Image
Image

Arbeidsongeschiktheidsverzekering en medische acceptatie: FAQ

arbeidsongeschiktheidsverzeWanneer je als ondernemer een AOV verzekering aan wil vragen vraagt krijg je o.a. te maken met het invullen van een gezondheidsverklaring. Een gezondheidsverklaring is een formulier met persoonlijke gezondheidsvragen. Het dient te worden ingevuld bij de aanvraag van een verzekering met een overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsdekking.
De medisch adviseur beoordeelt de ingevulde gezondheidsverklaring. Hij kan je daarna direct medisch accepterenof besluiten eerst aanvullende medische informatie op te vragen (maar alleen met jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming) bij jouw huisarts of behandelend arts of specialist. Uiteindelijk vormt de medisch adviseur een oordeel. Hij kan je afwijzen, accepteren, een of meer beperkende bepalingen opleggen, of een premieopslag voor je AOV verzekering voorstellen.

Omtrent deze werkwijze zijn een hoop vragen. Hieronder een aantal veelgestelde vragen en antwoorden. Heb je nog andere vragen stel deze dan gerust aan ons!

 Wat is een medisch adviseur en wat houdt zijn functie in m.b.t. het aanvragen van een AOV verzekering?

Een medisch adviseur is een arts die gespecialiseerd is in het beoordelen van de medische gegevens van een patiënt, voor een opdrachtgever. Dit kan bijvoorbeeld zijn een verzekeringsmaatschappij (onder andere ziektekosten- of letselschadeverzekering), een arbodienst of de overheid. De medisch adviseur schat uw gezondheidssituatie in. Dat doet hij na beoordeling van uw gezondheidsverklaring. 

In de meeste gevallen zijn de medisch adviseurs niet zelf (meer) in de artsenpraktijk - als behandelend arts - werkzaam. In Nederland is de rol van medisch adviseur streng gescheiden van die van de behandelend arts. De behandelend arts van een bepaalde patiënt mag niet de functie van medisch adviseur overnemen, zoals is vastgelegd in gedragsregels van de KNMG, om belangenverstrengeling te voorkomen.

Vaak wordt, om de kwaliteit, objectiviteit en het gelijkheidsbeginsel te kunnen waarborgen, gewerkt met protocollen en richtlijnen die door de medisch adviseurs worden opgesteld. Bij het opstellen hiervan maken de medisch adviseurs op hun beurt gebruik van richtlijnen die door de verschillende beroepsgroepen van (behandelend) medisch specialisten zijn gemaakt.

Ik heb één keer klachten gehad en daarna nooit meer. Kan ik toch een hoger risico op arbeidsongeschiktheid hebben?

Hebt u jaren geleden één keer klachten gehad? Dan kunt u nu nog steeds een verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid hebben. Een voorbeeld kan dit duidelijk maken. Een man speelde vroeger veel voetbal. Toen hij 23 jaar was, liep hij daardoor een scheurtje in zijn meniscus op. Deze meniscus is toen operatief verwijderd. De man heeft daarna nooit meer knieklachten gehad. Hij is nu veertig jaar en vraagt een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan bij de verzekeraar. De medisch adviseur wil röntgenfoto’s van de knie laten maken, om het risico goed in te schatten. De adviseur weet namelijk wat de gevolgen kunnen zijn van het verwijderen van een meniscus. Eén mogelijk gevolg is een grotere kans op slijtage aan de knie. Deze slijtage ontstaat vaak pas na tien tot vijftien jaar. De man kan dus slijtage in zijn knie hebben, zonder dat hij klachten heeft. En slijtage zorgt bij veel beroepen voor een grotere kans op arbeidsongeschiktheid.

Volgens de medisch adviseur heb ik een verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid. Mijn eigen arts zegt dat ik gezond ben. Hoe kan dat?

