fbpx
Image
Image

Voorwaarden Movir Momentum vergeleken

Voorwaarden Movir Momentum Schade AOV

Bij de Movir Momentum Schade AOV keert de verzekeraar we uit als de verzekerde arbeidsongeschikt is en daardoor inkomen verliest. Op basis van het verzekerd bedrag en de mate van arbeidsongeschiktheid, maar ook bij  inkomensverlies van de verzekerde door de arbeidsongeschiktheid.

Heeft de verzekerde geen of minder verlies van inkomen, bijvoorbeeld doordat hij ander werk doet, dan kan 1 jaar de uitkering wordt gestopt of verlaagd. Is de verzekerde arbeidsongeschikt, dan vraagt de verzekeraar het inkomen over de 3 jaren voor arbeidsongeschiktheid op. Op basis van het gemiddelde inkomen over die jaren stellen zij vast wat je maximaal kunt verzekeren en daarmee als uitkering kunt ontvangen.

Heb je al meer dan 1 jaar een Movir Momentum Schade AOV met een maximale uitkeringsduur tot de eindleeftijd en is de verzekerde minimaal 20 weken in verwachting? Dan kun je een zwangerschapsuitkering op basis van deze verzekering aanvragen. Je krijgt de zwangerschapsuitkering maximaal 16 weken. Hier gaat nog wel de eigenrisicotermijn van af. De uitkering baseren we op maximaal 25% van het verzekerd bedrag.

Voorwaarden Extra Kosten verzekering Movir Momentum

Als je als zelfstandige arbeidsongeschikt raakt, lopen de kosten van je praktijk of bedrijf gewoon door. Soms is het ook nodig om een waarnemer in te huren. Deze kosten kunnen flink oplopen. Met de Movir Momentum Extra Kostenverzekering krijg je tot je de maximale uitkeringsduur een uitkering om deze kosten te betalen. Je kan kiezen tussen een uitkeringsduur van maximaal 1 of 2 jaar. Movir trekt  de eigenrisicotermijn van deze uitkeringsduur af. De Movir Momentum Extra Kostenverzekering kan je alleen sluiten in combinatie met een Movir Momentum AOV. Eindigt de Movir Momentum AOV dan eindigt ook deze verzekering.

Voorwaarden contractduur Movir Momentum

Welk contractduur kies je:

  • 1-jaarscontract: Je kan de verzekering dan dagelijks opzeggen zonder opzegtermijn
  • 3-jaarscontract. Met dit contract ontvang je 3% korting op de premie.

We geven je een seintje als de contractduur bijna eindigt.

Het is goed om te weten dat Movir per contractvervaldatum wijzigingen in de premie en/of voorwaarden van je verzekering kan doorvoeren. Doen zij dat in het nadeel van de verzekeringnemer, dan mag je natuurlijk de verzekering beëindigen. Ook als de verzekerde stopt met werken, mag je de verzekering op dat moment beëindigen.

Na afloop van de afgesproken contractduur verlengen wz de verzekering steeds automatisch, tenzij de verzekering door de verzekeringnemer of door Movir wordt beëindigd of als de verzekerde de eindleeftijd bereikt.

Voorwaarden Aanvangskorting Movir Momentum

Bij het afsluiten van een Movir Momentum AOV kom je in aanmerking voor een aanvangskorting als je niet eerder verzekerd was voor arbeidsongeschiktheid bij Movir of andere merken van Nationale-Nederlanden. Je kunt kiezen uit: Doorlopende korting van 5% over de gehele looptijd.

Korting in de eerste jaren, namelijk:

  • Als je kiest voor een 1-jaarscontract: 20% in het eerste jaar, 10% in het tweede jaar en 10% in het derde jaar.
  • Als je kiest voor een 3-jaarscontract: 20% in het eerste jaar, 10% in het tweede jaar en 10% in het derde jaar.

    Kies je na 3 jaar opnieuw voor een 3-jaarscontract, dan ontvang je ook: 20% in het vierde jaar, 10% in het vijfde jaar. Kies je voor een Movir Momentum AOV met een maximale uitkeringsduur van 1, 2, 3, 4 of 5 jaar of sluit je een Movir Momentum Extra Kostenverzekering of Movir Momentum Ongevallenverzekering af? Op deze verzekeringen krijg je geen aanvangskorting. 

