Image
Image

MOVIR AOV  Beroeps- L

MOVIR AOV

Langlopend - Beroepscriterium 

Movir heeft een grote ervaring in het verzekeren van vrijberoepsbeoefenaars op academisch en hbo-niveau tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Movir heeft bewust gekozen voor een gericht aantal beroepsgroepen.Het stelt u in staat om maatwerk te leveren als het gaat om financiële inkomenszekerheid.

Movir AOV voorwaarden zijn zeer goed te noemen. met als belangrijk kenmerk een sommendekking met beroepscriterium zonder enige taakverschuiving binnen de eigen onderneming. 

De premiestelling was tot 2011 niet heel erg concurrerend, maar is met de PZO korting van 5% en de huidige nieuwe starterskorting over maar liefst 5 jaar  veel aantrekkelijker geworden. De zwangerschapsregeling en de klanttevredenheid is bij MOVIR ongevenaard. Door de in 2011 vernieuwde startersregeling en korting bij het lidmaatschap van bepaalde beroepsorganisaties, is de premiestelling aantrekkelijk geworden. Bovendien kent Movir een zeer hoge klanttevredenheid.

Advocaten
Voor advocaten heeft MOVIR een sterke formule een scherpe premiestelling  (APF) met winstdeling. Indien u bent aangesloten bij Platform Zelfstandig Ondernemers PZO ontvangt u 5% korting bij Movir. Als u uw lidmaatschap opzegt, verliest u ook uw korting.

Nationale-Nederlanden centraliseert individuele AOV bij Movir.(Movir is een zelfstandige onderneming binnen ING Verzekeren)

Nationale-Nederlanden ontwikkelt samen met Movir een nieuwe individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zelfstandige ondernemers. Het gespecialiseerde zusterbedrijf biedt de aov waarschijnlijlk vanaf begin volgend jaar aan. 

Momenteel bieden Nationale-Nederlanden en  Movir individuele aov-producten aan. Nationale-Nederlanden brengt nieuwe individuele aov’s voortaan onder bij Movir.

Hoe dat eruit gaat zien en of er ook andere wijzigingen product- en voorwaardenwijzigingen zullen plaats vinden, zal de tijd moeten leren. het nieuwe product wordt pas medio 2015 verwacht.
Nationale Nederlanden werkte al  eerder aan een vernieuwend AOV product, echter dat is tot op heden niet van de grond gekomen.
www.aov-zzp.nl leverder samen met PZO input aan AOV productvernieuwingen bij Nationale Nederlanden.

AOV Movir

MOVIR AOV
Beroepsopleidingverzekering
U ontvangt tijdens uw opleiding al een basisinkomen. Dit inkomen stijgt snel zodra u de opleiding hebt voltooid. Daar houdt u nu al rekening mee.
Maar stel dat u tijdens uw opleiding arbeidsongeschikt raakt? U valt na twee jaar terug op een uitkering volgens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Helaas betekent dat een forse financiële terugval.


Movir AOV heeft daarom een specifieke beroepsopleidingsverzekering op maat gemaakt. Passend bij de opleiding én het toekomstperspectief. De verzekering heeft een zeer scherpte premiestelling omdat het een vijfjaarsdekking heeft. Toch profiteert u al van de uitgebreide Movir dienstverlening.

De Beroepsopleidingsverzekering is op maat gemaakt voor:

• AIOS/ANIOS
• kandidaat-notaris in opleiding (Beroepsopleiding Notariaat)
• advocaat-stagiair (driejarige praktijkstage: de Beroepsopleiding Advocatuur en de Voortgezette Stagiaire Opleiding (VSO))
accountant in opleiding (driejarige Praktijkopleiding AA of Praktijkopleiding RA.)Hebt u uw opleiding voltooid? Dan kunt u de beroepsopleidingverzekering makkelijk (zonder medische waarborgen) omzetten naar een langlopende arbeidsongeschiktheidsverzekering van MovirU kunt de beroepsopleidingverzekering makkelijk (zonder medische waarborgen) omzetten naar een langlopende arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movir, wanneer u klaar bent met uw studie.

Belangrijke pluspunten MOVIR AOV Voorwaarden van de langlopende Beroeps-AOV:

Optierecht
U kan eenmaal per jaar het verzekerde bedrag met 10% verhogen zonder gedoe of medische onderzoeken.

Sluimerdekking(de verzekering tijdelijk opschorten)
U kunt uw verzekering maximaal maximaal 1 jaar in verband met uw opleiding of een "sabbatical" opschorten. Daarna wordt de dekking zonder gezondheidswaarborgen of onderzoeken weer hersteld.

Overstapregeling van Loondienst-AOV naar een Beroeps-AOV)
Als u zelfstandig bent maar in loondienst gaat werken kunt u uw modulaire Beroeps-AOV omzetten naar een modulaire Loondienst-AOV. Met de overstapregeling kunt u de oorspronkelijke modulaire Beroeps-AOV zonder medische waarborgen in kracht herstellen.

