Image
Image

Mag een medisch adviseur bij de acceptatie van een aov verzekering een heel medisch dossier opvragen

geheel medisch dossier opvragen aov verzekeringMag een medisch adviseur een compleet medisch dossier opvragen

Het opvragen, verwerken en opslaan van medische gegevens bij een private verzekeraar geschiedt door, of in ieder geval onder verantwoordelijkheid van, de medisch adviseur van die verzekeraar. Dit volgt uit de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Verbond van Verzekeraars en Nederlandse Vereniging van Banken, 2009). De medische acceptatie AOV verzekeringen is aan veel regels onderhevig.

Medische gegevens behoren dan ook te worden toegezonden aan de medisch adviseur. Anders dan bij de hiervoor behandelde verzoeken om medische informatie van belangenbehartigers, lopen de belangen van de patiënt en de verzekeraar niet in alle gevallen parallel.

Dit laat onverlet dat de medisch adviseur van een verzekeraar zich objectief en onafhankelijk dient op te stellen, juist ook waar het gaat om het opvragen van patiëntgegevens. De medisch adviseur zal doorgaans een medisch advies opstellen dat aan de claimbehandelaar van de verzekeraar wordt verstrekt. Het is van belang dat de patiënt kan verifiëren of, en welke medisch adviseur het advies heeft opgesteld. De claimbehandelaar zendt het advies vervolgens door aan (de belangenbehartiger van) de patiënt.

De onder paragraaf 1.1 vermelde voorwaarden voor gegevensverstrekking aan derden gelden in dit verband onverkort. Dit geldt ook voor de voorwaarde van gerichte en feitelijke vraagstelling. Een verzoek van een medisch adviseur van een private verzekeraar om verstrekking van een afschrift van een volledig medisch dossier zal een behandelend arts slechts zelden kunnen honoreren.

Dat geldt te meer als de patiënt een belangenbehartiger heeft. Het opvragen van medische informatie komt in beginsel namelijk toe aan de belangenbehartiger en/of diens medisch adviseur. Als een medisch adviseur van een verzekeraar toch een afschrift van het volledige medisch dossier wil ontvangen, dient hij zijn verzoek uitvoerig te motiveren. De behandelend arts verzekert zich er in dergelijke gevallen van dat de patiënt gerichte toestemming voor de gegevensverstrekking heeft gegeven.

Dat geldt ook als de patiënt al een schriftelijke machtiging heeft ondertekend. Twijfelt de behandelend arts over de verstrekking van de gevraagde informatie, dan bestaat de mogelijkheid om de patiënt een kopie te verstrekken van zijn medisch dossier. Hiermee kan de patiënt zelfbezien of, en welke informatie verstrekt wordt aan de (medisch adviseur van de) verzekeraar. Hetgeen hiervoor is beschreven, geldt alleen voor de verstrekking van medische informatie over in leven zijnde patiënten.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page