fbpx
Image
Image


bomen bos 15 100 De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-GeneraalBinnenhof 1 A2513 AA S GRAVENHAGE  20 juni 2019 (Update 25062019)

Aldus

 Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
Er komt een wettelijke verzekeringsplicht voor zelfstandigen tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico. Het doel van deze verzekeringsplicht is om naast de bestaande werknemersverzekering ook andere werkenden te beschermen tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en te borgen dat iedereen zich kan verzekeren. Dit past in het bredere streven van het kabinet om toe te werken naar een situatie waarin niet instituties en kosten bepalend zijn voor de vorm waarin arbeid wordt aangeboden, maar de aard van het werk dat gedaan moet worden. Met een verplichte verzekering wordt ook afwenteling van kosten en risico’s op de samenleving verminderd.
Het kabinet vraagt sociale partners om hiervoor in overleg met vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties in het begin van 2020 een uitvoerbaar en EMU-saldo neutraal voorstel uit te werken dat betaalbaar en voor iedereen toegankelijk is, met het oog op een kabinetsvoorstel voor de zomer van 2020. Het kabinet hecht hierbij aan de balans tussen het tegengaan van schijnzelfstandigheid en zorgen dat echte zelfstandigen ruimte hebben om gewoon hun werk te kunnen doen en hun ondernemerschap in te vullen. Het kabinet vraagt daarom of het in de rede ligt en uitvoerbaar is om een uitzondering voor deze verplichting te laten gelden, bijvoorbeeld als sprake is van beter passende arrangementen, zoals bijvoorbeeld in de agrarische sector gangbaar is.

 • Geen verplicht pensioen, maar wel een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers
 • Verder staat in het pensioenvoorstel dat er misschien wel een opt-out komt voor zzp’ers die kunnen aantonen dat ze zich op een andere manier verzekerd hebben tegen arbeidsongeschiktheid.
 • De invoering van een verplichte AOV laat dus nog wel even op zich wachten. Ook de commissie Borstlap komt tussendoor nog met een visie op dit onderwerp.

AOV Verzekeringsplicht voor zelfstandigen in : 2020-2022??

Het kabinet vraagt de sociale partners om in overleg met zelfstandigenorganisaties voor de zomer van 2020 met een concreet voorstel te komen voor deze verzekering. Een collectieve basisverzekering lijkt daarbij eerder haalbaar dan een verplichting voor een commerciële variant.

Verzekeraars gaan het niet (willen) uitvoeren, hebben zij reeds gemeld: Geen klanten tegen wil en dank, dat werkt niet.

Dus UWV: Die heeft nu nog de capaciteit nog de kennis en ervaring om dit te klaren. 

Paar krantenkoppen, google eens op "UWV"" en "" problemen"?

 

 • Tienduizenden zieken thuis met uitkering, zonder controle UWV
  ‘Veel mensen ziek thuis met uitkering zonder controle UWV
 • VVD en PvdA: extra artsen nodig bij UWV om achterstanden weg te werken
 • Meer opleidngsplekken voor keuringsartsen en moeten voorkomen dat deze artsen het UWV na korte tijd al weer verlaten, aldus beide partijen.
 • UWV heeft geen zicht op WW'ers in Polen
 • UWV erkent fouten met Poolse fraudeurs
 •  Meer problemen bij uitkeringsinstantie UWV: jarenlange achterstand op medische keuring
 • Nieuwe problemen UWV: onterechte uitkeringen voor gevangenenNieuwsuur: gevangenen krijgen nog ten onrechte uitkering van UWV
  Een groot aantal gevangenen krijgt ten onrechte nog een uitkering in de cel

 Weinig zelfstandig ondernemers zijn enthousiast over de verplichte aov verzekering , hoewel de exacte regeling er precies uit gaat zien totaal onduidelijk is...

...alleen degene die nu niet- of met veel uitsluitingen en -opslagen te verzekeren zijn, of nu niet te verzekeren zijn, ijkt het wel? Ze vrezen de hoge kosten en willen snel duidelijkheid over de verdere invulling van de verplichting, kennelijk hebben zij geen onderneming die een kostenpost van netto 150 euro aankan? Dus hun onderneming is , financieel alleen interessant/levensvatbaar, door wellicht de fiscaliteit van de zelfstandigheidsaftrek/startersaftrek en- de mkb vrijstelling? Helder is wel dat de daadwerkelijke invoering nog wel even op zich laat wachten. Minimaal 2020-2021. Als de plannen de verkiezingen overleven!

 Het FNV pleit voor een inkomensafhankelijke dekking. In die situatie bedraagt de maandelijkse premie een vooraf vastgesteld percentage van de inkomsten. Zo kan worden voorkomen dat zelfstandigen te maken krijgen met kosten die niet in verhouding staan met de omzet. De vraag is of deze wens daadwerkelijk wordt overgenomenZeker is dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering die je zelf afsluit een betere dekking heeft dan de standaard die straks gaat gelden. In dat kader is het verstandig de verplichting niet af te wachten en je inkomen zelf te verzekeren.

 Er zal een optout komen. Dus je kan je eronderuit dat zal dan wel gaan gebeuren.

