaats als de verzekering na een sluimerperiode weer wordt geactiveerd.

Meer informatie

amersfoortse.nl/ondernemer/coronavirus

laatst bijgewerkt: 6 april


De Goudse

Melden arbeidsongeschiktheid

Binnen de eigen risicotermijn, maar uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid.

(Para)medici die verzekerd zijn met de Ondernemers-AOV hebben dekking als zij door besmetting met het coronavirus niet mogen werken. Ook als er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid.

Problemen met betalen premie

Tijdelijk verlagen van de dekking is mogelijk.

Ondernemers-AOV

Het minimale verzekerde bedrag is € 10.000 per jaar. Het verzekerde bedrag kan binnen 3 jaar weer teruggebracht worden naar het niveau voordat het verlagingsrecht werd benut. Voor deze terugkeeroptie gelden de volgende voorwaarden.

 • de verzekerde is maximaal 54 jaar;

 • de verzekerde is niet arbeidsongeschikt;

 • de verzekerde is in de zes maanden voorafgaand aan de verhoging niet arbeidsongeschikt geweest;

 • de verzekerde bedragen inclusief verhoging zijn niet hoger dan 80% van het gemiddelde inkomen over de afgelopen drie kalenderjaren;

 • de verzekerde bedragen inclusief verhoging zijn niet hoger dan € 200.000;

 • de premie voor de verzekering is betaald.

Overige AOV’s

Voor andere, nog lopende AOV’s van De Goudse gelden de voorwaarden zoals deze in de bijbehorende algemene voorwaarden te vinden zijn. In verband met de coronacrisis kan bij deze producten tijdelijk het verzekerde bedrag binnen één jaar worden teruggebracht naar het niveau voordat het verlagingsrecht werd benut. De leeftijdsgrens van 54 jaar is tijdelijk komen te vervallen.

Alle AOV’s

Sluimeren van de verzekering is mogelijk voor maximaal 12 maanden. Na afloop van de sluimerperiode is er geen recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid die tijdens de sluimerperiode is ontstaan of verergerd. Er vindt geen toetsing op het inkomen plaats als de verzekering na een sluimerperiode weer wordt geactiveerd.

De betalingstermijn kan ook worden aangepast. Hiervoor worden tijdelijk geen (extra) kosten of betalingstermijntoeslag voor gerekend. Deze aanpassing kan niet met terugwerkende kracht.

Meer informatie

goudse.nl/ondernemer/ikzelf/arbeidsongeschiktheid/ondernemers-aov#FAQSection-Ondernemersaov_95194

laatst bijgewerkt: 10 april


Interpolis

Melden arbeidsongeschiktheid

Binnen de eigen risicotermijn, maar uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid.

Voor medisch specialisten, huisartsen die lid zijn van de LHV of tandartsen die lid zijn van de KNMT geldt een speciale regeling. Mag u uw beroep niet uitoefenen omdat u mogelijk (tijdelijk) drager van een virus en/of bacterie bent? Dan ziet Interpolis dat als arbeidsongeschiktheid. Dit geldt ook als u ziekteverschijnselen hebt van het virus en daardoor niet kunt werken. De eigenrisicoperiode van uw verzekering blijft voor u wel van toepassing. 

Problemen met betalen premie

Tijdelijk verlagen van de dekking is mogelijk. Het minimale verzekerde bedrag is € 4.000 per jaar. Het verzekerde bedrag kan weer teruggebracht worden naar het niveau voordat het verlagingsrecht werd benut. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • terugkeren naar het oude verzekerde bedrag kan binnen één jaar nadat het verzekerde bedrag is verlaagd;

 • verzekerde mag na de terugkeer naar het oude verzekerde bedrag, het verzekerde bedrag extra verhogen conform het verhogingsrecht;

 • verzekerde is op het moment van terugkeren naar het oude verzekerde bedrag maximaal 61 jaar;

 • verzekerde is tijdens de verzekering niet meer dan 365 dagen arbeidsongeschikt geweest; 

 • er is geen achterstand in premiebetaling;

 • er is geen sprake van sabbaticalregeling of sluimerdekking.

Tijdens de coronacrisis gelden tijdelijk de volgende voorwaarden die anders zijn dan zoals die normaal gelden:

 • Interpolis zal op het moment van terugkeren naar de oude situatie geen controle doen op het beroep, de werkzaamheden en het inkomen;

 • terugkeren naar het oude verzekerde bedrag kan ook als de verzekerde tijdens de coronacrisis arbeidsongeschikt is of is geweest. Het oude verzekerde bedrag gaat dan weer in vanaf het moment dat de verzekerde weer arbeidsgeschikt is.

Sluimeren van de verzekering is mogelijk voor maximaal 12 maanden. Voor herstel van de dekking gelden tijdens de coronacrisis tijdelijk de volgende voorwaarden:

 • Als de verzekerde tijdens de sluimerperiode arbeidsongeschikt wordt, is het mogelijk om binnen een jaar toch weer terug te keren naar de oude situatie.