Starters/Aanvangskorting
Als startend ondernemer tot maximaal 45 jaar krijgt u een aanvangskorting op uw premie van 25% in het eerste jaar, 15% in jaar 2 en 10% in het derde jaar op uw MOVIR AOV

Zuiver beroepscriterium
Zowel bij het vaststellen van de mate van uw arbeidsongeschiktheid alswel bij reintegratie worden uitsluitend aan uw eigen beroep getoetst..

Geen inkomenscorrectie
Bij de Movir AOV wordt op geen enkele manier inkomenscorrectie bij vaststelling van uw uitkering gehanteerd, er wordt dus geen rekening gehouden met eventuele andere inkomsten.

Zwangerschapsregeling MOVIR

Vrouwelijke zelfstandigen ervaren vaak een financiële drempel bij het vervullen van de kinderwens. Daarom heeft Movir een zeer royale zwangerschapsregeling ontwikkeld.
De zwangerschapsregeling:kent geen wachttijd. Voorwaarde is dat de zwangerschap is ontstaan na het ingaan van de verzekering. Dat moment bepalen we door 40 weken terug te rekenen vanaf de vermoedelijke bevallingsdatum heeft een uitkering die gelijk is aan het op dat moment geldende verzekerde dagbedrag
keert uit na de op dat moment geldende eigenrisicotermijn. Movir neemt bovendien de eerste 14 dagen van deze eigenrisicotermijn voor haar rekening

Waarom een zwangerschapsregeling?

De feminisering binnen onze doelgroepen wordt steeds sterker. Vrouwelijke verzekerden ervaren de financiële mogelijkheden rondom een bevalling als een drempel.
Daarnaast is er een ander aspect bij met name medici. Door hun langdurige opleiding studeren zij op een relatief hoge leeftijd af. Het risico op afwijkingen en complicaties bij zwangerschap wordt hoger naarmate de aanstaande moeder ouder is. Een wachttijd van twee jaar kan een reden zijn om de kinderwens uit te stellen. Door geen wachttijd te hanteren leveren we indirect een bijdrage aan de gezondheid en het welzijn van moeder en kind.
Hoe kom ik aanmerking voor de zwangerschapsregeling?

Om in aanmerking te komen voor de zwangerschapsregeling hebben wij een verklaring van de verloskundige / huisarts nodig en het rekeningnummer waar de uitkering op moet worden overgemaakt.

Wat doet Movir om te voorkomen dat ik arbeidsongeschikt word?

Met gerichte preventieprogramma's doen we er alles aan om het risico op arbeidsongeschiktheid voor u te verkleinen. Als u tijdig contact met ons opneemt, bieden wij u professionele ondersteuning aan om te voorkomen dat u daadwerkelijk arbeidsongeschikt wordt.
Wilt u buiten Movir om professsionele ondersteuning, dan kunt u gebruikmaken van onze externe coaching & counselingdienst Elestia.

Hoe pakt Movir mijn re-integratie aan als ik arbeidsongeschikt ben?

Tijdens uw re-integratieproces wordt u begeleid door een multidisciplinair team van specialisten. Movir heeft programma's ontwikkeld die u helpen bij uw terugkeer in het arbeidsproces. U kunt hierbij denken aan ondersteuning door een psycholoog of organisatieadviseur. Welke mogelijkheden het best bij u passen hangt van uw persoonlijke situatie af. Deze wordt door het team in een behandelplan vastgelegd.

Wat als ik het niet eens ben met de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid?

Als u het niet eens bent met onze beoordeling, hebt u recht op een herbeoordeling (second opinion). Movir bepaalt in overleg met u welke deskundige de herbeoordeling uitvoert.

Kan ik mijn verzekerde bedrag wijzigen?

U kunt uw verzekerde dagbedrag verhogen of verlagen afhankelijk van de ontwikkeling van uw inkomen.
Daarnaast kent Movir het optierecht: u kunt eenmaal per jaar uw verzekerde dagbedragen met maximaal 10% verhogen. U hoeft daarvoor geen medische waarborgen te leveren. Wij wijzen u jaarlijks op deze mogelijkheid.
Voor het wijzigen van uw dagbedrag kunt u contact opnemen met uw verzekeringsadviseur.
Ben ik verzekerd bij een betalingsachterstand?

Nee, u bent niet gedekt als u een betalingsachterstand van meer dan 30 dagen hebt. De dekking wordt opgeschort totdat u aan uw betalingsverplichting hebt voldaan.
Hoe wijzig ik mijn rekeningnummer?

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunt u een rekeningnummer alleen schriftelijk doorgeven.
Is de premie aftrekbaar voor de belastingen?

Ja, de premie is aftrekbaar. Als u zelf de verzekering afsluit, dan betaalt u de premie. Eventuele uitkeringen worden aan u verleend. In dat geval zijn de uitkeringen belastbaar en de premie is aftrekbaar als "uitgave voor inkomensvoorzieningen".
Als u zelfstandig bent, kunt u er ook voor kiezen dat uw bedrijf de verzekering sluit. De premie wordt dan door het bedrijf betaald en is voor uw bedrijf aftrekbaar als bedrijfslasten. De uitkering wordt dan ook aan het bedrijf gedaan.