Beperking eindleeftijd

Of je de eindleeftijd van de verzekering kan afstemmen op de pensioenleeftijd, ligt aan het werk dat de verzekerde doet. Bij sommige beroepen hebben mensen een grotere kans om op oudere leeftijd arbeidsongeschikt te raken. Bij die beroepen kan de eindleeftijd voor de aov beperkt zijn. Movir geeft bij sommige aandoeningen beperkende voorwaarden en bij sommige aandoeningen een premietoeslag.

Verzekeringnemer is niet de verzekerde?

Indien gewenst kan het bedrijf van de verzekerde de verzekeringnemer zijn. Je kan de aov privé of via je bedrijf afsluiten. Kies je voor het laatste en betaalt de BV of NV premie voor de verzekering? Dan kan die vennootschap de premie ten laste van de winst brengen. Is er recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan keren wij bruto uit aan de verzekeringnemer, het bedrijf.

Beter prive afsluiten

Als je je aov via je bedrijf afsluit, komen daar wel wat risico's bij kijken. Als het bedrijf failliet gaat, dan heb je in de meeste gevallen geen aov meer. Ook de uitkering gaat dan verloren. Dit is natuurlijk iets waar je liever niet over nadenkt. Wij ook niet. Toch is het belangrijk dit in gedachten te houden. Je hebt dit risico niet als je de verzekering privé sluit.

Wat verstaat Movir onder Inkomen

Onder inkomen verstaan wij: Voor ondernemers die voor de inkomstenbelasting winst uit onderneming genieten, zoals vrijberoepsbeoefenaren, eigenaren van een eenmanszaak, vennoten in een maatschap of in een VOF: de belastbare winst, zoals die blijkt uit de aangiften en aanslagen inkomstenbelasting. Het gaat om de fiscale winst voor ondernemersaftrek en zonder de mkb-winstvrijstelling. Als er sprake is van incidentele baten en lasten dan tellen we die niet mee. Ook fiscaal toegestane afschrijvingen op (im)materiële activa laten we buiten beschouwing.

Voor ondernemers die directeur-grootaandeelhouder (DGA) zijn van een B.V.: het belastbare loon van de DGA vermeerderd met het aandeel van de DGA in de belastbare winst van de B.V. Het gaat om de fiscale winst zonder incidentele baten en lasten. Fiscaal toegestane afschrijvingen op (im)materiële activa laten we buiten beschouwing.

Wij gaan hierbij uit van de aangiften en aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Heb je bij ons een aov of een hoger verzekerd bedrag aangevraagd? Dan bieden wij je in de periode waarin wij bezig zijn een besluit daarover te nemen, kosteloos een dekking als de verzekerde arbeidsongeschikt wordt door een ongeval.

Deze voorlopige dekking houdt het volgende in: Als de verzekerde voordat wij een besluit hebben genomen arbeidsongeschikt wordt door een ongeval, dan heb je dekking voor arbeidsongeschiktheid door een ongeval, ontstaan in de periode tussen aanvraag en acceptatie of afwijzing van de aanvraag.

De hoogte van die uitkering baseren we op de informatie in de aanvraag en de verzekeringsvoorwaarden. Je krijgt de uitkering als de eigenrisicotermijn voorbij is. De eigenrisicotermijn gaat in op de ingangsdatum of afwijzingsdatum van de verzekering.

Heb je een offerte aangevraagd voor een hoger verzekerd bedrag? Dan gaat de eigenrisicotermijn in op de wijzigingsdatum van de verzekering of de datum waarop de verhoging wordt afgewezen. Als de verzekerde voor ons besluit arbeidsongeschikt wordt door een andere oorzaak dan een ongeval, dan krijg je geen uitkering.

Als de getekende aanvraag binnen 4 dagen na ondertekening bij ons binnen is, dan gaat de voorlopige dekking in op de datum van ondertekening. Zo niet, dan gaat de voorlopige dekking in op de datum waarop Movir de aanvraag ontvangt.

Met een ongeval bedoelen we een plotseling, onverwacht van buitenaf inwerkend geweld op het lichaam van verzekerde waaruit rechtstreeks in een ogenblik een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan.

