Image
Image

Nieuws AOV verzekeringen

Nieuwe medische deskundige nodig in AOV geschil

Zonder het rapport van de verzekeringsarts van ASR te kennen heeft de rechtbank Midden-Nederland eind vorig jaar “uit oogpunt van proceseconomie” besloten dat een nieuwe deskundige nodig is in een AOV-geschil. De nieuwe deskundige zal de mate van arbeidsongeschiktheid van de verzekerde opnieuw moeten vaststellen. Wel moet de verzekerde in principe het voorschot voor de nieuwe deskundige betalen.

Rechter wijst nieuwe deskundige aan in AOV-geschil
De vrouw in kwestie heeft een eigen winkel in cadeau- en interieurartikelen. In maart 2015 doet ze een beroep op haar arbeidsongeschiktheidsmelding bij ASR. Ze lijdt aan chronische myelide leukemie. De verzekeraar acht haar in eerste instantie voor 65 tot 80% arbeidsongeschikt. Twee jaar later, de vrouw heeft drie maanden eerder haar winkel gestaakt, gaat ASR op basis van nieuw onderzoek door een eigen medisch adviseur, een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige uit van een arbeidsongeschiktheidspecentage van 35 tot 45% en verlaagt de uitkering navenant.

Second opinion
De verzekerde is het daarmee niet eens. Volgens haar is ze vanaf maart 2015 zelfs 80 tot 100% arbeidsongeschikt en is ASR vanaf maart 2016 gehouden om haar volledig uit te keren. Behalve het te weinig uitgekeerde vordert ze ook de -op grond van de premievrijstelling die op dat moment bestond- de teveel betaalde premie en de kosten voor de juridische bijstand en door haar in te huren deskundigen in. Op het aanbod van ASR voor een second opinion door de aanvankelijk door de vrouw voorgestelde bedrijfsarts gaat ze uiteindelijk toch niet in omdat het geen verzekeringsarts betreft.

De verzekerde voert bij de rechter aan dat het aanwijzen door ASR van de verzekeringsarts die samen met twee andere deskundigen bepaalde dat het arbeidsongeschiktheidspercentage verlaagt kon worden een oneerlijk handelsbeding is. Het betreffende rapport van de verzekeringsarts zou daarom bij de beoordeling door de rechter buiten beschouwing moeten worden gelaten.

Willem Bol verliest keer op keer maar gaat door

gevecht 175 200 Kifid heeft ASR en Zwitserleven in het gelijkgesteld in de zaak die voormalig televisieproducent en -presentator Willem Bol tegen hen had aangespannen. De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn volgens de Geschillencommissie terecht stopgezet en de uitkeringen mogen teruggevorderd worden. Generali beschuldigt Bol er in 2014 officieel van dat hij betaalde werkzaamheden bewust had verzwegen. ASR en Zwitserleven ontdekten dat na de melding van Generali in het extern verwijzingsregister. In een reactie zegt een woordvoerder van ASR tevreden te zijn met opnieuw een uitspraak die hun standpunt bevestigt.

Willem Bol verliest zaak ook bij Kifid
Bol meldt bij Generali dat hij arbeidsongeschikt was geworden in het najaar van 2009. Generali voerde de medische keuring uit en Bol machtigde ASR voor de Huiseigenaren/Woonzeker aov en Zwitserleven vanwege de aanvullende dekking op zijn pensioenverzekering om de gegevens van Generali te gebruiken. In 2014 verschijnt de naam van Bol in het extern verwijzingsregister na een melding van Generali. Als ASR en Zwitserleven navraag doen, blijkt hij tussen 2010 en 2012 inkomsten te hebben gehad uit arbeid, zonder die te melden bij Generali.

Zorgplicht
Ook ASR en Zwitserleven zetten daarop de uitkeringen stop en eisen de eerdere betalingen terug. Bol stelt daarop dat de verzekeraars tekort zijn geschoten in hun zorgplicht door zelf geen onderzoek uit te voeren. Bovendien steekt het hem dat geen van de twee verzekeraars ooit een inkomenstoets uitgevoerd.

Protocol
De Geschillencommissie vond echter dat ASR en Zwitserleven volgens het Protocol Incidentenwaarschuwingen Financiële Instellingen hebben gehandeld en dat zij zich in redelijkheid op het standpunt mochten stellen dat nieuw onderzoek overbodig was. Bovendien lag er toen ook al een uitspraak van een civiele rechter in een zaak tegen Generali die door Bol was verloren. Daarin achtte de rechter het bewezen dat hij de verzekeraar opzettelijk had misleid door te stellen ‘op een enkele dag na’ helemaal niet meer te kunnen werken.

