fbpx
Image
Image

zwangerschap

zwangerschap

 • Adoptie niet en zwangerschap wel? Rechter stelt: geen discriminatie

  zwangerAdoptie niet en zwangerschap wel? Rechter stelt:geen discriminatie

  De wetgever heeft er bij de herinvoering van het zwangerschapsverlof voor zelfstandigen niet voor gekozen dit ook voor adoptie te doen. Dat stelt de Rechtbank Gelderland. Van discriminatie of ongelijke behandeling is dan ook geen sprake.

  De rechter: "Artikel 3.18 van de Wazo is door de wetgever in 2008 in de wet opgenomen ter bescherming van de gezondheid van moeder en kind. Op deze manier wil de wetgever voorkomen dat een zwangere zelfstandige haar eigen gezondheid en die van haar kind in gevaar brengt door te lang door te werken voor de bevalling dan wel te snel weer te beginnen na de bevalling. Bij een adoptie speelt een dergelijk gevaar voor de gezondheid niet. Verder is een zelfstandige als zodanig al niet vergelijkbaar met een werknemer, hetgeen mag blijken uit de vele verschillen in wettelijke rechten en plichten die er voor beiden bestaan rondom uitkeringen en pensioenen. Er is daarom geen aanleiding om de zelfstandige die een kind adopteert gelijk te achten aan een werknemer die een kind adopteert."

  Eiseres voerde aan dat voor werknemers zowel bij zwangerschap als bij adoptie een regeling is getroffen. Voor zelfstandigen was dit ook zo tot 1 augustus 2004 op grond van artikel 3.18 (zwangerschap) en artikel 3.19 (adoptie) van de Wet arbeid en zorg (Wazo). Met ingang van die datum is op grond van de Wet einde toegang verzekering WAZ een einde gemaakt aan de publiekrechtelijke verzekering van zelfstandigen tegen het risico van inkomensverlies wegens arbeidsongeschiktheid en, in verband daarmee, ook aan het recht op een uitkering in verband met zwangerschap en bevalling alsmede adoptie. Vanaf 2008 is voor zelfstandigen op grond van de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (Wet ZEZ) in artikel 3.18 van de Wazo het recht op een uitkering in geval van zwangerschap en bevalling opnieuw opgenomen. Het recht op een uitkering bij adoptie door zelfstandigen is op dat moment niet opnieuw ingevoerd.

 • Movir AOV biedt maatwerkoplossing bij zwangerschap

  Zwangerschapsdekking Movir

  Movir AOV biedt maatwerkoplossing bij zwangerschap


  Movir ziet kansen om het risico op arbeidsongeschiktheid na een zwangerschap te verkleinen. Daarom biedt de verzekeraar voor zakelijke en medische professionals voortaan vrouwelijke verzekerden rondom een bevalling professionele begeleiding door Proud Mom aan.

  Een Movir arbeidsongeschiktheidsverzekeringveel meer dan het uitkeren van geld, namelijk het bieden van maatwerkoplossingen. Preventie en re-integratie in het eigen beroep zijn de pijlers van de dienstverlening van de verzekeraar. ‘Uit onze statistieken blijkt dat vrouwen na een zwangerschap meer risico lopen op arbeidsongeschiktheid. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door zwangerschapsgerelateerde klachten en door psychische klachten', vertelt Louis van Drunen, directeur van Movir. Vanuit haar visie wil Movir verzekerden helpen om arbeidsongeschiktheid te beperken en te voorkomen. ‘Ook aansluitend op een zwangerschap. Daarom kunnen vrouwelijke verzekerden van Movir tot twaalf maanden na de bevalling preventief professionele begeleiding krijgen van Proud Mom.'

 • Movir op vingers getikt wegens zwangerschapsuitsluiting in aov

  Movir zwangerschapsuitsluiting in aovDe voorzieningenrechter heeft bepaald, dat Movir een zwangere advocate moet uitkeren op haar 'vastekostenverzekering' ook al is zwangerschap daarop niet gedekt. De rechter volgt hiermee de jurisprudentie van de Commissie Gelijke Behandeling dat zwangerschap niet mag worden uitgesloten. Movir gaat in hoger beroep tegen dit vonnis.

