Image
Image

Klaverblad moet AOV-claim alsnog honoreren

gratis advies 175 175

 Klaverblad moet alsnog de claim van een kapster op haar arbeidsongeschiktheidsverzekering in behandeling nemen nu is komen vast te staan dat de vrouw geen informatie heeft achtergehouden bij het aangaan van haar verzekering.

Klaverblad moet AOV-claim van niet-liegende kapster toch behandelen
De geschillencommissie van Kifid heeft niet alleen dat bepaald, maar vindt dat de verzekeraar de inmiddels beëindigde verzekering ook moet hervatten wanneer de vrouw dat wil en moet een uitsluitingsclausulse die met terugwerkende kracht in de polis was opgenomen verwijderen.

Gezondheidsverklaring
De vrouw vroeg in januari 2016 bij Klaverblad een zogeheten Royaal Plus Arbeidsongeschiktheidsverzekering aan. Ze vulde een gezondheidsverklaring in en ondertekende die. Ze heeft op de vraag of ze ooit langer dan twee weken niet heeft kunnen werken ‘ja’ geantwoord. Dit betrof echter twee normaal verlopen zwangerschappen. De verzekering is vervolgens ingegaan op 1 maart voor een bedrag van € 18.000 per jaar en zou doorlopen tot haar 65e verjaardag.

Carpaal tunnel syndroom
Per 1 februari 2018 heeft ze zich voor de helft (blijvend) arbeidsongeschikt gemeld wegens klachten aan onder meer handen. In het schadeaangifteformulier schreef zij dat zij sinds juni 2016 wordt behandeld voor het carpaal tunnel syndroom, dat zij in juli 2017 is geopereerd en dat zij van de dokter het advies heeft gekregen om haar arbeidsduur terug te brengen van dertig naar tien uur per week.

Zwangerschap
De verzekeraar weigerde een uitkering aan de vrouw, omdat de aandoening al op het moment van het aangaan van de verzekering bestond. Hierbij ging de verzekeraar er echter aan voorbij dat de vrouw hiervan niet op de hoogte was en ook aannemelijk kon maken dat ze hiervan geen kennis had. Tijdens haar zwangerschap in 2015 had ze wel klachten; echter haar huisarts bracht dit in verband met de zwangerschap. Pas enige tijd na het aangaan van de verzekering werd duidelijk dat ze al eerder moet hebben geleden aan het carpaal tunnel syndroom. In de gezondheidsverklaring is uitsluitend gevraagd of de vrouw aan een aandoening leed en niet of ze klachten had.

Uitsluitingsclausule
In het voorjaar van 2018 meldde Klaverblad aan de vrouw dat de verzekeringsvoorwaarden met terugwerkende kracht zijn gewijzigd. Arbeidsongeschiktheid door een aandoening aan of klachten van de linker- en rechterpols en/of handwortel inclusief aangrenzende spieren, pezen en banden werden uitgesloten zijn van dekking. Op grond van deze uitsluitingsclausule werd de claim dan ook afgewezen.

Verzekering beëindigd
Begin dit jaar heeft de adviseur van de vrouw aan Klaverblad gevraagd de verzekering met terugwerkende kracht per 1 februari 2018 te beëindigen, omdat de kosten voor de kapster niet meer op te brengen waren. Verzekeraar heeft daaraan gehoor gegeven. De geschillencommissie meent dat de uitsluitingsclausule nooit met terugwerkende kracht in de voorwaarden opgenomen hadden mogen worden.

Recht op uitkering
“De commissie acht het alleszins begrijpelijk dat consument de verzekering wilde beëindigen. Nu de uitsluitingsclausule wordt verwijderd en ze mogelijk toch recht op uitkering heeft, zou het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn om consument aan haar opzegging te willen houden. De commissie is van oordeel dat verzekeraar, als Consument daar prijs op stelt, de verzekering weer in kracht dient te herstellen. De verzekering is dan als het ware altijd blijven doorlopen.” De uitspraak is bindend.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page