Brief
ASR en Zwitserleven hebben Bol ook per brief laten weten dat zij op basis van dat vonnis het besluit gerechtvaardigd achtten om de polis te beëindigen en de uitkeringen terug te vorderen. “De Commissie deelt die conclusie en ziet niet in waarom Verzekeraars bij die stand van zaken anders hadden moeten handelen”, schrijft Kifid.

De uitspraak is bindend. ASR beraadt zich nog op de vraag of de uitkeringen nu ook daadwerkelijk teruggevorderd worden. Bol is in cassatie gegaan toen hij ook in hoger beroep zijn zaak tegen Generali verloor. Die zaak loopt nog.

Voortaan drie categorieën van financieel adviseurs en verkopersd?

Hoekstra wil drie categorieën adviseurs: de onafhankelijke, de zelfstandige en de verkoper

Er komen drie categorieën van financieel adviseurs: de onafhankelijke, de zelfstandige en de verkoopadviseur. Dat schrijft minister van Financiën Wopke Hoekstra vandaag aan de Tweede Kamer. De minister wil voorts financieel dienstverleners die over complexe producten adviseren, voorschrijven waaraan een onafhankelijk advies moet voldoen. Maar hij schrijft géén marktbrede vergelijking voor. Ook herhaalt hij dat hij de invulling van actieve transparantie met de AFM gaat bespreken.

Hoekstra wil drie categorieën adviseurs: de onafhankelijke, de zelfstandige en de verkoper
Hoekstra pleit in zijn brief voor drie categorieën adviseurs: de verkoopadviseur die werkzaam is bij de bank of verzekeraar, de zelfstandige adviseur en de onafhankelijke adviseur. Het onderscheid tussen de twee laatste, maakt hij ‘omdat een zelfstandig dienstverlener niet altijd zal kwalificeren als onafhankelijk’.

Onafhankelijk advies
Bij onafhankelijk advies moet een klant er volgens Hoekstra op kunnen vertrouwen dat de financiële dienstverlener adviseert op grond van een objectieve analyse (en dus een toereikend aantal producten vergelijkt). Verder mogen financiële producten niet worden aangeboden door de financiële dienstverlener zelf of door entiteiten die nauwe banden hebben (bijvoorbeeld de band tussen een moederonderneming en een dochteronderneming) met de financiële dienstverlener.

Hoekstra verwerpt de eis van een wettelijke marktbrede vergelijking, waarvoor eerder werd gepleit. Hij vindt het adviseren op grond van een objectieve analyse voldoende en vindt ook dat de AFM genoeg toezicht houdt op het vaststellen van de toereikende aantallen. Wel stelt hij dat hij ‘voornemens is om voor financieel dienstverleners die adviseren over complexe producten voor te schrijven’ waaraan een adviseur die onafhankelijk adviseert moet voldoen.

Actieve transparantie
Een jaar geleden stuurde de minister een brief naar de Kamer met de uitkomsten van de evaluatie van het provisieverbod voor complexe financiële producten. Het resultaat was dat de toegankelijkheid van advies niet werd belemmerd. Hoekstra zei daarop te gaan onderzoeken wat het effect zou zijn als de provisies op schadeverzekeringen inzichtelijk zouden worden voor consumenten.

Vechtjas Bol geeft nog lang niet op: in beroep tegen Kifid-uitspraak

bokshandschoenen wit 200 194Voormalig televisieproducent en quizmastr Willem Bol stapt naar de Commissie van Beroep van klachteninstituut Kifid. Bol wenst zich niet niet neer te leggen bij de uitspraak die de geschillencommissie vorige week deed en waarin werd gesteld dat verzekeraars de Amersfoortse (ASR) en Zwitserleven (Vivat) in 2015 gerechtigd waren om de AOV-uitkeringen te staken op grond van een fraudemelding. Volgens de Bol zijn de zaken ten onrechte in één vonnis bij elkaar gepakt.

Bol in beroep tegen Kifid-uitspraak
De Kifid-uitspraak leek voor te sorteren op een spoedig einde van de slepende affaire waarbij een conflict tussen Bol en Generali Nederland (nu ASR) de kern vormt. Generali zette de AOV-uitkering aan Bol eind 2014 stop nadat het constateerde dat Bol ondanks een hernia toch nog substantiële inkomsten had gehad. Nadat de Amersfoortse en Zwitserleven de fraudemelding signaleerden in het daarvoor bestemde register zegden beide verzekeraars ook de polissen (en de uitkering) aan Bol op.

