fbpx
Image
Image

goudse ondernemers aovGoudse Ondernemers AOV 

De Goudse Ondernemers AOV is de nieuwe sommenvariant van de verzekeraar uit Gouda. Andere verzekeraars verbeterden al recent hun voorwaarden en tarieven, en ook De Goudse kon niet langer achterblijven.

Goudse AOV Zelfstandig Verzekerd en de instapvariant Goudse Zelfstandig Verzekerd Lite worden vervangen.

 Goudse kiest voor ICAS als preventiedienst

ICAS is al jarenlang gespecialiseerd in coaching. De begeleiding is kortdurend en oplossingsgericht. Met een team van coaches, counselors, psychologen en adviseurs werken ze met veel persoonlijke aandacht en betrokkenheid vanuit hun hoofdkantoor in Nunspeet. De dienstverlening is beschikbaar door het hele land. Kenmerkend aan hun vorm van coaching is dat die heel oplossingsgericht is; de bespreking van acties en resultaten is bijvoorbeeld onderdeel van het traject.

Wat voor soort hulp kan de ondernemer krijgen?
Een ondernemer kan een beroep doen op coaching voor werk- en privézaken. Bijvoorbeeld over stress, samenwerkingsproblemen, relatieproblemen, juridische en financiële vraagstukken of omdat hij niet lekker in zijn vel zit. De ondernemer kan kiezen voor telefonische coaching, face-to-face coaching, e-coaching of work/life-advies. Ook gezinsleden die bij uw relatie inwonen kunnen hiervan gebruikmaken.

Hoe werkt het?
Een geïnteresseerde ondernemer – of een inwonend gezinslid – kan rechtstreeks contact opnemen met ICAS via (0800) 5253 562. Dit is strikt vertrouwelijk en informatie wordt niet teruggekoppeld naar De Goudse. De dienstverlening is geheel kosteloos.

Wijziging voorwaarden Ondernemers AOV Goudse

Wat is er veranderd in de voorwaarden van de Ondernemers-AOV?

Voor verzekeringen met een offertedatum vanaf 1 april 2017 zijn de voorwaarden aangepast. Het ‘oude’ en-blocartikel (artikel 4.7) is vervangen door een nieuw artikel. Daarin is een en-bloc-subartikel opgenomen, waar slechts in uitzonderlijke situaties de Goudse een beroep op kunnen doen, en een subartikel over aanpassing van de premie (beheerartikel).

Beheerartikel (artikel 4.7.2)
In het beheerartikel staat dat de Goudse de premie kunnen verlagen of verhogen. Anders dan veel andere maatschappijen noemen zij  hierbij een maximum, namelijk 7,5%. Ieder jaar informeren we de verzekeringnemer of de premie wijzigt of gelijk blijft. Wij beoordelen de premie jaarlijks op basis van:

De kans dat iemand in die groep arbeidsongeschikt wordt;de kans op herstel;de hoogte van de rekenrente;het economische klimaat;maatschappelijke trends.

Als het echt nodig is, kan de Goudse  jaarlijks de premie dus aanpassen. Dit is echter geen automatisme.

En-blocartikel (4.7.3)
Het en-blocartikel is nu zo opgesteld dat er alleen nog maar een en-blocwijziging kunnen doorvoeren in extreme situaties, namelijk als:

Eer wetswijzigingen zijn met gevolgen voor de uitvoering van de verzekering;de solvabiliteit van Goudse Schadeverzekeringen N.V. ernstig onder druk komt te staan.

 

Algemeen

Van oudsher is De Goudse goed vertegenwoordigd in de zwaardere beroepen. Het is de vraag of de verzekeraar zich in deze categorie, die zwaar getroffen is door de crisis en door veel schade wordt gekenmerkt in deze barre tijden, wil blijven profileren, of dat ze met de groei in de lichtere beroepen wil meeliften.