Een huisarts of medisch specialist beoordeelt hoe uw gezondheid nu is. Hij kijkt of u klachten hebt of ziek bent. De medisch adviseur is een specialist op het gebied van risico’s. Hij beoordeelt vooral hoe groot de kans is dat u in de toekomst klachten krijgt. Daarbij bekijkt hij of u dan uw werk nog (volledig) kunt doen. Daarvoor gebruikt de medisch adviseur gegevens en medische richtlijnen die uw arts of behandelaar niet heeft. Het kan dus dat uw eigen arts uw (toekomstige) gezondheidssituatie anders beoordeelt dan de medisch adviseur.

Een bepaalde ziekte of aandoening is op mijn AOV verzekering niet verzekerd. Waarom krijg ik daarvoor geen lagere premie?

Soms is een bepaalde ziekte of aandoening niet verzekerd op de AOV. Dit noemen verzekeraars een beperkende bepaling. Heeft uw AOV een beperkende bepaling, dan blijft de premie voor uw AOV hetzelfde. Uit ervaring blijkt namelijk dat er nog altijd een hoger risico is op arbeidsongeschiktheid. Daarom kunnen verzekeraars de premie niet verlagen.

Hoe bepaalt de verzekeraar voor welke aandoening of ziekte ik niet verzekerd ben op mijn AOV?

Bent u voor een bepaalde ziekte of aandoening niet verzekerd op uw AOV? Dan hebt u een zogenoemde beperkende bepaling. De tekst van de beperkende bepaling beschrijft heel precies wat er is uitgesloten. Dit is nodig omdat artsen soms verschillende diagnoses stellen bij hetzelfde soort klachten. De ene arts stelt bijvoorbeeld de diagnose spanningshoofdpijn. De andere arts zegt bij dezelfde klachten dat het om migraine gaat. Daarom beschrijft de verzekeraar heel zorgvuldig de ziekte of aandoening die niet verzekerd is. Wordt u helaas een keer arbeidsongeschikt? Dan kan er geen onduidelijkheid of discussie ontstaan over waarvoor u niet verzekerd bent.

Geldt de beperkende bepaling op mijn AOV altijd? Maakt het daarvoor niet uit hoe ik arbeidsongeschikt word?

Een goede verzekeraar gaat altijd op een redelijke manier om met de beperkende bepaling. De verzekeraar kijkt daarbij naar uw persoonlijke situatie en de omstandigheden. Zij kijken vooral goed naar de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. Stel, u hebt een beperkende bepaling ‘hoofdpijnen’. U valt op het werk van een ladder en hebt een flinke hersenschudding. U kunt niet werken omdat u last hebt van hoofdpijn en duizeligheid. Is de hoofdpijn duidelijk het gevolg van de hersenschudding? Dan vindt de verzekeraar het redelijk om u wel een uitkering voor arbeidsongeschiktheid te geven.

Kan de AOV verzekeraar een beperkte dekking of hogere premie in de toekomst opnieuw beoordelen?

De medisch adviseur beoordeelt of u een hoger risico hebt op arbeidsongeschiktheid. Hij kijkt ook of dat verhoogde risico blijvend is. Meent hij dat het verhoogde risico mogelijk tijdelijk is? Dan adviseert hij een beperkte dekking of hogere premie met een herbeoordeling. Hebt u tot de herbeoordeling geen klachten of behandelingen meer gehad, dan vervalt de beperking of hogere premie. De medisch adviseur kan ook een beperkte dekking of hogere premie adviseren zonder herbeoordeling. Hij verwacht dan dat het risico tot het einde van de verzekering verhoogd blijft. Dit betekent niet dat een herbeoordeling onmogelijk is. U kunt altijd een herbeoordeling aanvragen.

Waarom heb ik een beperkte dekking of hogere premie gekregen zonder een aanvullende medische keuring?

De medisch adviseur beoordeelt eerst uw gezondheidsverklaring. Kan hij op basis van de gezondheidsverklaring geen advies geven? Dan heeft hij meer informatie nodig. Hij kan u vragen een aanvullende medische keuring te laten doen. Hij kan bijvoorbeeld ook uw toestemming vragen om extra informatie op te vragen bij uw huisarts. Bij sommige ziektebeelden of klachten is een gezondheidsverklaring al voldoende. Dan kan de medisch adviseur direct het risico op arbeidsongeschiktheid bepalen.

