Image
Image

Nieuws AOV verzekeringen

Broodfonds over de verplichte Basis AOV (op Bijstandnivo?)

Pijl 40 gif 42 Wie wil de verplichte verzekering voor zelfstandigen? Wat vindt het Broodfonds ervan?

De verplichte verzekering is er vooral op aandringen van FNV, GroenLinks en PvdA. Hun argument hiervoor is de grote hoeveelheid onverzekerde zelfstandigen, die bij ziekte misschien ooit aanspraak kunnen maken op collectieve middelen (bijstand). Nog een argument voor verplichting is dat zelfstandigen alleen zonder ziektepremies goedkoper kunnen zijn dan mensen die in loondienst premies afdragen. Dat zou oneerlijke concurrentie zijn.

Wie het vaste contract als hoogste doel beschouwt, ziet het duurder maken van zelfstandigen via een verplichte verzekering als een oplossing.

Hoe moet dat dan?

Hoe zo’n verplichte verzekering eruit moet zien en wie er op de uitvoering gaat toezien is nog open. De komende maanden moeten de sociale partners in de SER (werkgevers en werknemers) hiervoor een plan gaan uitwerken. Dat moet nadrukkelijk gebeuren in samenspraak met organisaties die de belangen van zelfstandigen behartigen. Het kabinet wil dat de sociale partners voor de zomer 2020 een plan presenteren aan de Tweede Kamer.

Uit het concept akkoord:

3.4 Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Waarom sluiten relatief minder ondernemers een AOV verzekering

In Nederland zijn meer dan een miljoen zelfstandigen zonder personeel. Het aantal verzekerde zzp'ers neemt echter relatief af. In 2011 betaalde ruim 23 procent van de zzp'ers een premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, in 2016 was dat nog maar 16 procent.

(Waarom relevant anno 2019: In de onderhandelingen over een nieuw pensioenakkoord kan een overeenstemming bereikt worden over een verplicht af te sluiten arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. )

Zo'n negentig procent van de zelfstandigen zonder personeel ziet een basisverzekering zitten. Maar dan moet de verzekering wel voor iedereen gelden en moeten de premies betaalbaar zijn.

Dat stelt  ZZP Nederland, dat de vraag voorlegde aan ruim 5500 zzp'ers op verzoek van het onderzoeksprogramma De Monitor. Dat wijdt morgen een uitzending aan zzp'ers en de discussie rondom het verplicht stellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor deze groep werkenden. Maarten Post, voorzitter van ZZP Nederland, zegt desgevraagd tegen RTL Z dat bij zo'n basisverzekering vanuit de overheid, volledige acceptatie een voorwaarde is.

Over wat een betaalbare premie is voor zo'n basisverzekering, durft Post van ZZP Nederland zich niet uit te laten. Wel dat maandelijkse premiebedragen eerder in de buurt van 50 tot 100 euro per maand zouden moeten komen, dan bedragen van 100 tot 200 euro per maand. Is dit bruto of netto  Maarten? Wat voor dekking hebben we het dan over? Tweejaar? gangbare arbeid? Ik hoor geen specialistische kennis door in zijn betoog. Misschien wel zo gemakkelijk voor de gemiddelde toehoorder?

Inschrijven voor korting!

Gedepubliceerd
Formuliertest sendinblue

AOV verzekering duur nu en dan helpen wij minder kapitaalkrachtige ZZP-ers met een kortingsactie...

Schrijf je in en we houden je op de hoogte wanneer het weer zover is!

Wat wil de zzp-er zelf met zijn ziekte en arbeidsongeschiktehid is de vraag

freedomstrandRichard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars: "ZZP’ers moeten zoveel mogelijk keuzevrijheid houden, ook als de overheid zou besluiten tot een verplichte basisverzekering voor zelfstandigen". Hij gaf aan dat in bepaalde gevallen de verzekeraars voor een oplossing provberen te zorgen. Dit klonk wat ongeloofwaardig en zal waarschijnlijk wijzen op de aandrang van de overheid om met oplossigen te komen voor duurzaken inzetbaarheid zoals onlangs De Amersfoortse Verzekeringen dit deed in een nieuw verzekerings aanbod in 2019.

