Image
Image

Nieuws AOV verzekeringen

AOW hiaat Arbeidsongeschiktheidsverzekering

aow hiaatNaar schatting 8.100 zelfstandigen die eind 2017 een uitkering ontvingen op basis van een private arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgen te maken met een aow-hiaat. Er is sprake van een aow-hiaat als er een onverzekerde periode ontstaat doordat de aow-leeftijd is verhoogd. Als de verzekering is afgesloten met als eindleeftijd de oude aow-leeftijd (65 jaar) dan ontstaat er een onverzekerde periode doordat de aow-leeftijd omhoog gaat. Een klein deel daarvan kan een beroep doen op de door de overheid ingestelde aow-overbruggingsuitkering.

 

Twee groepen
Een deel van de zelfstandigen heeft een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering met een eindleeftijd die lager ligt dan de aow-leeftijd. Het gaat om twee groepen. De eerste groep betreft
verzekerden met een eindleeftijd van 65 jaar die, doordat de aow-leeftijd is verhoogd, geconfronteerd worden met een gat tussen de verzekerde eindleeftijd en de nieuwe aow-leeftijd. Dit is
vooral een probleem als de zelfstandige al arbeidsongeschikt is en een uitkering ontvangt. Deze zelfstandige kan het inkomenshiaat dat ontstaat door een hogere aow-leeftijd niet meer repareren. De tweede groep betreft zelfstandigen met een zwaar beroep. Zij kunnen zich niet verzekeren tot de aow-leeftijd. Voor hen hanteren verzekeraars vaak een technische eindleeftijd die vaak vijf jaar
voor de aow-leeftijd ligt.

Reaal wil ondernemers ook vitaler maken

Reaal wil ondernemers ook vitaler maken

 0002 Reaal

Reaal AOV is een pilot gestart om de energiebalans van ondernemers te verbeteren. Uit een analyse* van Reaal AOV blijkt namelijk dat een derde van de zelfstandigen niet tevreden is met de eigen leefstijl en deze graag wil veranderen. Met het HelloEnergy-programma speelt Reaal Lijfwacht hier op in. Het HelloEnergy-programma is speciaal ontwikkeld voor ondernemers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Reaal. Het programma bestaat uit een persoonlijke energiecheck, coaching en realtime monitoring door middel van een Fitbit bewegingsmonitor.

HelloEnergy is onderdeel van Reaal Lijfwacht, de preventieservice van Reaal AOV. Reaal Lijfwacht is er op gericht om klanten gezond en met plezier te laten werken. En zo arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Hier sluit HelloEnergy perfect op aan, zo meent Reaal. HelloEnergy is inmiddels gestart als een kleinschalige pilot onder 20 ondernemers met een Reaal AOV, maar de animo om deel te nemen aan de pilot was veel groter. Binnen een week haddenmeer dan honderd ondernemers zich ingeschreven.

Adoptie niet en zwangerschap wel? Rechter stelt: geen discriminatie

zwangerAdoptie niet en zwangerschap wel? Rechter stelt:geen discriminatie

De wetgever heeft er bij de herinvoering van het zwangerschapsverlof voor zelfstandigen niet voor gekozen dit ook voor adoptie te doen. Dat stelt de Rechtbank Gelderland. Van discriminatie of ongelijke behandeling is dan ook geen sprake.

De rechter: "Artikel 3.18 van de Wazo is door de wetgever in 2008 in de wet opgenomen ter bescherming van de gezondheid van moeder en kind. Op deze manier wil de wetgever voorkomen dat een zwangere zelfstandige haar eigen gezondheid en die van haar kind in gevaar brengt door te lang door te werken voor de bevalling dan wel te snel weer te beginnen na de bevalling. Bij een adoptie speelt een dergelijk gevaar voor de gezondheid niet. Verder is een zelfstandige als zodanig al niet vergelijkbaar met een werknemer, hetgeen mag blijken uit de vele verschillen in wettelijke rechten en plichten die er voor beiden bestaan rondom uitkeringen en pensioenen. Er is daarom geen aanleiding om de zelfstandige die een kind adopteert gelijk te achten aan een werknemer die een kind adopteert."

