Image
Image

Nieuws AOV verzekeringen

Willem Bol blijft alles verliezen maar gaat door (deel 6)

Willem Bol gaat door met zijn juridische strijd tegen onder meer ASR. Hoewel hij recent bij de Hoge Raad bakzeil haalde, ziet hij nog altijd voldoende kansen om zijn gelijk te halen. Zijn raadsvrouw, de Arnhemse advocaat Carien Langereis, meldt namens de voormalig presentator dat “binnen afzienbare termijn nieuwe procedures worden gestart tegen onder meer ASR in verband met het feit dat in eerdere procedures geoordeeld is op basis van oude polisvoorwaarden, terwijl wanneer de juiste voorwaarden waren don quichotteevolgd in de procedures en zelfs voorafgaand aan de procedures de uitleg anders zou zijn geweest.”

In het ongelijk gesteld Bol verzet zich al jaren tegen het staken van uitkeringen in verband met arbeidsongeschiktheid door Generali, de rechtsvoorganger van ASR, en Zwitserleven. Hij voerde diverse rechtszaken, waarbij hij in het ongelijk werd gesteld en ook de geschillencommissie van Kifid besliste niet in zijn voordeel. Cassatieberoep verworpen Sluitstuk was recent het verwerpen van het cassatieberoep tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, waarmee normaal gesproken een einde zou zijn gekomen aan de juridische strijd van jaren, omdat geen rechtsmiddel meer openstaat.

Ondanks hernia inkomsten Generali zette eind 2014 de AOV-uitkering van Bol stop, omdat hij ondanks een hernia nog altijd substantiële inkomsten had. De Amersfoortse (ASR) signaleerde de fraudemelding in het daarvoor bestemde register en zegde de polis aan Bol op. Zwitserleven (Vivat) deed hetzelfde. Fout gehanteerde polisvoorwaarden Eerder meldde de raadsvrouw van Willem Bol namens haar cliënt dat “onomstotelijk is vastgesteld dat de verkeerde polisvoorwaarden zijn gehanteerd. Dit heeft in beginsel grote gevolgen voor de procedure en de uitspraken zoals die zijn gedaan door de voorzieningenrechter, rechtbank en het hof. Zij zijn allemaal op het verkeerde been gezet bij hun oordeel.

Adoptie niet en zwangerschap wel? Rechter stelt: geen discriminatie

zwangerAdoptie niet en zwangerschap wel? Rechter stelt:geen discriminatie

De wetgever heeft er bij de herinvoering van het zwangerschapsverlof voor zelfstandigen niet voor gekozen dit ook voor adoptie te doen. Dat stelt de Rechtbank Gelderland. Van discriminatie of ongelijke behandeling is dan ook geen sprake.

De rechter: "Artikel 3.18 van de Wazo is door de wetgever in 2008 in de wet opgenomen ter bescherming van de gezondheid van moeder en kind. Op deze manier wil de wetgever voorkomen dat een zwangere zelfstandige haar eigen gezondheid en die van haar kind in gevaar brengt door te lang door te werken voor de bevalling dan wel te snel weer te beginnen na de bevalling. Bij een adoptie speelt een dergelijk gevaar voor de gezondheid niet. Verder is een zelfstandige als zodanig al niet vergelijkbaar met een werknemer, hetgeen mag blijken uit de vele verschillen in wettelijke rechten en plichten die er voor beiden bestaan rondom uitkeringen en pensioenen. Er is daarom geen aanleiding om de zelfstandige die een kind adopteert gelijk te achten aan een werknemer die een kind adopteert."

Eiseres voerde aan dat voor werknemers zowel bij zwangerschap als bij adoptie een regeling is getroffen. Voor zelfstandigen was dit ook zo tot 1 augustus 2004 op grond van artikel 3.18 (zwangerschap) en artikel 3.19 (adoptie) van de Wet arbeid en zorg (Wazo). Met ingang van die datum is op grond van de Wet einde toegang verzekering WAZ een einde gemaakt aan de publiekrechtelijke verzekering van zelfstandigen tegen het risico van inkomensverlies wegens arbeidsongeschiktheid en, in verband daarmee, ook aan het recht op een uitkering in verband met zwangerschap en bevalling alsmede adoptie. Vanaf 2008 is voor zelfstandigen op grond van de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (Wet ZEZ) in artikel 3.18 van de Wazo het recht op een uitkering in geval van zwangerschap en bevalling opnieuw opgenomen. Het recht op een uitkering bij adoptie door zelfstandigen is op dat moment niet opnieuw ingevoerd.

