fbpx
Image
Image

MOVIR AOV

(Berichtgeving MOVIR)


Afgelopen jaar hebben wij onderzocht of de premie en de voorwaarden van onze BeroepsAOV nog aansluiten op onze doelgroep medici en zakelijk professionals. Op basis van dit onderzoek hebben wij besloten vanaf 1 januari 2016 een aantal wijzigingen door te voeren.

Deze wijzigingen zijn niet van toepassing op onze Soepel&Zeker AOV en AO Artsen-verzekeringen.

Premiestelling enkele medische beroepen omlaag

We verlagen per 1 januari 2016 voor medisch specialisten, anesthesiemedewerkers,operatieassistenten, radiodiagnostisch laboranten, orthopedagogen, logopedisten,psychologen en diëtisten met onderstaande eindleeftijd en eigenrisicotermijn de premie van de Langlopende Beroeps-AOV. In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van de premieverlagingspercentages. Wij communiceren richting de verzekeringnemers niet het
individuele premieverlagingspercentage. Voor specifieke premies verwijzen wij u door naar de offertesoftware. De premieverlaging geldt per 1 januari 2016 voor zowel nieuwe als bestaande Movir-relaties.

Eindleeftijd Eigenrisicotermijn Premieverlaging

  1. 65 jaar 360 dagen 0-7%
  2. 66 jaar 360 dagen 5-11%
  3. 67 jaar 360 dagen 10-15%

Nieuwe voorwaarden van verzekering


Onderstaande wijzigingen zijn doorgevoerd in de voorwaarden met versienummer 2016/01
en gelden per 1 januari 2016. Voor bestaande polissen gelden deze per eerstvolgende
contractvervaldatum. Voor bestaande verzekeringen met een l-jaarscontract en gesloten na
1 januari 2015, gelden deze voorwaarden per 1 januari 2017 .
• Aanpassing optierecht
Verzekerden kunnen - ongeacht of ze hier in de afgelopen drie jaar gebruik van hebben
gemaakt - één keer per kalenderjaar gebruikmaken van het optierecht. De verzekerde
moet in de drie maanden voorafgaand aan de optiedatum volledig arbeidsgeschikt zijn
geweest.
Movir N V. nandelsreqrsternr 30158323 statutair gevestigd te Nieuwegein I IBAN NL72 INGB 0672 194465 I BIC INGBNL2A

• Aanpassing omschrijving beroepscriterium
De zin: 'We gaan uit van de beroepswerkzaamheden zoals die in de regel
en redelijkerwijs van de verzekerde kunnen worden verlangd.' is komen
te vervallen. Hierdoor verruimen wij het beroepscriterium.

• Wij keren ook uit bij:

  • gebreken en persoonlijkheidsstoornissen. De uitsluiting is komen te vervallen;
  • arbeidsongeschiktheid door orgaandonatie;
  • adoptie. Wij keren gedurende 30 dagen het dagbedrag uit vanaf de eerste officiële adoptiedag. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen en alleen voor de

Langlopende verzekering.

• Verlenging duur uitkering bij overlijden tijdens arbeidsongeschiktheid
Ontvangt een verzekerde een arbeidsongeschiktheidsuitkering en overlijdt de
verzekerde? Dan keren wij uit tot en met de laatste dag van de maand waarin de
verzekerde overlijdt.

• Aanpassing zwangerschapsregeling
Voortaan brengen we de gehele eigenrisicotermijn op de maximale uitkeringsduur
in mindering. De eerste veertien dagen eigenrisico nemen wij niet meer voor onze
rekening. Daarmee verkorten we de uitkering met twee weken.
Raakt de verzekerde voor de eerstvolgende contractvervaldatum zwanger en ligt
de vermoedelijke bevallingsdatum na de contractvervaldatum? Dan is de oude
zwangerschapsregeling van toepassing. Wij beoordelen dit door vanaf de vermoedelijke
bevallingsdatum 40 weken terug te rekenen.
De zwangerschapsregeling is alleen van toepassing op de Langlopende verzekering.


• Wijzigingen van premie en/of voorwaarden
Jaarlijks kunnen wij op basis van onderzoek per beroeps- of premiegroep besluiten de
premie te verhogen ofte verlagen en/of de voorwaarden van verzekering te wijzigen.
Een eventuele premieverhoging kan per wijziging niet meer dan 10% bedragen, tenzij
er zich extreme omstandigheden voordoen (zoals financiële instabiliteit van Movir).

• Royement bij wanbetaling
Wij mogen de polis royeren als de vervolgpremie 14 dagen na de eerste aanmaning niet
is betaald.
• Informeren bij (gedeeltelijke) werkhervatting
De verzekerde moet ons zo spoedig mogelijk informeren bij (gedeeltelijke)
werkhervatting.
• Voorwaarden Eerstejaarsverzekering
De voorwaarden van de Eerstejaarsverzekering (E 2006/01) hebben wij geïntegreerd
in de nieuwe voorwaarden voor de Kortlopende, Driejaars- en Vijfjaarsverzekering
(KEDV 2016/01). Op extranet vindt u een volledig overzicht van de wijzigingen in deze
voorwaarden.
Door bovenstaande wijzigingen in de voorwaarden van verzekering is de nummering van de
artikelen aangepast, zijn er toevoegingen gedaan, zinnen herschreven en passages vervallen.
Let op: voor verzekerden die arbeidsongeschikt zijn, blijven de bestaande voorwaarden op die
aanspraak van toepassing.

Aanpassing Startersregeling nieuwe verzekerden
Nieuwe verzekerden ontvangen een aangepaste starterskorting. Per 1 januari 2016 is dit voor
een 5-jaarscontract 25% in het eerste jaar, 15% voor het tweede jaar en 10% in het derde jaar.
Bij een l-jaarscontract ontvangen verzekerden alleen in het eerste jaar een korting van 25%.
Nieuwe verzekerden en polissen

Sluit uw relatie een polis met een ingangsdatum vóór 1 januari 20 16? Dan zijn de huidige
startersregeling en voorwaarden van verzekering nog van toepassing. Dat is ook het geval
als uw relatie gebruikmaakt van de overbruggingsregeling met een ingangsdatum vóór
1 januari 2016. Ligt de ingangsdatum van de verzekering of de overbruggingsregeling op of
ná 1 januari 2016, dan zijn de nieuwe startersregeling en voorwaarden van verzekering van
toepassing. Let op: een overbruggingsregeling gaat in op het moment dat de aanvraag door
Movir is geaccepteerd.

 

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page