fbpx
Image
Image

Factoring

Ik heb mijn factuur (nog) niet (kunnen) betalen/ betaald wat nu?

Het eerste advies is om te proberen tot een regeling te komen met degene aan wie u de betaling verschuldigd bent.  Als een schuldeiser totaal geen reactie of medewerking van u krijgt zal hij, zeker als het een bedrijf betreft, de betaling uit handen geven.

Het incassobureau of factoring dat vervolgens wordt ingeschakeld, ontvangt voor zijn diensten een vergoeding, vaak een percentage van het te innen bedrag.

Deze kosten zullen aan u als wanbetaler worden doorberekend. Met andere woorden: uw schuld wordt hoger.

Wat zijn incassokosten?

Een incasso is het incasseren of innen van een betaling. Als iemand aan bijvoorbeeld een leverancier een bedrag verschuldigd is maar niet betaalt, zal die leverancier in actie moeten komen. Om de betaling te kunnen incasseren, moet hij kosten maken. Deze zogenaamde incassokosten worden bovenop het verschuldigde bedrag aan de wanbetaler in rekening gebracht.

Voor incassokosten worden diverse benamingen gebruikt: administratiekosten, leges, aanmaningskosten, verzuimkosten, buitengerechtelijke kosten of herinneringskost

Factoring

Een incassobureau is een organisatie die gespecialiseerd is in het incasseren van rekeningen. Vaak wordt gedacht dat het hierbij uitsluitend gaat om achterstallige betalingen. Dat is een misverstand. Een bedrijf kan ervoor kiezen om het innen van al zijn rekeningen uit te besteden. Een incassobureau voert deze taak dan uit tegen een bepaalde vergoeding, meestal een percentage van de te innen bedragen.

 

Het is ook mogelijk om de volledige debiteurenadministratie, inclusief het factureren, uit te besteden en daarmee het debiteurenrisico af te kopen. Dit staat bekend als factoring.

Een voorbeeld van een dergelijke aanpak is een tandarts (Fahmed) die het incasseren van al zijn rekeningen uitbesteedt. Het incassobureau, in dit geval een factoringmaatschappij of factor, doet waar het goed in is en int de bedragen. Hiervoor ontvangt de factor meestal een vast percentage van de omzet.

De tandarts krijgt zijn rekeningen meteen betaald (minus het aan de factoringmaatschappij te betalen gedeelte). De ontvangers van de rekening zijn geneigd om sneller aan een incassobureau te betalen dan aan een tandarts.

Dit geldt ook voor financiele dienstverleners die vaak met Factua werken. AOV ZZP werkt samen met Factua voor al haar facturen.

Hoogte van incassokosten

Wanneer u een rekening niet op tijd betaalt, zal de schuldeiser u aanmanen. Meestal zal hij in zijn aanmaning vermelden dat, indien u niet binnen een of twee weken alsnog betaalt, er kosten in rekening worden gebracht. Deze zogenaamde administratiekosten zijn bedoeld als waarschuwing of stok achter de deur.

Wanneer de schuldeiser de vordering uitbesteedt aan een incassobedrijf stijgen de administratiekosten vaak aanzienlijk. Professionele incasseerders hanteren nu eenmaal hogere incassokosten. In de praktijk werden deze bedragen soms buitensporig hoog.

Per 1 juli 2012 is de maximale hoogte van incassokosten wettelijk beperkt. Dit is geregeld in de wet Normering buitengerechtelijke incassokosten. Overigens geldt deze regeling uitsluitend voor schulden van consumenten. Bedrijven mogen ten aanzien van onderlinge schulden andere afspraken maken over de hoogte van de incassokosten. Ook vallen incassoprocedures die voor 1 juli 2012 zijn gestart niet onder de nieuwe regeling.

Incassokosten

Voortaan wordt de hoogte van de incassokosten berekend als percentage van het verschuldigde bedrag. Dit percentage daalt naarmate het bedrag hoger is. In hoofdlijnen komt het neer op een procentuele vergoeding. De volgende percentages zijn van toepassing:

15% over de eerste 2500 euro van de vordering, met een minimum van 40 euro

Incasso alleen bij 'in verzuim'

Van belang is dat volgens de nieuwe regeling het incassotraject (met de begrensde incassokosten) slechts kan worden gestart indien de schuldenaar in verzuim is. (De schuldenaar is de ontvanger van de oorspronkelijke rekening.) Van verzuim is sprake als de schuldeiser een betalingsherinnering heeft gestuurd waarin hij aangeeft dat er binnen een x aantal dagen moet zijn betaald.

Dit is een zogeheten ingebrekestelling. Onder bepaalde omstandigheden is de schuldenaar eerder in verzuim, bijvoorbeeld als expliciet is afgesproken dat indien vóór een bepaalde datum geen betaling heeft plaatsgevonden de schuldenaar in verzuim is.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page