Ik wil niet dat de medisch adviseur advies uitbrengt aan de verzekeraar Wat zijn de gevolgen hiervan?

U kunt beslissen dat de medisch adviseur zijn advies niet uitbrengt aan de verzekeraar. U maakt dan gebruik van uw recht op eerste kennisneming. U krijgt het advies van de medisch adviseur eerst zelf te zien. Dan besluit u of de adviseur zijn advies mag doorgeven aan de verzekeraar. Geeft u de medisch adviseur geen toestemming om dit advies uit te brengen? Dan kunt u de verzekering niet afsluiten. Wilt u daarna een verzekering afsluiten bij een andere verzekeraar? Dan hoeft u het advies dat u eerder kreeg niet te melden.

Hoe lang bewaart de AOV verzekeraar mijn medische informatie?

De verzekeraar bewaart uw medische gegevens zolang uw verzekering loopt. Stopt uw verzekering? Dan bewaren zij uw medische gegevens, volgens de wettelijke regeling, in ieder geval nog vijftien jaar. Hebt u een aanvraag gedaan voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar hebt u deze niet afgesloten? Dan vernietigen zij uw medische gegevens binnen drie maanden nadat duidelijk is dat de verzekering niet tot stand komt.

Waarom vraagt de AOV verzekeraar informatie op bij mijn huisarts?

Het is belangrijk dat de medisch adviseur zijn advies baseert op juiste en volledige informatie. Soms is de informatie op de gezondheidsverklaring niet voldoende. De adviseur heeft bijvoorbeeld meer informatie nodig over de gezondheidsklachten. Of hij heeft de uitkomst van eerder medisch onderzoek nodig. Soms moet hij het resultaat van een medische behandeling weten. Informatie van de huisarts of specialist geeft de medisch adviseur een beter beeld. Hij krijgt meer inzicht in uw ziekteverleden, de ernst van de aandoening en de prognose. Pas dan kan de medisch adviseur een onderbouwd advies geven.

De verzekeraar wil mij niet verzekeren. Kan ik ergens anders wel een AOV verzekering voor zelfstandigen afsluiten?

De medisch adviseur beoordeelt zorgvuldig of u een verhoogd risico hebt op arbeidsongeschiktheid. Toch kan een medisch adviseur van een andere verzekeraar een andere inschatting maken. Dit hangt af van het acceptatiebeleid van die verzekeraar. En hoeveel risico die verzekeraar wil lopen.

De medisch adviseur beoordeelt zorgvuldig of u een verhoogd risico hebt op arbeidsongeschiktheid. Toch kan een medisch adviseur van een andere verzekeraar een andere inschatting maken. Dit hangt af van het acceptatiebeleid van die verzekeraar. En hoeveel risico die verzekeraar wil lopen.

Wat gebeurt er als ik een aandoening niet op de gezondheidsverklaring noem?

Het is belangrijk dat u op de gezondheidsverklaring alle vragen juist en volledig beantwoordt. Dit wordt ook uitgelegd in de toelichting bij de gezondheidsverklaring. Doet u dat niet? Dan kan dit gevolgen hebben voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook als uw AOV is ingegaan, kan de verzekeraar deze dan alsnog veranderen of zelfs beëindigen.

Ben ik verplicht om een medische keuring voor mijn AOV verzekering te ondergaan?

Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvraagt, is er geen keuring nodig. Uit de gezondheidsverklaring of het tele-acceptatie gesprek kan blijken dat toch een (gerichte) medische keuring nodig is. U bent niet verplicht om deze keuring te ondergaan. Als u dit niet wilt, kan de medisch adviseur uw risico op arbeidsongeschiktheid niet inschatten. Hij kan dan geen medisch advies geven. Daarom zal de verzekeraar u geen verzekering aanbieden.

