Image
Image

Belangrijke begrippen Arbeidsongeschiktheidsverzekering


Onderstaande lijst bevat uitleg over de meest voorkomende termen in arbeidsongeschiktheids-
verzekeringen (AOV)

Arbeidsongeschi
ktheid
Beperking in functioneren van de verzekerde door objectief medisch vast te stellen stoornissen in relatie tot ziekte of ongeval. Van arbeidsongeschiktheid is sprake als verzekerde voor minimaal 25% ongeschikt is voor het verrichten van werkzaamheden. Dit betekent overigens niet dat elke verzekering dan ook zal uitkeren.

Arbeidsongeschiktheidscriterium (AO-criterium)
Maatstaf voor het beoordelen van de arbeidsongeschiktheid. U kunt op basis van drie verschillende kwaliteiten dekking, verzekerd worden.Er wordt onderscheid gemaakt tussen beroepsdekking (uitvoeren eigen werkzaamheden, eigen beroep) passende arbeid (arbeid dat gezien uw opleiding , ervaring en interesse redelijkerwijs aansluit) en gangbare arbeid (elk werk waartoe de verzekerde lichamelijk en geestelijk toe in staat geacht wordt).

Arbeidsongeschiktheidspercentage
Percentage dat aangeeft in hoeverre de verzekerde minder kan verdienen ten opzichte van ten gevolge van ziekte en/of omgeval ten opzichte van de periode daarvoor.

Beroepsarbeidsongeschiktheid
De mate waarin een verzekerde zijn eigen beroep niet meer kan uitvoeren.

Beroepsklassen
Inschaling van beroepen naar risico van arbeidsongeschiktheid.

Controlerend geneesheer
Huisarts

DGA
Directeur-grootaandeelhouder. Natuurliik persoon die minimaal 5% van de aandelen / stemrecht heeft in een BV of NV en die werkzaam is voor de BV of NV in een dienstbetrekking. Een DGA is uitgesloten van de Ziektewet, Werkeloosheidswet en WIA (oude WAO)

Direct Writer
Verzekeraar die rechtstreeks verzekeringen adviseert en verkoopt aan de eindconsument tussenkomst van een assurantietussenpersoon.

Eigen risicotermijn
De periode waarin er nog geen recht bestaat op uitkering door een arbeidsongeschiktheidsverzekering, ook wel wachttijd genoemd. Deze periode begint nadat een arts de arbeidsongeschiktheid heeft vastgesteld.

Eindleeftijd
De leeftijd waarop de arbeidsongeschiktheidsverzekering eindigt. Deze leeftijd kan maximaal 65 jaar zijn.
Veel verzekeraars beperken de eindleeftijd bij zwaardere beroepen /risico's. Daarmee wordt de premie voor deze verzekering gemiddeld gezien goedkoper, t.o.v. een verzekering die wel tot 65 jaar loopt.
Hoe hoger de leeftijd, hoe groter het risico voor de maatschappij. Als de eindleeftijd beperkt wordt tot bijvoorbeeld 55 jaar , betekent dat ook dat mocht u arbeidsongeschikt worden, uw uitkering op die leeftijd stopt!

Erfelijkheidsonderzoek
DNA- of chromosonen onderzoek naar erfelijke eigenschappen.

Gangbare arbeid
Arbeid waartoe een verzekerde , gezien zijn lichamelijke en geestelijke vermogens, zonder enige rekening te houden met opleiding en ervaring, nog in staat is.

Gezondheidsverklaring
Vragenformulier over de gezondheidstoestand van de (aspirant-)verzekerde.

Intermediairverzekeraar
Verzekeraar die verzekeringen verkoopt via assurantietussenpersonen of intermediars. Deze adviseren en begeleiden de klant m.b.t. de vele keuzes die een dergelijke belangrijke verzekering met zich meebrengt. Veelal bespaart dit de ondernemer, veel tijd, geld en moeite, omdat de tussenpersoon veel beter inzicht heeft in onderlinge verschillen van de producten van verzekeraars.

Keurend arts
Een geneeskundige die in opdracht van de verzekeraar medisch onderzoek verricht bij de verzekerde.

Medisch adviseur
Arts die de verzekeraar medisch adviseert.

Ongeval
Een onverwachts van buiten inwerkend geweld op het menselijk lichaam waardoor direct een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan.

Passende arbeid
Arbeidsongeschiktheidscriterium waarbij beoordeeld wordt in hoeverre een verzekerde ongeschikt is voor het verrichten van arbeid welke past bij zijn opleiding en ervaring.

Premie
Het periodiek te betalen bedrag door verzekerde aan verzekeraar ter compensatie van het afdekken van het verzekerde risico.

Re-integratie
Het voorkomen en verkorten van arbeidsongeschiktheid door het actief bevorderen van terugkeer naar beroep of passende arbeid.

Risicowijziging
Verandering van beroep en/of de aard van werkzaamheden waardoor het risico op arbeidsongeschiktheid wijzigt.

Rubriek A
Het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid

Rubriek B
De periode van arbeidsongeschiktheid na het eerste jaar (rubriek A)

Uitkeringsdrempel
Minimum percentage arbeidsongeschiktheid dat recht geeft op een uitkering. Doorgaans is dit 25%, tenzij verzekerde een ander (hoger) percentage heeft aangegeven.

Uitkeringsklasse
Klasse waarin een verzekerde wordt ingedeeld op basis van een uitkeringspercentage.

Uitkeringspercentage
Percentage van het verzekerde bedrag dat wordt uitgekeerd. Het uitkeringspercentage wordt vastgesteld op basis van de arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld: bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van tussen de 55% en 65% wordt een bedrag uitgekeerd ter grote van 60% van het verzekerde bedrag.

Uitsluiting
Beperking van de dekking van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Verzekerd bedrag
Bedrag dat aan de verzekerde wordt uitgekeerd na verrekening van het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Verzekerde
Natuurlijk persoon op wiens lichaam de verzekering is afgesloten.

Verzekeringsnemer
De rechtspersoon of natuurlijke persoon die de verzekering aangaat

Zelfstandige
De natuurlijke persoon die in Nederland winst uit onderneming ontvangt.

TUNE! Financiele Diensten Groep
www.arbeidsongeschiktheidsverzekering.net

Onze uitmuntende KLANTENSERVICE
staat voor u klaar: 09:00 uur 20:00 uur
Tel: 030 - 6 30 88 30
b.g.g./ gesprek : 06 - 50 880 110

Bedrijfsgegevens

aov-zzp.nl is onderdeel van: 
Tune Financial Planning

Bezoekadres: (alleen op afspraak)

Rode gebouw waarop "Zuidstede" staat
Zadelstede 10  | De Pionier (4e verdieping nr. 5)

3431 JZ NIEUWEGEIN

030 - 6 30 88 30
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

AFM vergunning: 12002591

Deze website is  SSL beveiligd 

©2019 Dreamview | Designed, Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services