Helft zelfstandig ondernemers heeft geen idee over hoogte AOV premie

hoogte aov premie ondernemers vaak onbekendHelft zelfstandig ondernemers heeft geen idee over hoogte AOV premie

Bijna de helft van de ondernemers zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) schat de premie voor zo'n verzekering te hoog in. Daardoor is deze groep minder geneigd een dergelijke verzekering af te sluiten, meldt verzekeraar Reaal donderdag naar aanleiding van het jaarlijkse onderzoek onder mkb'ers.

Ongeveer de helft van de respondenten (47 procent) heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Van die groep denkt 44 procent dat een AOV meer dan 300 euro netto per maand kost, terwijl die in de praktijk vaak stukken goedkoper is.
Van de ondernemers die wel een AOV hebben, betaalt 12,7 procent netto minder dan 100 euro per maand. 20,4 procent van de verzekerden betaalt tussen de 100 en 200 euro en 26,1 procent betaalt 200 tot 300 euro.

58 procent van de onverzekerden zegt geen AOV te nemen vanwege de kosten. 44 procent van de onverzekerde groep denkt dat een AOV niet aftrekbaar is in de aangifte inkomstenbelasting, terwijl dat wel zo is.

Ongeveer een kwart van de ondervraagde ondernemers (22 procent) zegt zelf voldoende middelen te hebben om het inkomensverlies op te vangen. Maar liefst een op de vijf ondervraagden zonder verzekering heeft er geen vertrouwen in dat de verzekeringsmaatschappij bij arbeidsongeschiktheid daadwerkelijk uitkeert.

Ondernemer sluit geen AOV door papegaaiengedrag ondernemers

papegaai kleiner 100 100Ondernemer sluit geen AOV door papegaaiengedrag ondernemers

 

Een misperceptie over de kosten en het algemen beeld dat veel ondernemers hebben over ""hoge kosten" zorgt er mede dat veel ondernemers uit het MKB geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben. Dat concludeert Reaal naar aanleiding van haar jaarlijkse MKB-onderzoek.

Van de ondervraagde ondernemers heeft bijna de helft (47 procent) geen AOV. Daarvan schat 44 procent in dat een AOV meer dan € 300,- netto per maand kost, terwijl dit bedrag in de praktijk vaak lager is.

Pim Hafkenscheid, eindverantwoordelijk voor AOV bij Reaal: "Als ondernemers langdurig arbeidsongeschikt worden, is de impact daarvan vaak groot en lopen ze het risico in de bijstand te belanden. Ons MKB-onderzoek toont echter aan dat ongeveer de helft van de ondernemers (47 procent) zich niet tegen arbeidsongeschiktheid verzekert.

Als voornaamste reden geven veel ondernemers (58 procent) aan geen verzekering te hebben vanwege de hoge kosten. 22 procent geeft aan zelf voldoende middelen te hebben om het inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid op te vangen en twintig procent heeft er geen vertrouwen in dat de verzekeringsmaatschappij bij arbeidsongeschiktheid daadwerkelijk uitkeert."

Willem Bol verliest weer, ook nu bij Hoge Raad

willem bol aov verliest weerWillem Bol verliest weer, ook nu bij Hoge Raad

Tegen het arrest staat van het hoogste rechtscollege staat geen rechtsmiddel meer open.  Of toch? . Formeel is er nog mogelijkheid om "herroeping van het arrest"  te vragen op basis van vermeend bedrog. Dit moet binnen 90 dagen ingesteld worden. Bol is tevens tot de proceskosten veroordeeld, dat is een hard gelag voor de ex-presentaor en grootverdiener nu hij al jarenlang aan het procederen is en nauwelijss over inkomsten beschikt.

Bol strijdt al jaren tegen het staken van uitkeringen in verband met arbeidsongeschiktheid door Generali/ASR en Zwitserleven. Hij voerde rechtszaken, waarbij hij in het ongelijk werd gesteld en ook bij de geschillencommissie van Kifid kreeg hij het gelijk niet aan zijn zijde.

 Dit volgde na een onderzoek waaruit bleek dat Bol ondanks een hernia nog altijd substantiële inkomsten had. De Amersfoortse (ASR) signaleerden de fraudemelding in het daarvoor bestemde register en zegde de polis aan Bol op. Zwitserleven (Vivat) deed hetzelfde.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page