fbpx
Image
Image

Kennisbank AOV-ZZP.NL

In deze AOV-zzp.nl Kennisbank met een bijzonder complete verzameling documenten, is alles te vinden wat met de kleine ondernemer , ZZP-er en de DGA van belang is in relatie tot het verzekeren van arbeidsongeschiktheid, de wetgeving, de verschillende a.o. dekkingen, AOV vangnet, de acceptatie, de schadevaststelling etc...

Medisch herkenbare oorzaken ziekte

Er bestaan veel begrippen om iemands beperking om betaald werk te verrichten te duiden, zoals arbeidsongeschiktheid. Met de term “ziekte” wordt in dit boek bedoeld dat je door een kwaal, ziekte of gevolg van een ongeval niet meer of slechts gedeeltelijk kan werken, dat je arbeidsongeschikt bent voor een korte of langere duur.

Medische oorzaak

Klachten die voldoen aan een of meer van de volgende zes kenmerken kunnen een medisch herkenbare oorzaak opleveren:

  • Traceerbare klachten, bijvoorbeeld via röntgenfoto,
  • MRI-scan of bloedonderzoek
  • Zien van de klachten met het blote oog
  • Voelen van de klachtenIndirect medisch aantoonbare klachten
  • De klacht is reëel, dus niet ingebeeld
  • De klacht wordt niet voorgewend of overdreven

Beroepsziekten

Beroepsziekten zijn ziektes die je hoofdzakelijk oploopt door of tijdens je werk. De geregistreerde beroepsziekten vallen meestal onder het wit verzuim en hebben een medisch herkenbare oorzaak. Jaarlijks publiceert het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten cijfers over beroepsziekten. Door meer inzicht in de cijfers te krijgen, kunnen gerichter maatregelen worden genomen om be- roepsziekten te voorkomen.

Meer lezen over beroepsziekten? De lijst van beroepsziekten is erg lang, kijk maar eens op Beroepsziekten.nl Op deze website tref je ook veel statistieken aan.

In 2018 zijn er 3.854 meldingen van beroepsziekten door 761 bedrijfsartsen geregistreerd in de Nationale Beroepsziekteregistratie. Daarbij gaat het meestal om psychische aandoeningen en aandoeningen aan het houding- en bewegings- apparaat. Het werkelijke aantal beroepsziekten valt hoger uit. Veel langdurige ziekten worden niet herkend als beroepsziekte.

Met toestemming overgenomen uit het boek "Alles over je inkomen bij ziekte" van auteur Erik Beckers /2019-2020

Ziekteverzuim per leeftijdsgroep

Je leeftijd is een belangrijk kenmerk om in te schatten welke ziektes je nu en in de toekomst kan oplopen. Kijk dan niet alleen naar de leeftijdsgroep waartoe jij nu behoort, maar ook waartoe je later gaat behoren. Ben je dertiger en gezond? Dan zijn de ziekteoorzaken voor twintigers voor jou niet meer van belang.Maar wel de ziekteoorzaken voor veertigers, vijftigers en 60-plussers. En hoe groot is jouw kans op ziekte?

Ziekteoorzaken bij twintigers

Veel twintigers kennen nog niet zo goed hun grenzen. Ze werken bijvoorbeeld te hard, doen te veel dingen tegelijk en maken geen keuzes omdat ze veel leuk vinden. Daar komt bij dat twintigers vaker dan oudere werkenden onzeker zijn en eerder last hebben van faalangst. Ten slotte voelen ze meer prestatiedruk. Dit alles veroorzaakt een grotere kans op ziekteverzuim met een psychische achtergrond, zoals depressie en een burn-out: overbelasting waardoor je over- zicht en grip op de situatie verliest en je dagelijkse bezigheden niet meer goed kan doen.

Ze zoeken daarnaast vaak op korte termijn resultaten en als dit te lang duurt daalt de motivatie en werklust. Twintigers hebben daardoor ook meer kans op een bore-out. Een bore-out is een vorm van extreme verveling op het werk, bijvoorbeeld veroorzaakt door routinematig werk of werk onder je niveau. Een bore-out kan leiden tot vermoeidheid en depressiviteit

Ziekteoorzaken bij dertigers

Dertigers hebben bovengemiddeld te maken met psychische overbelasting. Dit wordt vaak veroorzaakt door een drukke thuissituatie met opgroeiende kin- deren en verhuizing naar een grotere woning. Dit in combinatie met een grote drang naar carrière maken en verantwoordelijkheden nemen

Ziekteoorzaken bij veertigers

Veertigers krijgen mogelijk last van de leefstijl, zoals roken, te weinig bewegen, alcohol, slechte voeding, te weinig ontspanning en niet genoeg opladen. Dit leidt vaker tot fysieke problemen dan bij hun jongere collega’s. Daarnaast beginnen rond deze leeftijd de eerste mantelzorgtaken. Dit kan psychische over- belasting veroorzaken.