Het nieuwe product onderscheidt zich ondermeer door de sommenverzekering, door de acceptatie zonder medische waarborgen voor starters (nader bericht volgt) en de mogelijkheid tot persoonlijke coaching, een pro-actieve ondersteuning. De klant houdt zelf de regie in het reintegratieproces handen in dit proces, aldus de Goudse. Voor startende ondernemers is er een instap variant, de Goudse Ondernemers AOV Lite zoals die er ook was Goudse Zelfstandig Lite.

Hoe de premies zich verhouden tot de concurrentie, moet nog aan een nader onderzoek worden onderworpen. De Goudse geeft aan met een concurrerende premiestelling te komen op basis van een verzekeringhorizon van tien jaar. Aangezien elk serieus premie- en voorwaardenvergelijk) wat ons betreft een termijn van minimaal 10 jaar heeft, lijkt ons dat een gezonde uitgangspositie.Startend Ondernemer en jonger dan 40 en geen zwaar beroep? Dan direct verzekerd zonder medische acceptatie bij De Goudse.
Dat is een van de opmerkelijkste feiten van de nieuwe Ondernemesr AOV van De Goudse.

Contractstermijn

De Goudse Ondermeres AOV en De Goudse Ondernemers AOV Lite kennen allebei een contractstermijn van slechts een jaar.Premiebetaling is zonder opslag mogelijk in de volgende termijnen: maand, kwartaal, half jaar en jaar.Er is sprake van beroepsdekking en een sommenverzekering, beide kwaliteitskenmerken.Opvallend is ook dat de verzekerde geen keus heeft in uitkeringsdrempels. De verzekering keert altijd uit vanaf 25% arbeidsongeschiktheid.

 Bij de berekening van de uiteindelijke risicoklasse is niet alleen het beroep, maar zijn ook de daadwerkelijke werkzaamheden van belang. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën:

Administratie/Leiding geven/Advies; Verkoop/Onderwijs/Instrueren en  Handarbeid/Zakelijk reizen/Lichamelijke werkzaamheden.

Het minimale verzekerd bedrag bedraagt € 10.000,-, het maximale verzekerd bedrag is € 80.000,-. Bij arbeidsongeschiktheid wordt niet gekeken naar inkomstenderving. Desondanks moet de verzekerde als
hij/zij bij aanvang meer dan € 40.000,- wil verzekeren, op aanvraag financiële stukken aan de verzekeraar overleggen. Daarnaast wordt bij verzekerde bedragen onder € 40.000,- ook steekproefsgewijs
inkomensgegevens opgevraagd.

Zwangerschapsdekking
De uitkering bij zwangerschapdekking is goed te noemen: 100% van het verzekerde bedrag met een wachttijd van 1 jaar.

Instap/Starters variant
Het is voor ondernemers die minder dan 6 maanden zijn begonnen met het zelfstandig ondernemerschap mogelijk om zonder medische vragen geaccepteerd te worden. Het maximale verzekerd bedrag is bij deze verzekering € 25.000,-. Verzekerde dient jonger dan veertig te zijn, en zich in beroepsklasse 1 of 2 bevinden. Uiteraard dient de verzekerde niet uit een uitkeringssituatie voort te komen.

Starterskorting
De starterskorting geldt voor iedere zelfstandig ondernemer die minder dan 6 maanden geleden is begonnen met het zelfstandig ondernemerschap. De korting bedraagt het 1e jaar 20%, het 2e jaar: 10% en
het 3e jaar 5%.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is optioneel mee te verzekeren. Indien de verzekerde langer dan een jaar arbeidsongeschiktheid is, hoeft minder premie betaald te worden. Bij een eigenrisicotermijn van 2 jaar geldt premievrijstelling pas na 2 jaar arbeidsongeschiktheid. Het totaal percentage aan premievrijstelling dat verkregen kan worden is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage:

Verhoging verzekerd bedrag en uitkering
Het verzekerd bedrag en de uitkering bij arbeidsongeschiktheid zijn standaard niet geïndexeerd. Een jaarlijkse stijging van 2% van de uitkering is optioneel mee te verzekeren.
De verzekerde heeft het recht om ieder jaar het verzekerde bedrag zonder medische informatie met maximaal 10% te verhogen. Voor een verhoging hoger dan 10% is het nodig dat medische gegevens
aangeleverd worden.

