fbpx
Image
Image

De belangrijkste stappen die u moet ondernemen ...

1. U meldt het uw tussenpersoon 

2.Afspraak met uw huisarts
De datum waarop uw arts de ziekte vaststelt, geldt als ingangsdatum van uw arbeidsongeschiktheid.
Mocht u ziek worden of het slachtoffer zijn van een ongeval en niet meer in staat zijn om te werken, dan dient U daarom direct een afspraak met uw huisarts te maken. De datum waarop uw arts de ziekte vaststelt, geldt als ingangsdatum van uw arbeidsongeschiktheid. De arts kan uw arbeidsongeschiktheid dan vaststellen.

 

3.Op de hoogte brengen van de verzekeraar
Bij constatering van arbeidsongeschiktheid is de volgende stap die u moet nemen het op de hoogte brengen van uw verzekeraar. Van belang is dat u, of als u daar niet toe in staat bent, een vertegenwoordiger van u, na het ontstaan van uw arbeidsongeschiktheid ook direct melding doet bij uw verzekeraar! Dit ongeacht de gekozen eigen risicotermijn van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Een melding die te laat plaats vindt, kan gevolgen voor uw uitkering hebben omdat dat de arbeidsongeschiktheidsdatum niet controleerbaar vastgesteld kan worden, of dat de mate van arbeidsongeschiktheid over een achterliggende periode niet meer onderzocht kan worden. Het op de hoogte stellen van de verzekeraar doet u bij voorkeur per e-mail, per telefoon of aangetekende brief. U kunt ook contact opnemen met TUNE! Financiële Diensten die u zult begeleiden hierbij.

4.Claim/Meldingsformulier AOV

De verzekeraar of tussenpersoon zorgt dat u een meldingsformulier arbeidsongeschiktheid wordt toegestuurd samen met een machtiging van de medische adviseur. Dit formulier en de machtiging dienen u naar waarheid in te vullen en te ondertekenen en direct terug te sturen. Met deze machtiging kan de medische adviseur bij uw behandelende arts(en) informatie over uw ziekte opvragen. De verzekeraar start met het ondernemen van actie

De verzekeraar kan hierop een aantal acties ondernemen:

Opvragen van (medische) gegevens bij de behandelende arts/specialist, en kan aan u vragen een een onafhankelijk specialist te bezoeken, een arbeidsdeskundige inschakelen om uw beperkingen en mogelijkheden m.b.t. uw werkzaamheden door te nemen, om tot een goede vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid te komen.

De verzekeraar start de uitkering
Nadat het recht op uitkering is vastgesteld door de verzekeraar, zal deze overgaan tot uitkering die in overeenstemming is met de mate van arbeidsongeschiktheid.

Vaststelling mate van arbeidsongeschiktheid
Vaak wordt de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld door deskundigen van de verzekeraar. Mocht u het niets eens zijn met de vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid, dan heeft u uiteraard het recht om daar bezwaar (schriftelijk) aan te tekenen. Hierop wordt zonodig in overleg een onafhankelijk deskundige benoemd

 

Re-integratie
Het is in het belang van zowle verzekerde als de verzekeraar dat u zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. Naast de uitkering krijgt u veelal een intensief begeleidingstraject met als het doel om snel weer te re-integreren in uw oude werkzaamheden of een andere passende baan. Ditis mede afhankelijk voor welk AOV product/Dekking u heeft gekozen. In goed overleg stelt de verzekeraar met u een persoonlijk re-integratieplan op.

Belangrijk!
Er is uitsluitend sprake van arbeidsongeschiktheid indien er in directe relatie tot ziekte of ongeval objectief medisch vast te stellen stoornissen bestaan, waardoor u ongeschikt bent tot het verrichten van arbeid. Van zodanige stoornissen is sprake indien uw klachten en beperkingen op grond van rapportage door medisch deskundigen te herleiden zijn tot een herkenbaar en benoembaar ziektebeeld. Stoornissen waarvoor géén medisch oorzakelijke factor is gevonden, worden beschouwd als niet objectief medisch vaststelbaar.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2022 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals? Wilt u teruggbeld?

WhatsApp Chat & Terugbel Service
Close and go back to page