 • Er vindt geen toetsing op het inkomen of het beroep plaats als de verzekering na een sluimerperiode weer wordt geactiveerd.

 • Na afloop van de sluimerperiode is er geen recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid die tijdens de sluimerperiode is ontstaan of verergerd. Als de polis weer is aangepast naar de oude situatie, wordt de uitkering ook verhoogd als de verzekerde méér arbeidsongeschikt raakt.

Het is ook mogelijk om de eigen risicotermijn te verlengen. Een eventuele uitkering gaat daardoor op een later moment in. Hiervoor geldt tijdelijk dat er binnen 1 jaar terug naar de oude situatie kan worden gegaan zonder medische waarborgen, zonder inkomenstoets en zonder controle van het beroep. Wordt een klant in deze tijdelijke periode arbeidsongeschikt, dan kan de polis binnen 1 jaar toch hersteld worden. De dekking wordt pas van kracht nadat hij weer arbeidsgeschikt is.

Meer informatie

interpolis.nl/service/zakelijk/coronavirus

laatst bijgewerkt: 9 april


Klaverblad

Melden arbeidsongeschiktheid

Binnen 60 dagen na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid.

Problemen met betalen premie

Verlagen van de dekking is mogelijk, maar niet tijdelijk. Het minimale verzekerde bedrag is € 2.500 per jaar. Er is geen terugkeeroptie na benutting van het verlagingsrecht.

Sluimeren van de verzekering is mogelijk voor maximaal 12 maanden. Na afloop van de sluimerperiode is er geen recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid die tijdens de sluimerperiode is ontstaan of verergerd. Er vindt geen toetsing op het inkomen plaats als de verzekering na een sluimerperiode weer wordt geactiveerd.

Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid is er recht op een korting op de premie. Deze korting is gelijk aan het arbeidsongeschiktheidspercentage. Restitutie vindt normaal gesproken per halfjaar plaats. Vanwege de huidige, bijzondere omstandigheden in deze coronacrisis doet Klaverblad dit nu per kwartaal.

Meer informatie

klaverblad.nl/nieuws/nieuwsartikel/arbeidsongeschiktheid-tijdens-de-coronacrisis.htm

laatst bijgewerkt: 6 april


Movir

Melden arbeidsongeschiktheid

Indien de verzekerde denkt corona te hebben vraagt Movir om het verloop eerst even aan te zien. De ziekte/arbeidsongeschiktheid kan wel worden gemeld als:

 • de klachten over 2 weken nog bestaan en tot arbeidsongeschiktheid leiden;

 • de klachten verergeren;

 • alsnog corona wordt vastgesteld.

Beroeps-AOV

Binnen 30 dagen na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid.

(Para)medici hebben dekking als zij door besmetting met het coronavirus niet mogen werken. Ook als er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid.

Soepel&Zeker AOV

Binnen de eigen risicotermijn, maar uiterlijk binnen 3 maanden na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid.

Problemen met betalen premie

Beroeps-AOV

Verlagen van de dekking is mogelijk, maar niet tijdelijk. Het minimale verzekerde bedrag is € 9.125 per jaar. Er is geen terugkeeroptie na benutting van het verlagingsrecht. Er is geen maximum percentage voor het gebruiken van het verlagingsrecht bij een contractduur van 1 jaar. Bij een contractduur van 5 jaar kan tussentijds verlaagd worden als aangetoond wordt dat het verzekerbaar belang gedaald is. Daarnaast kan een 5-jaars contract verlaagd worden met ingang van de contractvervaldatum.

Sluimeren van de verzekering is mogelijk voor maximaal 12 maanden. Er is na een sluimerperiode recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid die is ontstaan tijdens die sluimerperiode. De gekozen eigenrisicotermijn is van toepassing voordat de uitkering daadwerkelijk wordt verstrekt. De eigenrisicotermijn voor arbeidsongeschiktheid gaat in op de laatste dag van de sluimerperiode. Er vindt geen toetsing op het inkomen plaats als de verzekering na een sluimerperiode weer wordt geactiveerd.

Soepel&Zeker AOV

Tijdelijk verlagen van de dekking is mogelijk. Het minimale verzekerde bedrag is € 2.500 per jaar. Er geldt bij verlaging van het verzekerd bedrag een minimale premie van € 12,50 per maand. Op de website van Movir staan de minimumpremies voor andere betalingstermijnen vermeld. De minimumpremie is leidend. Het verzekerde bedrag kan binnen drie jaren weer teruggebracht worden naar het niveau voordat het verlagingsrecht werd benut. Er kan dan een toetsing op het inkomen plaatsvinden.

Sluimeren van de verzekering is mogelijk voor maximaal 12 maanden. Er is na een sluimerperiode recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid die is ontstaan tijdens die sluimerperiode. De gekozen eigenrisicotermijn is van toepassing voordat de uitkering daadwerkelijk wordt verstrekt. De eigenrisicotermijn voor arbeidsongeschiktheid gaat in op de laatste dag van de sluimerperiode. Er vindt geen toetsing op het inkomen plaats als de verzekering na een sluimerperiode weer wordt geactiveerd.