Ziekteoorzaken bij vijftigers

Na je vijftigste levensjaar neemt de kans fors toe dat je lichaam fysiek beperkingen krijgt. Niet alleen je leeftijd maar ook je leefstijl speelt hierbij een rol. Daarnaast neemt de concentratie af. Dit kan tot meer ongevallen leiden. Vijftigers behoren tot de sandwich generatie. Veel vijftigers hebben nog de zorg voor hun kinderen, maar ook de zorg voor bijvoorbeeld ouders of schoonouders.Mantelzorgtaken nemen toe, dus ook de kans op psychische overbelasting. Al zijn vijftigers wel beter in staat zelf grenzen te stellen.

Ziekteoorzaken bij 60-plussers

Alles waarmee vijftigers te maken hebben neemt toe voor 60-plussers. Zowel fysiek als psychisch neemt de druk toe en ontstaan makkelijker gezondheidsproblemen.

Met toestemming overgenomen uit het boek "Alles over je inkomen bij ziekte" van auteur Erik Beckers /2019-2020

Vangnet verplichte BASIS AOV moet betaalbaar kunnen

Verplichte Basis AOV verzekeringDoor beperking van de uitkeringsduur en verhoging van de arbeidsongeschikheidsdrempel, stelt Univé Schade, kan ruim 90 procent van de ZZP’ers een betaalbaar vangnet krijgen wanneer werken daadwerkelijk onmogelijk wordt.

Vrijwel alle verzekerde ZZP’ers in de leeftijdsgroep 18 tot 45 jaar die arbeidsongeschikt raken, zijn binnen twee jaar weer aan het werk. Dat blijkt uit cijfers van Univé. Van de 308 claims die de coöperatie over de periode van een jaar ontving, waren slechts 22 verzekerden na twee jaar nog steeds niet in staat om hun werk te hervatten. Binnen 24 maanden was maar liefst 92,86 procent van de mensen hersteld. Voor de actuele discussie over verplichtstelling van de AOV voor ZZP’ers biedt deze conclusie volgens Univé uitzicht op een betaalbare basisvoorziening die een aanzienlijke meerderheid van ZZP’ers zekerheid geeft.

Ziekteoorzaken zelfstandigen, welke ziektes welke leeftijdsgroep

‘Dat overkomt mij niet.’ Een veelgehoorde reden om je niet te verdiepen in de gevolgen van langdurige ziekte.De vraag  is eigenlijk  Welk risico loop ik op arbeidsongeschiktheid? In dit hoofdstuk lees je waar personen die op jou lijken ziek van worden, bijvoorbeeld je leeftijdsgenoten, beroeps- genoten en plaatsgenoten. Schat in welke risico’s je zelf loopt en of de ziektes waarover je leest jouw werk kunnen belemmeren. De informatie uit dit hoofdstuk is belangrijk om later een keuze te maken voor de maatregelen die het beste bij jou passen.

Kansberekening

Dit hoofdstuk, maar ook verder in dit boek, lees je veel percentages. Uit onderzoek blijkt dat de meeste Nederlanders de betekenis van percentages niet goed begrijpen. Misschien helpt de uitleg die nu volgt voor meer inzicht. Dit hoofdstuk beschrijft kenmerken en situaties die van invloed zijn op de kans om ziek te worden. Lees in de tabel hierna voorbeelden van kenmerken en situaties die in dit hoofdstuk aan bod komen.

Een percentage is minimaal 0 en maximaal 100. Lees je in dit boek dat de kans om ziek te worden bij bepaalde kenmerken of in een bepaalde situatie 2% is? Dan wordt bedoeld dat twee mensen van een groep van 100 met die kenmer ken of in die situatie ziek worden. De andere 98 niet. Bestaat die groep uit 100.000 mensen, dan treft de ziekte 2.000 mensen wel en 98.000 mensen. Lees jedat 2% van een aantal mensen met bepaalde kenmerken of in een bepaalde situatie ziek wordt? Dan geldt dit meestal per jaar.  De 2.000 mensen die worden getroffen door een ziekte zijn niet iedere dag of jaar dezelfde 2.000 mensen. 