Eiseres voerde aan dat voor werknemers zowel bij zwangerschap als bij adoptie een regeling is getroffen. Voor zelfstandigen was dit ook zo tot 1 augustus 2004 op grond van artikel 3.18 (zwangerschap) en artikel 3.19 (adoptie) van de Wet arbeid en zorg (Wazo). Met ingang van die datum is op grond van de Wet einde toegang verzekering WAZ een einde gemaakt aan de publiekrechtelijke verzekering van zelfstandigen tegen het risico van inkomensverlies wegens arbeidsongeschiktheid en, in verband daarmee, ook aan het recht op een uitkering in verband met zwangerschap en bevalling alsmede adoptie. Vanaf 2008 is voor zelfstandigen op grond van de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (Wet ZEZ) in artikel 3.18 van de Wazo het recht op een uitkering in geval van zwangerschap en bevalling opnieuw opgenomen. Het recht op een uitkering bij adoptie door zelfstandigen is op dat moment niet opnieuw ingevoerd.

Willem Bol blijft alles verliezen maar gaat door (deel 6)

Willem Bol gaat door met zijn juridische strijd tegen onder meer ASR. Hoewel hij recent bij de Hoge Raad bakzeil haalde, ziet hij nog altijd voldoende kansen om zijn gelijk te halen. Zijn raadsvrouw, de Arnhemse advocaat Carien Langereis, meldt namens de voormalig presentator dat “binnen afzienbare termijn nieuwe procedures worden gestart tegen onder meer ASR in verband met het feit dat in eerdere procedures geoordeeld is op basis van oude polisvoorwaarden, terwijl wanneer de juiste voorwaarden waren don quichotteevolgd in de procedures en zelfs voorafgaand aan de procedures de uitleg anders zou zijn geweest.”

In het ongelijk gesteld Bol verzet zich al jaren tegen het staken van uitkeringen in verband met arbeidsongeschiktheid door Generali, de rechtsvoorganger van ASR, en Zwitserleven. Hij voerde diverse rechtszaken, waarbij hij in het ongelijk werd gesteld en ook de geschillencommissie van Kifid besliste niet in zijn voordeel. Cassatieberoep verworpen Sluitstuk was recent het verwerpen van het cassatieberoep tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, waarmee normaal gesproken een einde zou zijn gekomen aan de juridische strijd van jaren, omdat geen rechtsmiddel meer openstaat.

Ondanks hernia inkomsten Generali zette eind 2014 de AOV-uitkering van Bol stop, omdat hij ondanks een hernia nog altijd substantiële inkomsten had. De Amersfoortse (ASR) signaleerde de fraudemelding in het daarvoor bestemde register en zegde de polis aan Bol op. Zwitserleven (Vivat) deed hetzelfde. Fout gehanteerde polisvoorwaarden Eerder meldde de raadsvrouw van Willem Bol namens haar cliënt dat “onomstotelijk is vastgesteld dat de verkeerde polisvoorwaarden zijn gehanteerd. Dit heeft in beginsel grote gevolgen voor de procedure en de uitspraken zoals die zijn gedaan door de voorzieningenrechter, rechtbank en het hof. Zij zijn allemaal op het verkeerde been gezet bij hun oordeel.

Ondernemer sluit geen AOV door papegaaiengedrag ondernemers

papegaai kleiner 100 100Ondernemer sluit geen AOV door papegaaiengedrag ondernemers

 

Een misperceptie over de kosten en het algemen beeld dat veel ondernemers hebben over ""hoge kosten" zorgt er mede dat veel ondernemers uit het MKB geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebben. Dat concludeert Reaal naar aanleiding van haar jaarlijkse MKB-onderzoek.

Van de ondervraagde ondernemers heeft bijna de helft (47 procent) geen AOV. Daarvan schat 44 procent in dat een AOV meer dan € 300,- netto per maand kost, terwijl dit bedrag in de praktijk vaak lager is.

Pim Hafkenscheid, eindverantwoordelijk voor AOV bij Reaal: "Als ondernemers langdurig arbeidsongeschikt worden, is de impact daarvan vaak groot en lopen ze het risico in de bijstand te belanden. Ons MKB-onderzoek toont echter aan dat ongeveer de helft van de ondernemers (47 procent) zich niet tegen arbeidsongeschiktheid verzekert.

Als voornaamste reden geven veel ondernemers (58 procent) aan geen verzekering te hebben vanwege de hoge kosten. 22 procent geeft aan zelf voldoende middelen te hebben om het inkomensverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid op te vangen en twintig procent heeft er geen vertrouwen in dat de verzekeringsmaatschappij bij arbeidsongeschiktheid daadwerkelijk uitkeert."

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services

Hallo! Welkom ondernemer! Vraag over AOV verzekering voor zelfstandig Professionals?

WhatsApp Service
Close and go back to page