fbpx
Image
Image
Belangrijkste 10+ voorwaarden bij het vergelijken van een AOV

Belangrijkste 10+ voorwaarden bij het vergelijken van een AOV

AOV Voorwaarden. Wat maakt het onderscheid? Waarop te letten bij het AOV verzekeringen vergelijken.    

Algemene zaken

 • Min. verzekeringsduur: Wat is de minimum verzekeringsduur in jaren (het verschil tussen de aanvangsleeftijd en de eindleeftijd)?
 • Eindleeftijd: Welke eindleeftijden zijn mogelijk?
 • Wachttijd: Welke wachttermijnen (in dagen) kunnen worden gekozen?
 • Stijgende uitkering: Is het mogelijk om alléén de uitkering te indexeren?
 • Combinatie stijgend: Is het mogelijk om zowel het verzekerd bedrag als de uitkering te indexeren?

  Verzekerd bedrag voorwaarden

 • Max. verzekerd bedrag gelijkblijvend: Wat is het maximum gelijkblijvende verzekerde bedrag bij aanvang?
 • Max. verzekerd bedrag index: Wat is het maximum te indexeren verzekerde bedrag bij aanvang (al dan niet gecombineerd met een (verplichte) indexering van de uitkering)?
 • Max. aanvangsleeftijd: Wat is de maximum aanvangsleeftijd?

  Bloedonderzoek voorwaarden 

 • Bloedonderzoek grensbedrag: Kent het product een bepaald verzekerd bedrag wanneer een bloedonderzoek wordt geëist (anders dan een bloedonderzoek als onderdeel van de medische keuring)?
 • Bloedonderzoek nodig en leeftijdsgrens: Kent het product een bepaalde leeftijd vanaf wanneer een bloedonderzoek wordt geëist (anders dan een bloedonderzoek als onderdeel van de medische keuring)?

  Medische keuring voorwaarden

 • Medische keuring grensbedrag: Kent het product een bepaald verzekerd bedrag vanaf wanneer een medische keuring (inclusief bloedonderzoek) wordt geëist?
 • Medische keuring grensleeftijd :Kent het product een bepaalde leeftijd vanaf wanneer een medische keuring (inclusief bloedonderzoek) wordt geëist?
 • Uitkeringsduur keuzes: Wat zijn de mogelijke uitkeringsduren?
 • Einde stijging verzekerd bedrag bij AO: Wanneer stopt tijdens arbeidsongeschiktheid de indexering van het verzekerde bedrag?
 • Max. verzekerd bedrag index tijdens looptijd: Wat is het maximum verzekerde bedrag tijdens de looptijd van de verzekering als het verzekerde bedrag wordt geïndexeerd?

  Verhogingsrecht voorwaarden 

 • Verhogingsrecht: Wat is het maximum percentage bij het gebruiken van het verhogingsrecht (per keer)?
 • Verhogingsrecht per periode: Hoe vaak (in jaren) kan er gebruik gemaakt worden van het verhogingsrecht?
 • Max. leeftijd verhogingsrecht: Wat is de maximum leeftijd waarop het verhogingsrecht nog gebruikt kan worden?
 • Max. verzekerd bedrag verhogingsrecht: Tot welk maximum verzekerd bedrag kan het verzekerde bedrag worden verhoogd door middel van het verhogingsrecht?
 • Verhogingsrecht min. herstelperiode: Hoe lang is de periode (in maanden) dat een verzekerde na arbeidsongeschiktheid weer arbeidsgeschikt moet zijn voordat het verhogingsrecht weer mag worden gebruikt?

  Verlagingsrecht voorwaarden

 • Verlagingsrecht: Wat is het maximum percentage bij het gebruiken van het verlagingsrecht (per keer)?
 • Verlagingsrecht per periode: Hoe vaak (in jaren) kan er gebruik worden gemaakt van het verlagingsrecht?
 • Max. leeftijd verlagingsrecht: Wat is de maximum leeftijd waarop het verlagingsrecht nog gebruikt mag worden?
 • Verlagingsrecht terugkeeroptie periode: Binnen hoeveel jaren nadat het verlagingsrecht is benut, kan het verzekerde bedrag zonder maximum verhogingspercentage weer teruggebracht worden naar het niveau voordat het verlagingsrecht werd benut?