Kenmerken Situaties
Leeftijd Woonomgeving
Beroep/ Branche Werkomgeving
Geslacht ( man/vrouw) Werkzaam in loondienst of niet
Persoonlijkheid , achtergrond Koop- of huurwoning
Leefstijl Psychische druk

De term ziekteverzuimpercentage kom je vaak tegen als je leest over arbeidsongeschiktheid. Hiermee wordt weergegeven hoeveel dagen van een periode ie mand door ziekte niet kan werken. Als je het ziekteverzuimpercentage over een heel kalenderjaar berekent, dan deel je het aantal dagen dat iemand door ziekte niet werkte door 365. Vervolgens vermenigvuldig je de uitkomst met 100. In plaats van 365 wordt ook wel eens het aantal beschikbare kalenderdagen ge bruikt, dan komt het ziekteverzuimpercentage meestal iets hoger uit.

Ziekteverzuimpercentage

Het ziekteverzuimpercentage geeft een beeld van hoeveel dagenvan een peridoe niet gewerkt wordt door ziekte

Ziekteoorzaken per leeftijdsgroep

Je leeftijd is een belangrijk kenmerk om in te schatten welke ziektes je nu en in de toekomst kan oplopen. Kijk dan niet alleen naar de leeftijdsgroep waartoe jij nu behoort, maar ook waartoe je later gaat behoren. Ben je dertiger en gezond? Dan zijn de ziekteoorzaken voor twintigers voor jou niet meer van belang.Maar wel de ziekteoorzaken voor veertigers, vijftigers en 60-plussers.

Ziekteoorzaken bij twintigers

Veel twintigers kennen nog niet zo goed hun grenzen. Ze werken bijvoorbeeld te hard, doen te veel dingen tegelijk en maken geen keuzes omdat ze veel leuk vinden. Daar komt bij dat twintigers vaker dan oudere werkenden onzeker zijn en eerder last hebben van faalangst. Ten slotte voelen ze meer prestatiedruk. Dit alles veroorzaakt een grotere kans op ziekteverzuim met een psychische achtergrond, zoals depressie en een burn-out: overbelasting waardoor je overzicht en grip op de situatie verliest en je dagelijkse bezigheden niet meer goed kan doen.

Ze zoeken daarnaast vaak op korte termijn resultaten en als dit te lang duurt daalt de motivatie en werklust. Twintigers hebben daardoor ook meer kans op een bore-out.

Bore-out

Een bore-out is een vorm van extreme verveling op het werk, bijvoorbeeld veroorzaakt door routinematig werk of werk onder je niveau. Een bore-out kan leiden tot vermoeidheid en depressiviteit.

Ziekteoorzaken bij dertigers

Dertigers hebben bovengemiddeld te maken met psychische overbelasting. Dit wordt vaak veroorzaakt door een drukke thuissituatie met opgroeiende kin deren en verhuizing naar een grotere woning. Dit in combinatie met een grote drang naar carrière maken en verantwoordelijkheden nemen.

In 2018 ontvingen bijna 4.000 dertigers voor het eerst een WIA-uitkering. Dit is ruim 10% van alle nieuwe uitkeringen. Er zijn ongeveer 1,5 miljoen dertigers aan het werk, dus daarvan was iets meer dan 0,25% meer dan twee jaar ziek.

Ziekteoorzaken bij veertigers

Veertigers krijgen mogelijk last van de leefstijl, zoals roken, te weinig bewegen, alcohol, slechte voeding, te weinig ontspanning en niet genoeg opladen. Dit leidt vaker tot fysieke problemen dan bij hun jongere collega’s. Daarnaast be ginnen rond deze leeftijd de eerste mantelzorgtaken. Dit kan psychische over belasting veroorzaken.

In 2018 ontvingen bijna 6.200 veertigers voor het eerst een WIA-uitkering. Dit is bijna 20% van alle nieuwe uitkeringen. Er zijn ongeveer 2 miljoen veertigers aan het werk, dus daarvan was iets meer dan 0,3% meer dan twee jaar ziek.