Slotuitkering bij overlijden
Indien de verzekerde een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid ontvangt en komt te overlijden wordt gedurende één maand een uitkering verleend aan de nabestaanden van de verzekerde. Deze uitkering is
nooit hoger dan wat oorspronkelijk werd uitgekeerd voor arbeidsongeschiktheid.

Acceptatie
De minimale aanvangsleeftijd is 18 jaar. De maximale aanvangsleeftijd is afhankelijk van de risicoklasse; bij klasse 1 t/m 3 bedraagt deze 59 jaar en 54 jaar bij klasse 4 en 5. Ook de eindleeftijden zijn afhankelijk van de risicoklasse. Bij klasse 1 t/m 3 bedragen deze 55 t/m 67 jaar. Bij klasse 4 en 5 bedraagt de maximale eindleeftijd 60 jaar.

Goudse ziet schadelast AOV oplopen
De Goudse verzekeringen heeft 2011 afgesloten met een zeer bescheiden winst. Bestuursvoorzitter Michel Lamie spreekt van een moeilijk jaar met een stijgende schadelastbij schade en inkomensverzekeringen. Het netto resultaat is fors gedaald ten opzichte van 2010. Lamie maakt zich zorgen over de stijgende schadelast in het bijzonder binnen het inkomensbedrijf. 

Aanpassingen mei 2016

De Goudse  Ondernemers-AOV verbeteringen


. De acceptatiemogelijkheden zijn verruimd en de dekking is uitgebreid. Bovendien kan het intermediair binnenkort ook online muteren.

  • Het maximaal te verzekeren bedrag is verhoogd naar € 200.000
  • de maximale duur van de inloopdekking is verlengd van 3 naar 6 maanden.
  • ondernemer is nu ook verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid als gevolg van orgaandonatie, waarbij De Goudse de eigenrisicotermijn niet toepast.
  • (Para)medici zijn voortaan ook verzekerd als zij hun beroep niet meer mogen uitoefenen vanwege besmetting met een virus of bacterie. En een ondernemer die zijn verzekerde bedrag verlaagt, kan het nu binnen 3 jaar weer terugbrengen op het oude niveau zonder nieuwe medische waarborgen 
  • Als een ondernemer het niet met De Goudse eens wordt over het percentage arbeidsongeschiktheid, kan hij op kosten van De Goudse een nieuw (bindend) onderzoek laten doen. En iemand die van De Goudse uitkeringen ontvangt vanwege arbeidsongeschiktheid en weer aan de slag gaat in een ander beroep met een lager inkomen heeft recht op een aanvullende uitkering. Ook als hij in zijn nieuwe beroep volledig arbeidsgeschikt is.
  • Vanaf juni kan er ook gekozen worden voor een eigenrisicotermijn van 180 dagen, naast de al bestaande 30, 60, 90, 365 en 730 dagen. De adviseur kan dan naast online berekenen, offreren en aanvragen in de Adviseursmodule ook online muteren. De polisgegevens worden automatisch geladen en hij ziet direct wat de gevolgen zijn voor de premie. 

 10-07-2019:

Bij het aanvragen van de Ondernemers-AOV wasaltijd een standaard medische keuring moet plaatsvinden als je w vijftig jaar of ouder bent.

Dit is voortaan niet meer nodig. Alleen als de aangeleverde medische informatie daar aanleiding toe geeft, kan een (gerichte) keuring nodig zijn.

Door deze aanpassing is het acceptatieproces nu niet alleen sneller, maar ook veel klantvriendelijker

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page
aov-zzp.nl Help!

Zie je ook door het bomen het bos niet meer?

Voorwaarden AOV verzekeringen lastig te vergelijken? Inderdaad!

Zou jij een volledig vergelijk willen hebben tussen verschillende voorwaarden, zodat je ECHT kan vergelijken, behalve simpelweg op prijs?

Schrijf je in en ontvang van ons GRATIS een waardevol polis voorwaarden vergelijk