  Sluimerpremie voorwaarden 

 • Sluimerpremie termijn: Wat is de maximum termijn in maanden dat de verzekering voortgezet kan worden op basis van een sluimerpremie?
 • Sluimerpremie hoogte: Wat is het premiepercentage (van de gewone premie) tijdens de sluimerperiode? 
 • Sluimerpremie toetsing na sluimeren: Vindt er een toetsing op het inkomen plaats als de verzekering na een sluimerperiode weer wordt geactiveerd?

  En-bloc voorwaarden 

 • En-bloc meldingsperiode: Wat is de minimum periode (in maanden) dat de verzekeringnemer wordt geïnformeerd als de verzekeraar het initiatief neemt de verzekering op basis van een en-bloc bepaling te wijzigen?
 • En-bloc verhogingspercentage: Wat is het maximum percentage waarmee de premie kan worden verhoogd als de verzekeraar het initiatief neemt de verzekering op basis van een en-bloc bepaling te wijzigen?
 • En-bloc premieverhoging: In welke fase(n) geldt de nieuwe premie als de verzekeraar op eigen initiatief en bloc de premie verhoogt (tijdens arbeidsgeschiktheid, arbeidsongeschiktheid en/of uitkering)?
 • En-bloc voorwaardenverslechtering: In welke fase(n) gelden de nieuwe voorwaarden als de verzekeraar op eigen initiatief en bloc de voorwaarden verslechtert (tijdens arbeidsgeschiktheid, arbeidsongeschiktheid en/of uitkering)?

  Adoptie voorwaarden

 • Adoptie: Welke opties/vergoeding ontvangt de verzekerde bij adoptie? 

  Invaliditeit voorwaarden

 • Invaliditeit Welke maximumvergoeding wordt uitgekeerd bij invaliditeit als gevolg van een ongeval?
 • Overlijden Welke maximumvergoeding wordt uitgekeerd bij overlijden (als gevolg van een ongeval)?

  Rechtsbijstand voorwaarden

 • Rechtsbijstand: Wat is de maximumvergoeding voor externe kosten voor verhaalsrechtsbijstand?

  Hulpverlening buitenland voorwaarden

 • Hulpverlening buitenland: Wat is onder hulpverlening in het buitenland verzekerd?

  Orgaandonatie voorwaarden

 • Orgaandonatie: Wordt bij het doneren van een orgaan een arbeidsongeschiktheidsuitkering verleend?

  Ziekte en overlijden gezinslid, vergoeding geneeskundig onderzoek voorwaarden

 • Ziekte gezinslid: Wat wordt uitgekeerd bij ziekte van een gezinslid?
 • Overlijden gezinslid: Wat wordt uitgekeerd bij overlijden van een gezinslid?
 • Vergoeding onderzoek: Hoe vaak wordt een vrijwillig geneeskundig onderzoek vergoed?

  Samenloop voorwaarden

 • Samenloop Blijft de uitkering op basis van deze verzekering gelijk als de uitkering samenloopt met een andere verzekering of voorziening?
 • Strekking/doel verzekering": Wat is de strekking/het doel van de verzekering?

  Inkomenstoets voorwaarden

 • Toetsing inkomen bij aanvang: Vanaf welk verzekerd bedrag vindt bij aanvang van de verzekering (mogelijk) een toetsing op het inkomen plaats?
 • Toetsing inkomen tussentijds: Vindt er gedurende de looptijd van verzekering (mogelijk) een periodieke tussentijdse toetsing op het inkomen plaats?
 • Toetsing inkomen bij verhogingsrecht: Vindt er (mogelijk) een toetsing op het inkomen plaats bij gebruikmaking van het verhogingsrecht?
 • Toetsing inkomen bij verlagingsrecht: Vindt er (mogelijk) een toetsing op het inkomen plaats bij gebruikmaking van het verlagingsrecht?
 • Toetsing inkomen verlagingsrecht terugkeeroptie: Kan er een toetsing op het inkomen plaatsvinden als, nadat het verlagingsrecht is benut, het verzekerd bedrag weer teruggebracht wordt naar het niveau voordat het verlagingsrecht werd benut?
 • Toetsing inkomen bij AO (schade): Vindt er (mogelijk) een toetsing op het inkomen plaats bij verzoek tot uitbetaling van de uitkering?
 • Max. dekkingspercentage B: Wat is het maximum te verzekeren percentage van het inkomen voor het na-eerstejaarsrisico (rubriek B)?