Meer informatie

movir.nl/nieuws/actuele-informatie-over-het-coronavirus-covid-19

laatst bijgewerkt: 10 april


Reaal

Melden arbeidsongeschiktheid

Binnen 10 dagen na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid.

Indien de verzekerde op dit moment verkoudheids- of griepklachten heeft en denkt dat dit door het coronavirus komt, dan wordt verzekerde gevraagd om dit nog drie weken aan te kijken. Als de klachten aanhouden of de verzekerde opgenomen wordt in het ziekenhuis dan contact opnemen met de verzekeraar.

Problemen met betalen premie

Tijdelijk verlagen van de dekking is mogelijk. Voor de UNIM-AOV geldt een ondergrens van € 50 als dagbedrag, oftewel € 18.250 per jaar. Voor de Ondernemers-AOV is het minimale verzekerde bedrag € 1.500 (jaarrente). Het verzekerde bedrag kan binnen drie jaren weer teruggebracht worden naar het niveau voordat het verlagingsrecht werd benut. Voor de UNIM-AOV en Ondernemers-AOV geldt dat de verhoging moet aansluiten bij het inkomen op dat moment.

Sluimeren van de verzekering is mogelijk voor maximaal 12 maanden. De minimumtermijn is 3 maanden. Er is na een sluimerperiode geen recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid die is ontstaan tijdens die sluimerperiode. Er vindt geen toetsing op het inkomen plaats als de verzekering na een sluimerperiode weer wordt geactiveerd.

Meer informatie

reaal.nl/verzekering/arbeidsongeschiktheidsverzekering/het-coronavirus-en-je-arbeidsongeschiktheidsverzekering

laatst bijgewerkt: 6 april


TAF

Melden arbeidsongeschiktheid

Binnen de eigen risicotermijn, maar uiterlijk binnen 3 maanden na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid.

Problemen met betalen premie

Verlagen van de dekking is mogelijk met een maximum van 25% per jaar, maar niet tijdelijk. De verzekering kent geen terugkeeroptie na benutting van het verlagingsrecht. Het minimale verzekerde bedrag is € 6.000 per jaar (BasisGezekerd-varianten) respectievelijk € 1.200 per jaar (Goedgezekerd-varianten).

Sluimeren van de verzekering is niet mogelijk.

Meer informatie

taf.nl/algemeen/coronavirus-en-uw-verzekering

laatst bijgewerkt: 6 april


Univé

Melden arbeidsongeschiktheid

Binnen 14 dagen na het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid.

Als u geen klanten kunt bezoeken omdat u ziekteverschijnselen hebt kunt u zich melden bij Univé. De verzekeraar beoordeelt per geval of u in aanmerking komt voor een uitkering. Het standpunt van het RIVM is om bij (verkoudheids)klachten thuis te blijven. Een ondernemer die voor zijn inkomen afhankelijk is van klantencontact zou daarom arbeidsongeschikt kunnen zijn. Meld daarom uw klachten op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Problemen met betalen premie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers

Verlagen van de dekking is mogelijk, maar niet tijdelijk. De verzekering kent geen terugkeeroptie na benutting van het verlagingsrecht. Het minimale verzekerde bedrag is € 4.200 per jaar.

Sluimeren van de verzekering is niet mogelijk.

RisicoVerminderaar (alle varianten)

Tijdelijk verlagen van de dekking is mogelijk. Het minimale verzekerde bedrag is € 2.500 per jaar. Het verzekerde bedrag kan binnen drie jaren weer teruggebracht worden naar het niveau voordat het verlagingsrecht werd benut. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • verzekerde is op het moment van terugkeren naar het oude verzekerde bedrag niet arbeidsongeschikt;

 • verzekerde is in de 60 dagen voor het moment van terugkeren naar het oude verzekerde bedrag niet arbeidsongeschikt geweest.

 • Risicoverminderaar Ongeval en Ongeval en ziekte: Er kan een toetsing op het inkomen plaatsvinden als het verzekerde bedrag weer teruggebracht wordt naar het niveau voordat het verlagingsrecht werd benut. Univé toetst het inkomen echter niet altijd, maar alleen als dit in de ogen van verzekeraar noodzakelijk is.

Sluimeren van de verzekering is mogelijk voor maximaal 12 maanden. Na afloop van de sluimerperiode is er geen recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid die tijdens de sluimerperiode is ontstaan of verergerd. Er vindt geen toetsing op het inkomen plaats als de verzekering na een sluimerperiode weer wordt geactiveerd.

Meer informatie

unive.nl/zakelijk/coronavirus-en-uw-bedrijf

laatst bijgewerkt: 10 april


Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Bron: Moneyview /© 2020 MoneyView Research BV - All rights reserved Toestemming verkregen 14042020

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page