Fraudemelding
De geschillencommissie gaf de verzekeraars hierin gelijk. Op grond van de fraudemelding waren ze gerechtigd om de polissen te beëindigen. Bovendien, zo stelde Kifid, lag er begin 2015 al een vonnis van de rechtbank waarin ook werd gesteld dat Bol inkomsten had verzwegen.

ZZP Bouw werkt aan soort van alternatief op #aov

Gedepubliceerd

Wij vinden dat elke zzp’er zich moet kunnen verzekeren tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid”, zegt voorzitter Charles Verhoef. ,,Veel zzp’ers zijn daartoe niet in staat, omdat zij de torenhoge premie van soms wel 1000 euro per maand niet kunnen betalen. Anderen kunnen zich niet verzekeren omdat zij te oud zijn of niet gezond genoeg. Deze zelfstandigen vormen dan een te groot risico. Verzekeraars en politiek zijn niet in staat om voor een goede toegankelijke regeling te zorgen. Daarom doen wij het nu zelf”, aldus Verhoef.

Iedereen wordt geaccepteerd
Zzp’ers die niet terecht kunnen bij een verzekeraar kunnen zich voortaan aansluiten bij de Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Bouw (AOV Bouw). ,,En dat geldt dus voor elke zzp’er, ook voor degenen die bijvoorbeeld in de zorg werken. Er is geen leeftijdsgrens en geen medische selectie. Iedereen wordt geaccepteerd, ook 60-plussers”, zegt Verhoef.

Zelfstandigen Bouw voert al jaren een intensieve campagne om tot een goede regeling te komen, maar tot op heden hebben talloze gesprekken met verzekeraars en politici bar weinig opgeleverd. En dat terwijl de problematiek nog aan de orde van de dag is.

Zo is het aantal zelfstandigen zonder personeel dat is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid de afgelopen jaren in alle sectoren afgenomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eind 2016 was slechts een vijfde van de in totaal 895.000 zzp’ers verzekerd, tegen 23% in 2011. De daling was het grootst in de bouw, cultuur, recreatie, handel, vervoer en horeca.

Problematiek
,,De problematiek komt niet over bij de verschillende partijen. We hebben meerdere keren met verzekeraars en de politiek aan tafel gezeten en aangegeven dat zzp’ers boven de 45 niet meer in aanmerking komen om zich te verzekeren. Keer op keer krijgen we te horen dat het probleem zal worden aangepakt en dat er gekeken zal worden naar creatieve oplossingen. Maar vervolgens horen we nooit meer iets”, zegt Verhoef.

De voorzitter van Zelfstandigen Bouw verwacht dan ook niets van de campagne die minister Koolmees (Sociale Zaken) en het Verbond van Verzekeraars willen beginnen om het bewustzijn bij zzp’ers te vergroten. ,,Daarmee willen ze aangeven hoe belangrijk het is om je als zzp’er te verzekeren. Maar diezelfde zzp’ers lopen juist stuk op verzekeraars.”

Maandelijks geld opzij
Deelnemers aan de AOV Bouw zetten maandelijks een bedrag opzij op een speciale rekening die door Zelfstandigen Bouw wordt beheerd. Als een deelnemer ziek wordt, ontvangt hij daaruit na een wachtperiode van twee maanden een maandelijkse uitkering voor een periode van maximaal twee of vijf jaar. Wie kiest voor een periode van maximaal vijf jaar, ontvangt als hij als 60-plusser arbeidsongeschikt wordt de uitkering tot aan zijn AOW.

,,Nu worden zzp’ers in de bouw die wel verzekerd zijn op hun 60e uit de verzekering gegooid omdat zij dan volgens verzekeraars een te groot risico vormen. Dan moeten ze maar zien hoe ze tot hun AOW rondkomen. Ook dat was voor ons reden met de AOV Bouw te komen”, aldus Verhoef.

Deelnemers betalen voor de tweejarige regeling een premie van €150 per maand. Bij arbeidsongeschiktheid krijgen ze daar een netto-uitkering van €2150 voor terug. Bij de vijfjarige regeling gaat het om een bedrag van €350 per maand. De uitkering bedraagt in dit geval €2350 per maand.

Volgens Verhoef kunnen zzp’ers op elk moment opzeggen. ,,Er is een opzegtermijn van twee maanden. Deelnemers die uit de regeling willen stappen krijgen hun inleg dan deels terug.”

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page