  Besmettingsrisico Medici voorwaarden

 • Is er voor ondernemers met een medisch specialistisch beroep sprake van arbeidsongeschiktheid als door een (bacteriële) besmetting de bevoegdheid voor het uitoefenen van het beroep vervalt?

  Inloop en UItloop voorwaarden

 • Inloop: Biedt de verzekering een inloopdekking (bij het oversluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering)?
 • Uitloop: Is er een uitloopdekking voor arbeidsongeschiktheid die is ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering, maar die wordt gemeld na de datum waarop de verzekering is gestopt?
 • Doorbetalen uitkering na opzegging: Wordt de lopende arbeidsongeschiktheidsuitkering doorbetaald na opzegging van de verzekering door verzekeringnemer?

  Beroepsarbeidsongeschiktheid voorwaarden

 • Beroepsarbeid beroepswerkzaamheden: Wordt beroepsarbeidsongeschiktheid vastgesteld op basis van alleen de eigen, verzekerde beroepswerkzaamheden (zonder dat de verzekeraar van de verzekerde kan verlangen te re- integreren in andere beroepswerkzaamheden)?
 • Beroepsarbeid taakverschuivingen beroep: Kan bij beroepsarbeidsongeschiktheid van de verzekerde worden verlangd om binnen het beroep te re-integreren in werkzaamheden die anders zijn dan alleen de eigen, verzekerde beroepswerkzaamheden (taakverschuivingen binnen het beroep)?
 • Beroepsarbeid taakverschuivingen bedrijf: Kan bij beroepsarbeidsongeschiktheid van de verzekerde worden verlangd om binnen de onderneming te re-integreren in werkzaamheden die anders zijn dan alleen de eigen, verzekerde beroepswerkzaamheden (taakverschuivingen binnen het bedrijf)?

  Verkoop bedrijf bij ziekte voorwaarden 

 • Criterium bij verkoop: Welk arbeidsongeschiktheidscriterium wordt gehanteerd bij verkoop van het bedrijf?
 • Max. verzekerd bedrag index tijdens uitkering: Tot welk maximum bedrag kan een geïndexeerde uitkering doorgroeien?

  Motorrisico voorwaarden

 • AO-dekking Is er een arbeidsongeschiktheidsdekking wanneer een jonge motorrijder arbeidsongeschikt raakt als gevolg van een motorongeval?

 • Hernieuwde AO termijn: Wat is het maximum aantal dagen tussen twee perioden van arbeidsongeschiktheid, zodat de twee perioden als één schade worden gezien?

 • Hernieuwde AO oorzaak: Worden twee aangrenzende perioden van arbeidsongeschiktheid bij verschillende schadeoorzaken samengevoegd? Uitkeringsduur eindleeftijd Is een uitkeringsduur tot de eindleeftijd mogelijk?

 • Doorbetalen overlijden: Hoeveel maanden wordt de arbeidsongeschiktheidsuitkering doorbetaald na overlijden?