Bij wijziging van een bestaande verzekering geldt de voorlopige dekking alleen voor een verhoging van het verzekerd bedrag. Beperkende voorwaarden gelden ook voor de voorlopige dekking. In sommige gevallen kun je kiezen voor de overbruggingsregeling. Daarmee ben je alvast verzekerd in de periode dat je wél al door ons bent geaccepteerd, maar de verzekering nog niet is ingegaan (maximaal 6 maanden later).

Je kunt van de overbruggingsregeling gebruikmaken als de verzekerde: toetreedt tot een maatschap die eist dat hij een aov afsluit; een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een andere maatschappij opzegt en een nieuwe bij Movir afsluit.

Wordt de verzekerde arbeidsongeschikt in de periode tussen de datum waarop we de aanvraag accepteren en de datum waarop de verzekering ingaat? Dan krijg je een uitkering volgens de voorwaarden van de verzekering.

Heb je recht op een uitkering? Vanaf het moment dat de verzekering ingaat en vervolgens de eigenrisicotermijn is afgelopen, krijg je deze. De eigenrisicotermijn gaat in op de ingangsdatum van de verzekering.

Deze regeling is niet van toepassing op de Movir Momentum Ongevallenverzekering. Oefent de verzekerde tijdelijk het verzekerd beroep niet uit, omdat hij: een dagopleiding volgt; een sabbatical leave neemt; zijn huidige onderneming stopt en een andere onderneming gaat opstarten? Dan kun je de verzekering tijdelijk laten sluimeren.

Gedurende de sluimerperiode betaal je nog wel een gedeelte van de premie. Hoeveel dat is, is afhankelijk van de duur van de sluimerperiode. Wordt de verzekerde arbeidsongeschikt in de sluimerperiode, dan heb je recht op een uitkering zoals in de voorwaarden van verzekering staat beschreven.

Wij beoordelen de arbeidsongeschiktheid dan op basis van het beroep vóór de sluimerperiode. De eventuele uitkering begint na de eigenrisicotermijn.

De eigenrisicotermijn gaat in op de dag na de van tevoren afgesproken laatste dag van de sluimerperiode. We spreken van tevoren af hoelang de verzekering sluimert, maar de periode is maximaal 1 jaar.

Na afloop van de sluimerperiode wordt de verzekering weer in kracht hersteld, zonder dat de verzekerde een gezondheidsverklaring moet invullen. Gaat de verzekerde in de sluimerperiode een ander beroep uitoefenen of besluit hij definitief met het beroep te stoppen, dan moet je dat direct melden. Wij beoordelen dan of en zo ja hoe de verzekering kan worden voortgezet. De premie tijdens de sluimerperiode is afhankelijk van de duur: Bij een sluimerperiode korter dan 3 maanden: 10% pro rato premie.

Bij een sluimerperiode tussen 3 en 6 maanden: 20% pro rato premie. Bij een sluimerperiode tussen 6 en 9 maanden: 30% pro rato premie. Bij een sluimerperiode tussen 9 en 12 maanden: 40% pro rato premie. Allereerst stellen ze de bruto premie vast. Deze baseren ze op het tarief en het verzekerd bedrag. Krijg je aanvangskorting, dan brengen ze die in mindering op de bruto premie. Ontvang je daarnaast ook arrangementskorting en/of beroepsorganisatiekorting? Dan gaat die korting af van het bedrag dat dan is overgebleven.

Vervolgens berekenen ze de korting voor een 3-jaarscontract en de opslag voor als je de premie in termijnen betaalt. Als laatste tellen we eventuele premietoeslagen door beperkende voorwaarden bij dit bedrag op. Het bedrag dat overblijft is de premie die je voor de verzekering betaalt. Movir stelt andere voorwaarden als de verzekerde langer dan 6 maanden naar het buitenland vertrekt. Ze kunnen besluiten om de dekking niet voort te zetten. De Movir Momentum Extra Kostenverzekering en Movir Momentum Ongevallenverzekering kan je niet meenemen naar het buitenland. Neem voor de exacte voorwaarden contact op met ons Team Acceptatie.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page