Image
Image

Oversluiten Movir 's Beroeps-AOV naar Huisartsen-AOV

Vanaf 1 februari 2020 kan de Beroeps-AOV niet meer geoffreerd en gesloten worden voor huisartsen. Huisartsen met een lopende Beroeps-AOV, behouden deze en kunnen deze blijven muteren. Bovendien krijgen zij premie terug vanaf 10 jaar arbeidsgeschiktheid bij Movir. Willen huisartsen met een Beroeps-AOV toch oversluiten naar de Huisartsen-AOV? Dan kan dat ook.

Aanvragen ingediend voor 1 maart 2020 worden in behandeling genomen
Movir gaat coulant om met openstaande offertes voor een Beroeps-AOV of een Loondienst AOV voor huisartsen. Offertes gemaakt voor 1 februari 2020 worden in behandeling genomen als de aanvraag voor 1 maart 2020 bij Movir is ingediend. Openstaande offertes waarvan de aanvraag na 1 maart 2020 wordt ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

AOV Oversluiten naar Huisartsen AOV

Huisartsen met een Beroeps-AOV kunnen hun verzekering oversluiten naar een Huisartsen-AOV. Om over te sluiten moeten zij opnieuw het acceptatieproces doorlopen en medische waarborgen aanleveren.
Beroeps-AOV’s die in 2019 of in januari 2020 zijn geaccepteerd, kunnen tot 1 februari 2021 worden overgesloten naar een Huisartsen-AOV zonder nieuwe medische waarborgen. Let op: bij het oversluiten van een Beroeps-AOV naar een Huisartsen-AOV vervalt de eerbiedigende werking op doorlopende provisie, als deze van toepassing was op de lopende Beroeps-AOV.

Huisartsen AOV Movir nieuw vanaf 01-02-2020

Let op: Premieteruggave bij arbeidsgeschiktheid


De hoogte van premieteruggave bij arbeidsgeschiktheid bedraagt 10% van de premie die over het laatste verzekeringsjaar is betaald.

Er is recht op premieteruggave bij arbeidsgeschiktheid als er minimaal 10 aaneengesloten volledige kalenderjaren geen arbeidsongeschiktheidsuitkering op de polis is gedaan. Als er een arbeidsongeschiktheidsuitkering is gedaan, valt verzekerde terug naar 0 uitkeringsvrije jaren.

Er is geen terugval in het aantal uitkeringsvrije jaren als:

  • Er een arbeidsongeschiktheidsuitkering is gedaan en de verzekeringnemer deze uitkering in datzelfde kalenderjaar heeft terugbetaald of;
  • De uitkering is verstrekt vanwege adoptie, orgaandonatie, preventie of zwangerschap.

Er is geen recht op premieteruggave bij arbeidsgeschiktheid als:

  • Er een arbeidsongeschiktheidsmelding wordt gedaan, waardoor er met terugwerkende kracht recht op een uitkering bestaat in het verzekeringsjaar waarover premieteruggave is toegekend. Movir vordert in dit geval de premieteruggave over het betreffende jaar terug of;
  • De polis op 31/12 niet meer loopt of;
  • De premie over het verzekeringsjaar op 31/12 niet (volledig) is voldaan.

De beoordeling van het aantal uitkeringsvrije jaren ligt bij Movir. Het aantal uitkeringsvrije jaren vanaf ingangsdatum van deze polis wordt jaarlijks door Movir vastgesteld op 1 januari. De uitbetaling van de premieteruggave bij arbeidsgeschiktheid vindt plaats in het tweede kwartaal.

De premieteruggave bij arbeidsgeschiktheid keren wij uit aan de verzekeringnemer. Indien de premie-incasso plaatsvindt via een adviseur, zal de premieteruggave via de adviseur verlopen.

Movir behoudt zich het recht voor de regeling premieteruggave bij arbeidsgeschiktheid aan te passen of te beëindigen. Als Movir hiertoe besluit, wordt u hierover geïnformeerd.

N.B. Een verzekeringsjaar loopt bij Movir van 1 januari tot en met 31 december.

Muteren blijft mogelijk
Huisartsen met een Beroeps-AOV kunnen hun polis blijven aanpassen zodat deze passend blijft bij hun financiële situatie. Zo kan bijvoorbeeld de eigenrisicotermijn of het verzekerd bedrag aangepast worden.

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services