  Contra expertise

 • Contra-expertise: Kent de verzekering een contra-expertiseregeling (second opinion)?
 • Contra-expertise bindend: Is de uitkomst van de herbeoordeling (second opinion) door de contra-expert die samen met/na goedkeuring van de verzekeraar is ingeschakeld bindend voor de verzekeraar?
 • Contra-expertise onafhankelijk: Kan de verzekerde bij arbeidsongeschiktheid op kosten van de verzekeraar een onafhankelijke contra-expert inschakelen (second opinion), zonder dat de verzekeraar daar vooraf goedkeuring voor moet geven?
 • Contra-expertise onafhankelijk bindend: Is de uitslag van de herbeoordeling (second opinion) door de zelf gekozen contra-expert - net als de afhankelijke contra-expert - bindend voor de verzekeraar?
 • Contra-expertise voordeel verzekerde: Wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage na de contra-expertise (second opinion) altijd gebaseerd op de voor de verzekerde voordeligste uitkomst?
 • Contra-expertise arbitrageregeling: Biedt de verzekeraar een arbitrageregeling als de verzekerde een onafhankelijke expert (second opinion) heeft ingeschakeld?
 • Sluimerpremie inloopdekking: Is er na afloop van de sluimerperiode recht op een uitkering voor arbeidsongeschiktheid die tijdens de sluimerperiode is ontstaan of verergerd?
 • Voorlopige dekking: Welke dekking biedt de voorlopige dekking?
 • Dekkingstermijn: Wat is de standaard maximumtermijn (in maanden) dat de voorlopige dekking geldt?
 • Leeftijd: Is de maximum aanvangsleeftijd om in aanmerking te komen voor een voorlopige dekking gelijk aan de maximum aanvangsleeftijd voor de verzekering?
 • Verzekerd bedrag: Is het maximum verzekerd bedrag van de voorlopige dekking gelijk aan het maximum verzekerd bedrag van de aangevraagde verzekering?
 • Uitkeringsduur: Is de maximum uitkeringsduur van de voorlopige dekking gelijk aan de (gekozen) uitkeringsduur van de verzekering?
 • Ook na eerder afgewezen...: Start de voorlopige dekking ook als de kandidaat-verzekerde al eens om medische reden is afgewezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering?
 • Na eerder clausule/toeslag: Start de voorlopige dekking ook als de kandidaat-verzekerde al eens een voorstel heeft ontvangen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een clausule en/of premietoeslag?
 • Infectieziekten: Is er dekking voor infectieziekten en parasitaire aandoeningen?
 • Nieuwvormingen (kanker) Is er dekking voor nieuwvormingen (kanker)?
 • Bloedziekten: Is er dekking voor ziekten van bloed, bloedvormende organen en bepaalde aandoeningen van het immuunsysteem? 
 • Endocriene ziekte:n Is er dekking voor hormonale (endocriene) ziekten en voedings- en stofwisselingsstoornissen?
 • Psychische ziekten voorwaarden

 • Is er dekking voor psychische ziekten?
 • Psychische stoornis van nature: Is er dekking voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van een persoonlijkheids- of ontwikkelingsstoornis, als die stoornis pas op latere leeftijd wordt gediagnosticeerd of tot uiting komt?

  Zenuwstelsel, oogziekten,oorziekten, hartziekten, ademhaling, huidziekten, botspierstelsel, urinewegen voorwaarden

 • Zenuwstelsel: Is er dekking voor ziekten van het zenuwstelsel?
 • Oogziekten: Is er dekking voor ziekten van oog en omliggende structuren? 
 • Oorziekten: Is er dekking voor ziekten van oor?
 • Hartziekten: Is er dekking voor ziekten van hart en vaatstelsel?
 • Ademhaling: Is er dekking voor ziekten van ademhalingsstelsel? Spijsvertering Is er dekking voor ziekten van spijsverteringsstelsel?
 • Huidziekten: Is er dekking voor ziekten van huid en subcutis?
 • Botspierstelsel: Is er dekking voor ziekten van botspierstelsel en bindweefsel?
 • Urinewegen: Is er dekking voor ziekten van het urine- en voorplantingsstelsel?Zwangerschap en bevalling
 • Zwangerschap voorwaarden

 • Is er dekking voor aandoeningen ontstaan door zwangerschap, bevalling en kraambed?
 • Zwangerschap verzekeringsduur Hoe lang (in jaren) moet iemand verzekerd zijn voordat recht is op een zwangerschapsuitkering?
 • Zwangerschap zwangerschapsduur Hoe lang (in weken) moet iemand zwanger zijn voordat recht is op een zwangerschapsuitkering?
 • Zwangerschap uitkeringsduur Hoe lang (in weken) duurt de zwangerschapsuitkering?
 • Zwangerschap eigen risico Welk eigen risico is van toepassing op de zwangerschapsuitkering? Zwangerschap verz. bedrag Op welk percentage van het verzekerd bedrag wordt de zwangerschapsuitkering gebaseerd? Bruto of Netto uitkering?

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page