Medische acceptatie en risicoselectie door de medisch advisuer van een AOV verzekeraar

Medische acceptatie en risicoselectie liggen heel gevoelig, “Het gaat immers over de gezondheid van mensen en het blijft altijd de vraag in hoeverre mensen invloed hebben op hun eigen gezondheid. Verzekeren is het samen dragen van risico’s tegen een onzekere gebeurtenis.Herverzekeraars bieden handboeken om allerlei risico’s te tariferen. “Uiteraard is dat een hulpmiddel, maar vaak staan specifieke ziekten hier niet in omschreven. Ook is er vaak geen wetenschappelijk onderzoek voorradig naar bepaalde aandoeningen in relatie tot arbeidsongeschiktheid  De premie moet een relatie hebben met het risico, in die zin dat iedereen een billijke premie moet kunnen blijven betalen. Het gaat om het evenwicht tussen mensen met hoge en mensen met lage risico’s, waarbij verzekeraars ook een hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Als er sprake is van een hoog risico, kijken we hoe we dit zo goed mogelijk kunnen inpassen zodat er waarde aan de verzekering kan worden ontleend en het risico voor verzekeraar en herverzekeraar beheersbaar /aanvaardbaar is.

. Hoe gaan wij als medisch adviseurs te werk? We beoordelen de kans dat het risico van een ziekte zich ook daadwerkelijk zal gaan manifesteren en hoe ernstig dit dan is. Iemand die een knieoperatie moet ondergaan is doorgaans niet lang uit de running, maar dit kan uiteraard anders zijn bij een herseninfarct. Als iemand bijvoorbeeld aangeeft een periode dubbel te zien, kan dit duiden op een beginstadium van MS, maar het hoeft niet het geval te zijn. Daarom is een weloverwogen afweging van levensgroot belang.

Verhoogd risico
Wat gebeurt er na een advies van een medisch adviseur? Veruit de meeste kandidaat-verzekerden worden gewoon geaccepteerd tegen normale voorwaarden. Als er sprake is van een verhoogd risico, kunnen we beperkende voorwaarden voorstellen, een premietoeslag, het verlengen van de termijnen van het eigen risico, beperking van de eindleeftijd of een herbeoordeling in de toekomst. Uiteindelijk is het aan de verzekeraar om een besluit te nemen. Uiteraard is er een strikte scheiding tussen het werk van medische adviseurs en acceptanten. Sommige adviseurs proberen wel eens druk op een verzekeraar uit te oefenen om een klant toch te accepteren, maar dit werkt in geen enkel opzicht en dat is maar goed ook. Uiteindelijk gaat het om de gezondheid van een hele portefeuille en daar hebben alle verzekerden baat bij. Wel kan het acceptatiebeleid per verzekeraar verschillen.

AOV verzekering en aangeboren hartafwijkingen, reuma, ADHD, prikkelbare darm, psoriasis, eczeem, slaapapneu, overgewicht, hartinfarct,

Medisch adviseurs hebben ook te maken met nieuwe risico’s, zoals aangeboren hartafwijkingen, de gevolgen van het gebruik van nieuwe medicijnen zoals voor reumapatiënten, nieuwe diagnoses als ADHD en slaapapneu of bijvoorbeeld dodelijke ziekten die inmiddels chronische zijn geworden (HIV/aids). Met de aanwezige adviseurs werd vervolgens gekeken hoe risico’s ingeschat moeten worden, zoals bijvoorbeeld een kaakchirurg met nekklachten, een huisarts met spataderen, een tandarts met psoriasis of een huisarts met eczeem. Er volgde een levendige discussie waarbij vooral de details van een ziekte of aandoening belangrijk zijn om er conclusies aan te kunnen verbinden.

Onterecht afgewezen voor je AOV Arbeidsongeschiktheidsverzekering wegens je medische achtergrond?

 

Bedrijfsgegevens

aov-zzp.nl is onderdeel van: 
Tune Financial Planning

Bezoekadres: (alleen op afspraak)

Rode gebouw waarop "Zuidstede" staat
Zadelstede 10  | De Pionier (4e verdieping nr. 5)

3431 JZ NIEUWEGEIN

030 - 6 30 88 30
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AFM vergunning: 12002591

Deze website is  SSL beveiligd 

©2019 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services