Ziekteoorzaken bij vijftigers

Na je vijftigste levensjaar neemt de kans fors toe dat je lichaam fysiek beperkin gen krijgt. Niet alleen je leeftijd maar ook je leefstijl speelt hierbij een rol. Daar naast neemt de concentratie af. Dit kan tot meer ongevallen leiden. Vijftigers behoren tot de sandwich generatie. Veel vijftigers hebben nog de zorg voor hun kinderen, maar ook de zorg voor bijvoorbeeld ouders of schoonouders.Mantelzorgtaken nemen toe, dus ook de kans op psychische overbelasting. Al zijn vijftigers wel beter in staat zelf grenzen te stellen.

2018 ontvingen ruim 11.500 vijftigers voor het eerst een WIA-uitkering. Dit is ongeveer een derde (33%) van alle nieuwe uitkeringen. Er In zijn ongeveer 2 miljoen vijftigers aan het werk, dus daarvan was grofweg 0,6% meer dan twee jaar ziek.

Ziekteoorzaken bij 60-plussers

Alles waarmee vijftigers te maken hebben neemt toe voor 60-plussers. Zowel fysiek als psychisch neemt de druk toe en ontstaan makkelijker gezondheids- problemen.

2018 ontvingen bijna 8.500 60-plussers voor het eerst een WIA-uitkering. Dit is ongeveer een kwart (25%) van alle nieuwe uitkeringen. Er zijn ongeveer 800.000 60-plussers (tot AOW-leeftijd) aan het werk, dus daarvan was iets meer dan 1% meer dan twee jaar ziek.

Met toestemming overgenomen uit het boek "Alles over je inkomen bij ziekte" van auteur Erik Beckers /2019-2020

Kritiek op KIFID is ongepast volgens minister

Minister Dijsselbloem vindt dat Kifid prima functioneert, blijkt nog eens uit zijn antwoorden in schriftelijk overleg met de Tweede Kamer. Alle kritische vragen veegt de minister van tafel. Wel is hij het ermee eens dat duidelijker zichtbaar moet worden of financiële dienstverleners hebben gekozen voor bindendheid van uitspraken. Dienstverleners moeten bovendien meer worden gestimuleerd om voor bindendheid te kiezen.

 Dijsselbloem: "Ik zie het belang dat consumenten kunnen zien of hun financieeldienstverlener bindendheid van uitspraken accepteert. Dit is te vinden op de website van het Kifid, maar dat is niet de eerste plek waar consumenten naar informatie zoeken als ze voor de keuze van een financieeldienstverlener staan. Naar het kiezen van een financieeldienstverlener en de effectiviteit van dienstverleningsdocument wordt momenteel onderzoek gedaan in het kader van de evaluatie van het provisieverbod. Ik kom in dat kader op dit punt terug."

De minister beantwoordt in zijn lange brief tal van kritische Kamervragen, maar houdt vast aan zijn eerdere stellingname dat de evaluatie van Kifid geen grote problemen te zien heeft gegeven. "Al met al denk ik dat de evaluatie van het Kifid heeft vastgesteld dat Kifid op de goede weg is. De aanpassing van de governance van het Kifid heeft goed uitgepakt voor de onafhankelijkheid van het Kifd. De deskundigheid van het Kifid staat niet ter discussie. De effecten van de aanpassing van de governance zijn daarom positief.


"Dat wil niet zeggen dat er geen verbetermogelijkheden zijn voor Kifid. Deze liggen vooral, maar niet uitsluitend op het vlak van het verder verbeteren van de procedurele rechtvaardigheid. Gedacht kan worden aan

(1) het verbeteren van de naamsbekendheid van het Kifid,

(2) het aanpassen van de website aan de eisen van het keurmerk Drempelvrij,

(3) het actief contact opnemen met consumenten en monitoren van het effect hiervan op de klanttevredenheid,

(4) het actief doorverwijzen van klachten die geen interne klachtenprocedure hebben doorlopen naar de betreffende financiële onderneming,

(5) het stimuleren van financieel dienstverleners om bindendheid van uitspraken te accepteren

(6) duidelijker communiceren over de planning van afhandeling, (7) digitaliseren van toegang voor financieel dienstverleners en (8) verdere doorvoering van de visie op klachtbehandeling. Niet al deze punten zijn van de ene op de andere dag gerealiseerd. Sommige punten vergen tijd en voortdurende aandacht. Ik bespreek daarom regelmatig met Kifid hoe het met de voortgang op deze punten staat. Ik zal uw Kamer begin 2018 rapporteren over de voortgang op deze punten."

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page