De televisie-uitzending ging in de vraag waarom zo weinig zelfstandigen zonder personeel een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. 

Verzekeringsgraad verbeteren
Volgens de Verbondsdirecteur is het zaak dat zelfstandigen de verzekering kunnen afsluiten die bij ze past. Hij stelt dat het mogelijk is om de verzekeringsgraad sterk te verbeteren, door een combinatie van financiële prikkels met goede voorlichting en ondersteuning. Het Verbond werkt samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan een programma dat zelfstandigen helpt bij het maken van een passende en bewuste keuze. 

Verplichte AOV basisverzekering of een met OptOUT?

Als de overheid wil dat er een verplichte basisverzekering wenselijk is, dan moet het belang van zelfstandigen voorop staan . Zelfstandigen die al passend zijn verzekerd, midles Broodfonds of AOv verzekering, moeten niet gedwongen perse gedwongen worden over te stappen naar de nieuwe variant, waarvan experst verwachten dat deze duurder en slechter zal uitvallen voor een deel van de zzp-ers. 

Weurding is het een sdat dat de verzekeringsgraad van zelfstandig ondernemers (ZZP’ers) voor het ziekte en arbeidsongeschiktheidsrisico (nu zo’n twintig procent) fors omhoog mag. De optimale verzekeringsgraad ligt volgens het Verbond rond de vijftig procent van de zelfstandigen, omdat niet alle zelfstandigen zo’n verzekering nodig hebben bijvoorbeeld omdat hun inkomen te laag is of zij ZZP’er zijn naast een dienstverband. Waar Weurding deze conclusie op stoelt is wellicht een CBS onbderzoek van enige tijd geleden maar blijft feitelijk gissen..

Ook werd een ZZP onderzoek van ZZP Nederland genoemd waaruit zou blijken dat veel ZZP-ers wel voor een baisvoorziening zouden zijn. Vele andere enutes wezen steeds op het tegendeel overigens. Maar alleen als het betaalbaar zou zijn en als iedereen geaceppteerd zou worden.

Arnoud Wennekus AOV-zzp.nl : Bedragen werden angstvallig vermeden, en als er bedragen  werden genoemnd werd nooit duidelijk welke kwaliteit  dekking er bedoeld werd en of het een netto of bruto bedrag werd bedoeld.

Mag een medisch adviseur bij de acceptatie van een aov verzekering een heel medisch dossier opvragen

geheel medisch dossier opvragen aov verzekeringMag een medisch adviseur een compleet medisch dossier opvragen

Het opvragen, verwerken en opslaan van medische gegevens bij een private verzekeraar geschiedt door, of in ieder geval onder verantwoordelijkheid van, de medisch adviseur van die verzekeraar. Dit volgt uit de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Verbond van Verzekeraars en Nederlandse Vereniging van Banken, 2009). De medische acceptatie AOV verzekeringen is aan veel regels onderhevig.

Medische gegevens behoren dan ook te worden toegezonden aan de medisch adviseur. Anders dan bij de hiervoor behandelde verzoeken om medische informatie van belangenbehartigers, lopen de belangen van de patiënt en de verzekeraar niet in alle gevallen parallel.

Dit laat onverlet dat de medisch adviseur van een verzekeraar zich objectief en onafhankelijk dient op te stellen, juist ook waar het gaat om het opvragen van patiëntgegevens. De medisch adviseur zal doorgaans een medisch advies opstellen dat aan de claimbehandelaar van de verzekeraar wordt verstrekt. Het is van belang dat de patiënt kan verifiëren of, en welke medisch adviseur het advies heeft opgesteld. De claimbehandelaar zendt het advies vervolgens door aan (de belangenbehartiger van) de patiënt.

De onder paragraaf 1.1 vermelde voorwaarden voor gegevensverstrekking aan derden gelden in dit verband onverkort. Dit geldt ook voor de voorwaarde van gerichte en feitelijke vraagstelling. Een verzoek van een medisch adviseur van een private verzekeraar om verstrekking van een afschrift van een volledig medisch dossier zal een behandelend arts slechts zelden kunnen honoreren.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page