Wie bepaalt of ik een uitkering krijg als ik arbeidsongeschikt ben?

Movir stelt aan de hand van gegevens van medische en andere deskundigen de mate en periode van uw arbeidsongeschiktheid vast.
Hoe hoog is mijn uitkering?

De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van:

-de mate van uw arbeidsongeschiktheid
-uw verzekerde daguitkering


U krijgt geen uitkering over de dag waarop u arbeidsongeschikt werd en gedurende uw eigenrisicotermijn.

Extra kortingen
Samenwerking met beroepsorganisaties geeft extra korting op de premie!

Veel beroepen die Movir verzekert zijn georganiseerd in beroepsverenigingen. Deze stellen zich ten doel de belangen van hun leden te behartigen. Een van die belangen is inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid en het ontwikkelen van actieve preventieactiviteiten. Ook Movir ziet het belang van samenwerken met de beroepsorganisaties; het biedt ons de mogelijkheid om van binnenuit de arbeidsomstandigheden te inventariseren en waar mogelijk te verbeteren. Zodat u gezond uw beroep uit kunt oefenen. Daarom heeft Movir samenwerkingsverbanden met de volgende beroepsorganisaties:KNB: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
KNGF : Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
KNMP : Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
KNMvD : Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
LAD : Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband
LHV : Landelijke Huisartsen Vereniging
NMT : Nederlandse Maatschappij ter bevordering van Tandheelkunde

sten

NMv: Nederlandse Mediatorsvereniging
Orde (OMS) : Orde van Medisch Specialisten
PZO: Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers
SBOH : werkgever van huisartsen in opleiding
SRA: Samenwerkende Registeraccountants en Accountant-administratieconsulenten
NIRV: Nederlands Instituut voor Register Valuators
VVMS: Vereniging Vrijgevestigd Medisch Specialisten
VvO : Vereniging van Orthodonstisten

Movir AOV maximale acceptatieleeftijd naar 60 jaar (27-09-2011)

Movir schaft bij AOV´s de maximale acceptatieleeftijd van 54 jaar af. ´De premievrijstelling in het laatste jaar blijft van kracht. Daarom geldt er wel een minimale periode van vijf jaar tussen de gewenste ingangsdatum en de einddatum van de polis. Deze minimale periode geldt ook voor mutaties op bestaande verzekeringen´, aldus de verzekeraar.

Relaties jonger dan 45 jaar en niet langer dan drie jaar geleden een eigen praktijk of onderneming begonnen zijn, komen in aanmerking voor de forse premiekorting die afhankelijk is van de contractsduur. Kiest men voor een MOVIR AOV met een contractsduur van vijf jaar dan...

-Ontvangt men vijf jaar een korting van 25% in het eerste jaar, 20% in het tweede jaar, 15% in het derde en vierde en 10% in het vijfde jaar.jaar.
Kiest men voor een MOVIR AOV met een contractsduur van 1 jaar: Dan ontvangt men 25% in het eerste jaar, 15% in het tweede jaar en 10% in het derde jaar. Deze nieuwe regeling gaat in per 21-11-2011.

Movir AOV maximale acceptatieleeftijd naar 60 jaar (27-09-2011)

Movir schaft bij AOV´s de maximale acceptatieleeftijd van 54 jaar af. ´De premievrijstelling in het laatste jaar blijft van kracht. Daarom geldt er wel een minimale periode van vijf jaar tussen de gewenste ingangsdatum en de einddatum van de polis. Deze minimale periode geldt ook voor mutaties op bestaande verzekeringen´, aldus Movir.
Als u overweegt de verzekering af te sluiten of over te sluiten via aov-zzp.nl, zou het wel eens kunnen zijn dat u zomaar honderden zo niet duizenden euro's goedkoper uitbent. Zonder dat u er wat voor hoeft te doen en zonder aan kwaliteit in te boeten. Nieuwsgierig, neem contact met ons op!

Echter als u overweegt de verzekering af te sluiten of  over te sluiten via aov-zzp.nl, zou het wel eens kunnen zijn, dat u zomaar honderden zo niet duizenden euro's goedkoper uitbent zonder dat u er wat voor hoeft te doen, en zonder aan kwaliteit in te boeten. Nieuwsgierig, neem contact met ons op!

Voorwaarden Movir Downloaden

Movir AOV Vergelijken in Persoonlijk AOV Adviesrapport

Andere AOV verzekeringen Movir

Movir Soepel en Zeker AOV

Movir arbeidsongeschiktheidsverzekering

Movir AOV Beroepsopleiding

 

Bedrijfsgegevens

aov-zzp.nl is onderdeel van: 
Tune Financial Planning

Bezoekadres: (alleen op afspraak)

Rode gebouw waarop "Zuidstede" staat
Zadelstede 10  | De Pionier (4e verdieping nr. 5)

3431 JZ NIEUWEGEIN

030 - 6 30 88 30
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AFM vergunning: 12002591

Deze website is  SSL beveiligd 

©2019 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services