Image
Image

Nieuwe medische deskundige nodig in AOV geschil

Zonder het rapport van de verzekeringsarts van ASR te kennen heeft de rechtbank Midden-Nederland eind vorig jaar “uit oogpunt van proceseconomie” besloten dat een nieuwe deskundige nodig is in een AOV-geschil. De nieuwe deskundige zal de mate van arbeidsongeschiktheid van de verzekerde opnieuw moeten vaststellen. Wel moet de verzekerde in principe het voorschot voor de nieuwe deskundige betalen.

Rechter wijst nieuwe deskundige aan in AOV-geschil
De vrouw in kwestie heeft een eigen winkel in cadeau- en interieurartikelen. In maart 2015 doet ze een beroep op haar arbeidsongeschiktheidsmelding bij ASR. Ze lijdt aan chronische myelide leukemie. De verzekeraar acht haar in eerste instantie voor 65 tot 80% arbeidsongeschikt. Twee jaar later, de vrouw heeft drie maanden eerder haar winkel gestaakt, gaat ASR op basis van nieuw onderzoek door een eigen medisch adviseur, een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige uit van een arbeidsongeschiktheidspecentage van 35 tot 45% en verlaagt de uitkering navenant.

Second opinion
De verzekerde is het daarmee niet eens. Volgens haar is ze vanaf maart 2015 zelfs 80 tot 100% arbeidsongeschikt en is ASR vanaf maart 2016 gehouden om haar volledig uit te keren. Behalve het te weinig uitgekeerde vordert ze ook de -op grond van de premievrijstelling die op dat moment bestond- de teveel betaalde premie en de kosten voor de juridische bijstand en door haar in te huren deskundigen in. Op het aanbod van ASR voor een second opinion door de aanvankelijk door de vrouw voorgestelde bedrijfsarts gaat ze uiteindelijk toch niet in omdat het geen verzekeringsarts betreft.

De verzekerde voert bij de rechter aan dat het aanwijzen door ASR van de verzekeringsarts die samen met twee andere deskundigen bepaalde dat het arbeidsongeschiktheidspercentage verlaagt kon worden een oneerlijk handelsbeding is. Het betreffende rapport van de verzekeringsarts zou daarom bij de beoordeling door de rechter buiten beschouwing moeten worden gelaten.

Oneerlijk handelsbeding
Daarmee is de rechtbank Midden-Nederland het niet eens, zo blijkt uit het vorige week gepubliceerde vonnis. De rechtbank verwijst daarbij naar een arrest van de Hoge Raad uit 2018 waarin wordt gesteld dat een verzekeringsvoorwaarde bij verzekeraars zich het recht voorbehouden om zelf deskundigen aan te wijzen geen oneerlijk handelsbeding is. “Omdat de rechtbank tot het oordeel is gekomen dat artikel 8 van de polisvoorwaarden geen oneerlijk beding is als bedoeld in de Richtlijn, gaat het betoog van [eiseres] niet op dat het rapport van [B] geheel buiten beschouwing moet worden gelaten. Ook de gevolgen die [eiseres] daaraan verbindt, dat zij in elk geval vanaf 1 maart 2015 80 tot 100% arbeidsongeschikt moet worden geacht omdat dit gebrek in de besluitvorming niet met terugwerkende kracht kan worden hersteld, gaan niet op.”

Toch zal de rechtbank “uit oogpunt van proceseconomie” het rapport van de verzekeringsarts van ASR niet opvragen om het te beoordelen. In plaats daarvan benoemt de de rechtbank een medisch deskundige. “Uit de stellingen van partijen leidt de rechtbank af dat zij het erover eens zijn dat een verzekeringsarts de specialist is die de medische situatie van [eiseres] en de beperkingen die zij daarvan ondervindt, in kaart kan brengen. De rechtbank zal partijen hierin volgen en een verzekeringsarts benoemen.”

Medische toestand
Dat deze nog aan te wijzen deskundige naast de andere medische stukken ook kennis moet kunnen nemen van het ASR-rapport vindt de rechtbank niet bezwaarlijk. “De rechtbank deelt niet de vrees van [eiseres] dat de deskundige door kennisname van het rapport van [B] niet meer onbevooroordeeld naar haar medische toestand kan kijken. De onafhankelijke deskundige wordt benoemd vanwege zijn of haar deskundigheid. Van de deskundige wordt verwacht dat hij of zij onpartijdig en op basis van zijn of haar eigen deskundigheid de ter beschikking staande (medische) informatie beoordeelt. “

Omdat het volgens de rechtbank aan de vrouw is om te bewijzen dat ze voor een hoger percentage arbeidsongeschikt is dan ASR stelt, is zij in eerste instantie gehouden om de kosten te betalen van de externe deskundige die de rechtbank aanwijst.

‘Zonder inhoudelijke bezwaren’
Advocaat Agnes Koert, van het in AOV-zaken gespecialiseerde Rotterdamse advocatenkantoor Backx & Ripmeester, is in blij verbaasd over de uitspraak in deze kwestie. Niet zo zeer door de bevestiging dat verzekeraars een eigen deskundige mogen aanwijzen. “Wat me wel verbaasde is dat de rechter zonder inhoudelijke bezwaren van de verzekerde tegen het eerste rapport (toch een partijrapportage) zomaar een nieuw onderzoek beveelt. Dat gaat wel erg makkelijk. Dat is natuurlijk een positieve ontwikkeling, want lijkt wel te onderstrepen dat de rechter het belang van nieuw, onafhankelijk onderzoek groot acht. De rechter gaat dus niet zomaar mee met het eenzijdig onderzoek van de verzekeraar, ook al staan daar géén concrete bezwaren tegenover.”

Deze website is  SSL beveiligd 

©2020 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services