  Movir op vingers getikt wegens zwangerschapsuitsluiting in aov

  De advocate heeft bij Movir een speciale aov voor advocaten/procureurs met een dekking voor het eerstejaarsrisico (E-verzekering) en een dekking voor het risico na het eerste jaar (L-verzekering). Voorts heeft de advocate, die zelfstandig binnen een maatschap werkt, een vastekostenverzekering voor doorbetaling van maatschapskosten gedurende arbeidsongeschiktheid. Deze verzekering geeft bij arbeidsongeschiktheid aanspraak op een daggeld van e 45 met een eigen-risicotermijn van dertig dagen.

  Op de L-dekking is zwangerschap (onder bepaalde voorwaarden) gedekt. Movir licht deze dekking desgevraagd tegenover AM aldus toe: "Omdat zwangerschap en bevalling niet zijn aan te merken als stoornissen die in directe relatie tot ziekte staan, geven deze geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Om vrouwen toch financieel in staat te stellen zestien weken rond de bevallingsdatum niet te werken, hebben wij de mogelijkheid van een zwangerschapsuitkering gecreëerd. De zwangerschapsuitkering is een aparte, zelfstandige uitkering die wordt verstrekt los van de vraag of er sprake is van arbeidsongeschiktheid. In wezen is die uitkering – net als de uitkering uit hoofde van de Wet arbeid en zorg – een verlofregeling in verband met zwangerschap en bevalling. Deze verlofregeling bieden wij uitsluitend op een langlopende verzekering en niet op andere verzekeringen, zoals de vastekostenverzekering."

 • Uitkering zwangerschap binnen AOV hoort onbelast

  zwangerVolgens de belastingadviseursvereniging NOAB hebben zwangere zzp'ers jarenlang onterecht belasting betaald. Inkomensverzekeraars houden namens de fiscus belasting in over de uitkeringen uit een AOV. Volgens de koepel van belastingkantoren moet dat inkomen (zwangerschapsuitkeringen) onbelast blijven.

  "Het gaat om het deel wat men ontvangt als men zwanger is, dat is een zwangerschapsuitkering die loopt meestal over een periode van 16 weken in de zwangerschapsperiode", legt Martien Hermans is voorzitter van belastingadviseursvereniging NOAB uit.

  Hermans zegt: "Want zwangerschap is geen ziekte. En is dus in die zin geen arbeidsongeschiktheidsuitkering in het kader van ziekte."

  En de fiscus denkt daar eigenlijk precies zo over, zegt Hermans. "Er was voor ons geen onderscheid tussen ziekte en arbeidsongeschiktheid vanwege zwangerschap. Daar blijkt toch enige nuance in te zitten. En vandaar dat we het ook voorgelegd hebben aan de fiscus. Er is een kennisgroep binnen de Belastingdienst en die heeft zich op het standpunt gesteld dat er geen grondslag is voor heffing van inkomstenbelasting over zwangerschapsuitkeringen."

   

  Meer informatie in uitgebreid artikel over AOV, Zelfstandig Professionals en zwangerschap

 • Zwangerschapsuitkering uit een AOV Verzekering polis in principe onbelast

  zwangerSinds begin augustus 2013 is bekend dat een zwangerschapsuitkering uit een AOV Verzekering polis in principe onbelast is. Dit geldt alleen voor particuliere AOV verzekeringen polissen, dus niet om de Zelfstandig en Zwanger' van het UWV (ZEZ)
  Uw belastingadviseur kan daarom actieondernemen om dit fiscale voordeel bij de Belastingdienst voor klanten met zo'n uitkering met terugwerkende kracht te claimen.

  Het gaat hierbij om iedereen die in het belastingjaar 2008 en in de jaren erna, een zwangerschapsuitkering op basis van een AOV-verzekering ontving.

  De andere kant van deze zienswijze is dat het deel van de AOV-premie dat betrekking heeft op de zwangerschapsuitkering dan ook fiscaal niet meer aftrekbaar is.
  Daarvoor zou de totale premie in twee onderdelen moeten worden gesplitst, als dat al mogelijk is. Zoals nu ook alk gebeurt met de premie voor een ongevallendekking zo die al is meeverzekert op de AOV Verzekeringspolis.

  01-08-2013

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page