 

ZZP Nederland, Persbericht

Met behulp van GroenLinks en de PvdA is er wel een aov-verplichting voor zzp’ers doorgedrukt. Er is volstrekt geen draagvlak onder de zzp’ers voor een dergelijke draconische maatregel, die andere partijen uit eigen belang aan hen willen opleggen. ZZP Nederland zal er alles aan doen om een algemene verzekeringsplicht voor zzp’ers om te buigen naar een basisvoorziening arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden, zodat zzp’ers zich vrijwillig kunnen bijverzekeren

 Verplichte aov stuit op verzet


Dit onderwerp zorgt terecht voor veel rumoer onder de achterban. Ondernemers hebben een hekel aan opgelegde verplichtingen, vooral als ze zelf niet zijn betrokken bij het maken van dergelijke afspraken. Stichting ZZP Nederland was niet betrokken bij deze afspraak, maar zal wel worden betrokken bij de uitwerking daarvan. Volgens minister Wouter Koolmees moeten sociale partners, samen met de zelfstandigenorganisaties, voor de zomer van 2020, met een uitwerkingsplan komen.

Geen algemene verzekeringsplicht voor zzp’ers, wel basisvoorziening voor werkenden
De mening van de achterban van ZZP Nederland is overduidelijk. Meer dan 82% is tegen een verplicht gestelde aov voor ondernemers. Daarnaast wil 90 % van de achterban wel een basisvoorziening voor alle werkenden, zodat zzp’ers zich vrijwillig kunnen bijverzekeren als zij dat wensen.

Basisvoorziening Arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden


Het is een publieke voorziening voor alle werkenden (werknemers en zelfstandigen)
Er is volledige acceptatie zonder uitsluitingen
Het gaat om een basisinkomen bij volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid
Er is een blijvend lage collectieve premie, voor iedereen gelijk
Alle werkenden hebben toegang tot eerstelijns preventie voor verlaging van risico’s
Zelfstandigen kunnen zich dan daarnaast op eigen wijze vrijwillig bijverzekeren. Dat doet recht aan het ondernemerschap en de grote diversiteit aan risico’s onder zzp’ers.

 

Stichting ZZP Nederland zal het initiatief nemen om samen met andere maatschappelijke organisaties het plan voor de basisvoorziening verder uit te werken tot een regeling, die op breed maatschappelijk draagvlak kan rekenen. Daarbij moet dan wel de keuzevrijheid van zelfstandige ondernemers zijn gewaarborgd en tegelijkertijd het maatschappelijk risico worden beperkt.

20-06-2019
Update:
Koolmees: woensdagavond in de Tweede Kamer tijdens een debat over het pensioenakkoord.

"Een acceptatieplicht zzp-verzekering ligt voor de hand", gaf hij aan :ZZP-ers met een 'vlekje' mogen niet worden uitgesloten van een UWV verzekering of te maken krijgen met een hogere premie als zij al kampen met een arbeidsbeperking.

 Uitzonderingen
Er zijn wel uitzonderingssituaties te bedenken. Bijvoorbeeld voor zzp'ers die OOK een vaste baan hebben; zij hoeven zich dan niet verplicht te verzekeren, vindt Koolmees.Hij wacht op een advies van werkgevers, werknemers en vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties op dit punt. Die partijen moeten in het begin van 2020 met een uitvoerbaar plan komen.

 

Kabinet kijkt naar Optout #verplichte AOV ZZP'ERS

Hoe verplicht die verzekering gaat worden, is nog de vraag. Als het Collectief moet dan voor alle Nederlanders. EN op welke manieren kunnen zzp-ers onder de verplichting uit kunnen komen.

Minimumloon, doel:

Met het minimumtarief wordt bewerkstelligd dat werkenden de mogelijkheid hebben om in hun levensonderhoud te voorzien én zich kunnen verzekeren of reserveringen kunnen maken voor risico’s op inkomensverlies (ziekte en arbeidsongeschiktheid, werkloosheid/leegloop).

De minister schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij meer informatie geeft over AOV’s. Zo blijkt dat uiteindelijk 5% van de ZZP’er die zich willen verzekeren, wordt afgewezen. Bij 15% van degenen die een AOV sluiten, is een ‘medische voorwaarde’ opgenomen: bepaalde aandoeningen zijn uitgesloten van verzekering. Het kabinet gaat zich voorlopig niet bemoeien met de verzekeringsplicht: ‘Het kabinet vraagt aan sociale partners om hiervoor in overleg met vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties een voorstel uit te werken dat betaalbaar en voor iedereen toegankelijk is.’ Koolmees is ook een onderzoek gestart naar de gevolgen van de verhoging van de AOW-pensioenleeftijd in relatie tot een AOV. ‘Daarbij betrek ik ook de vraag naar de mogelijkheden voor oudere zelfstandigen in specifieke beroepen om zich te verzekeren, bijvoorbeeld via het UWV, indien dit niet via private verzekeraars mogelijk is.’ De uitkomsten worden na de zomer verwacht.

 

Een landelijke basisvoorziening rond arbeidsongeschiktheid, van toepassing op alle werkenden “zoals de aow” zou wat dat betreft beter zijn.  broodfondsen die sommige zzp’ers al onderling hebben opgezet en het hoge percentage (zo’n 73 procent) van zzp’ers dat in onderzoeken aangeeft iets rond arbeidsongeschiktheid te hebben geregeld. De overheid zou die groepen met rust moeten laten,  die zelf iets geregeld hebben, niet dubbel hoeven te betalen.”

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page