fbpx
Image
Image

Allianz AOV aanpassingen maart 2020

allianz aov nieuws 2020Allianz aanpassingen AOV maart 2020

Voor de Allianz AOV hebben we extra acceptatiegemak toegevoegd waardoor we voor meer doelgroepen de acceptatietijd kunnen verkorten. Deze wijzigingen gaan per direct in voor alle nieuwe AOV aanvragen!

Medisch: keuringsgrens
De keuringsgrens is opgetrokken naar € 100.000,- . Wat inhoudt dat wij pas een medische keuring vragen als uw klant een verzekerd bedrag van € 100.000 of meer aanvraagt.

Technisch: hogere grens voor de toetsing van het inkomen


De toetsing van het inkomen door onze technische acceptatie-afdeling is verhoogd. Dit houdt in dat er in principe tot onderstaande bedragen (in de daarvoor geldende klasse) geen onderbouwing van het inkomen wordt opgevraagd. We rekenen dan met het inkomen wat u als adviseur ons opgeeft.
Klasse 3, 4 en 5 vanaf een kapitaal van 40.001;
Klasse 1 en 2 vanaf een kapitaal van 55.001.

Opzegtermijn AOV Allianz

Een AOV van Allianz is dagelijks opzegbaar. Dit geeft uw klant de flexibiliteit om te blijven in de Allianz AOV of direct over te stappen naar de toekomstige verplichte regeling als deze beter voor hem of haar is.


Extra info mbt verplichte AOV


Vorige week heeft De Stichting van de Arbeid haar advies m.b.t. de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zonder personeel aangeboden aan minister Koolmees. Bij deze verplichte verzekering is de uitkering gebaseerd op gangbare arbeid. Er wordt dus rekening gehouden met alle werkzaamheden die de verzekerde nog kan uitvoeren. Dit is dus heel anders dan de AOV die bij een verzekeraar die is gebaseerd op beroepsarbeidsongeschiktheid en kent ook de mogelijkheid om te kiezen voor een sommendekking.

En in veel gevallen is dit zeker niet duurder maar zelfs goedkoper dan de premie die straks zal worden gerekend voor de verplichte verzekering via het UWV. In het advies van De Stichting van de Arbeid staat ook dat zelfstandigen straks kunnen kiezen om een andere passende arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten bij een private verzekeraar, mits deze voldoet aan de gestelde voorwaarden. Lopende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden geëerbiedigd, als ze voor de peildatum zijn afgesloten. Dus regel het nu voor uw klanten!

Verzwijging bij AOV verzekering is gewoon ... verzwijging, dus strafbaar

Het lijkt klip en klaar: zeven fysiotherapie-behandelingen verzwijgen op een AOV-aanvraag is vragen om moeilijkheden. Zeker als je daarna de verzekering inroept voor exact die klachten. Kifid oordeelde dat Aegon terecht geen uitkering deed. SP-Kamerlid Jasper van Dijk vond het aanleiding om minister Wouter Koolmees ter verantwoording te roepen.

SP-Kamerlid doet afgehandelde Kifid-zaak dunnetjes over in Kamervragen

Van Dijk vraagt aan Koolmees of hij juridisch kan verklaren waarom Aegon op grond van een aantal fysiotherapiebehandelingen een uitkering kan weigeren aan iemand die zijn aov betaalt. De minister bespreekt vervolgens de Kifid-zaak en doceert waarom het voor arbeidsongeschiktheidsverzekeraars belangrijk is om te weten van bestaande aandoeningen om het risico te beoordelen.

‘Alleen kerngezonde klanten’

Nadat de minister heeft uitgelegd hoe Kifid de belangen van consumenten weegt, vraagt Van Dijk of Koolmees het toelaatbaar vindt dat verzekeraars ‘alleen kerngezonde mensen willen verzekeren en de kosten van klanten die arbeidsongeschikt worden proberen af te wentelen op de maatschappij.’

“In de media wordt soms het beeld geschetst dat verzekeraars zelfstandigen frequent afwijzen voor een AOV”, zegt Koolmees, die daarna de cijfers aanhaalt dat 80 procent van de aanvragen leidt tot een verzekeringsovereenkomst. In 15 procent van de gevallen is er wel een aanbod, maar komt de verzekering om andere redenen niet tot stand. Bijvoorbeeld omdat er geen documenten aangeleverd worden, of als de aanvrager toch afziet van de verzekering.

Niet-bindende uitspraak is niet bindend

Nadat Koolmees op vragen over een mogelijke acceptatieplicht dankbaar kon verwijzen naar de ophanden zijnde verzekeringsplicht voor zzp’ers, vraagt Van Dijk hem of hij nog iets kan betekenen voor de cafetariahouder. Koolmees legt vervolgens uit dat een niet-bindende Kifid-uitspraak niet bindend is. “Als de cafetariahouder in kwestie het niet eens is met deze niet-bindende uitspraak kan hij deze nog aan de rechter voorleggen.”

Aantal medische afwijzingen zelfstandigen bij aanvragen AOV valt erg mee

napraten aov fabel Het beeld dat verzekeraars zelfstandigen hun aov medisch onterecht afwijzen op grote schaal klopt volgens minister Koolmees niet. Dat stelt hij in antwoord op Kamervragen van de SP over het geval waarin een man zijn AOV kwijtraakte wegens een behandeling fysiotherapie.

De minister: "In de media wordt soms het beeld geschetst dat verzekeraars zelfstandigen frequent afwijzen voor een AOV. Van alle zelfstandigen die een aanvraag doen voor een AOV wordt met bijna 80 procent daadwerkelijk een AOV afgesloten. Bij bijna vijftien procent van de kandidaat-verzekerden die een verzekering aanvragen is er wel een verzekeringsaanbod van de verzekeraar, maar komt de AOV om andere redenen niet tot stand. Bijvoorbeeld omdat de benodigde informatie niet wordt aangeleverd of omdat de kandidaat-verzekerde zelf besluit om de AOV niet af te sluiten. Zo’n vijf procent van de aspirant-verzekerden wordt geweigerd voor een AOV. ( Onderzoek onder de drie grootste AOV-aanbieders, CVS, 2019.)

"In 2011 heeft de AFM een onderzoek gedaan naar de claimbeoordeling bij de AOV. De AFM concludeerde toen dat er geen aanwijzingen waren dat verzekeraars structureel onzorgvuldig handelen bij de vaststelling en uitkering van claims. In 2018 heeft de AFM opnieuw een verkenning gedaan: volgens de AFM zijn er geen misstanden waar nader onderzoek naar moet worden gedaan."

De specifieke kwestie betreft het feit dat de verzekeraar (Aegon), als hij op de hoogte was geweest van het risico c.q. de medische informatie, bepaalde clausules, uitsluitingen of premieverhogingen zou hebben toegepast op de verzekering. Na onderzoek en advies van zijn medisch adviseur heeft de verzekeraar aan de verzekerde cafetariahouder de optie gegeven om akkoord te gaan met een uitsluitingsclausule (ten aanzien van aandoeningen van de wervelkolom), dan wel de AOV op te zeggen. De verzekeraar heeft vervolgens de claim van de verzekerde afgewezen omdat deze onder de uitsluitingsclausule zou vallen.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page